اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمهدی اعتمادی فرد

جامعه شناسی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

jisrut.ac.ir

سردبیر

غلامرضا غفاری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

jisrut.ac.ir

معاون سردبیر

پروین علی پور

جامعه شناسی پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

palipoorut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین ایمانی جاجرمی

جامعه شناسی توسعه دانشیار گروه آموزشی مطالعات توسعه اجتماعی

imanijajarmiut.ac.ir

سوسن باستانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

sbastanialzahra.ac.ir

محمدرضا جوادی یگانه

دانشیار دانشگاه تهران

jisrut.ac.ir

محمدجواد زاهدی مازندرانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه پیام نور

m_zahedipnu.ac.ir

خدیجه سفیری

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

m_safiriyahoo.com

غلامرضا غفاری

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی

isrut.ac.ir

مجید موحد مجد

جامعه شناسی استاد دانشگاه شیراز

mmovahedrose.shirazu.ac.ir