اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمهدی اعتمادی فرد

جامعه شناسی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

etemadyut.ac.ir

سردبیر

غلامرضا غفاری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ghaffaryut.ac.ir

معاون سردبیر

پروین علی پور

جامعه شناسی پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

palipoorut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین ایمانی جاجرمی

جامعه شناسی توسعه دانشیار گروه آموزشی مطالعات توسعه اجتماعی

imanijajarmiut.ac.ir

سوسن باستانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

sbastanialzahra.ac.ir

محمدرضا جوادی یگانه

دانشیار دانشگاه تهران

myeganehut.ac.ir

محمدجواد زاهدی مازندرانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه پیام نور

m_zahedipnu.ac.ir

خدیجه سفیری

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

m_safiriyahoo.com

محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز

m-abbaszadehtabrizu.ac.ir

غلامرضا غفاری

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی

ghaffaryut.ac.ir

مجید موحد مجد

جامعه شناسی استاد دانشگاه شیراز

mmovahedrose.shirazu.ac.ir

اسدالله نقدی

جامعه شناسی دانشیار گروه اموزشی علوم اجتماعی دانشگاه همدان

a.naghdibasu.ac.ir

سیدضیاء هاشمی

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

zhashemiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالمحمد کاظمی پور

جامعه شناسی دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه کلگری کانادا

akazemipurucalgary.ca