اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/gjamshidi/
gjamshidiut.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامرضا غفاری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ghaffaryut.ac.ir

معاون سردبیر

دکتر پروین علی پور

جامعه شناسی دکتری جامعه شناسی، پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

palipoorut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین ایمانی جاجرمی

جامعه شناسی توسعه دانشیار گروه آموزشی مطالعات توسعه اجتماعی

imanijajarmiut.ac.ir

سوسن باستانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

sbastanialzahra.ac.ir

محمدجواد زاهدی مازندرانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه پیام نور

m_zahedipnu.ac.ir

صادق صالحی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir

محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز

m-abbaszadehtabrizu.ac.ir

غلامرضا غفاری

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی

ghaffaryut.ac.ir

وحید قاسمی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

v.ghasemiltr.ui.ac.ir

اسدالله نقدی

جامعه شناسی استاد گروه اموزشی علوم اجتماعی دانشگاه همدان

a.naghdibasu.ac.ir

سیدضیاء هاشمی

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

zhashemiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالمحمد کاظمی پور

جامعه شناسی استاد دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه کلگری کانادا

akazemipurucalgary.ca