موضوعات = مسائل و پدیده های اجتماعی
مطالعه مناسبات پزشک و بیمار در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22059/jisr.2023.351304.1361

شمیم شرافت؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن عینی زیناب؛ مرضیه ابراهیمی


جستجوی عناصر پلِبیَنی در جنبش‌ تنباکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jisr.2023.358260.1395

امید منصوری؛ نادیه رضایی؛ جلیل کریمی


تحلیل جامعه شناختی احساس تعهد اجتماعی در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jisr.2023.353641.1373

سیدمصطفی حسینی؛ فیض الله نوروزی؛ طلیعه خادمیان


ترومای کرونا: از بیماری تا فاجعه در مناطق کم برخوردار (مورد مطالعه: شهر سنندج)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 25-45

10.22059/jisr.2022.342434.1300

یعقوب احمدی؛ پروین علی پور؛ سیدهادی مرجائی


تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری بسترهای فسادزا در شهرداری تهران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 187-202

10.22059/jisr.2023.336431.1269

علیرضا کریمی؛ صلاح الدین قادری؛ بهزاد همتی


اتنوگرافی انتقادی کالایی‌شدن آموزش (مورد مطالعه: مناطق حاشیه‌نشین شهر سنندج)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 993-1008

10.22059/jisr.2022.326306.1224

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی


مواجهه جوانان با سیاست گذاری پوشش در ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 655-681

10.22059/jisr.2022.330806.1241

عبدالله بیچرانلو؛ سحر عارف


تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ همباشی از منظر روحانیون و جامعه‌شناسان

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 703-733

10.22059/jisr.2022.320630.1195

پوران امیدوار؛ پروانه دانش؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری پایدار اجتماعی قوم ترکمن

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 461-488

10.22059/jisr.2022.333401.1258

نازلی محمدی اهرنجانی؛ سیدابوالقاسم میرا؛ منیژه مقصودی