دستورالعمل تنظیم مقاله و بارگذاری آن در سامانه

نویسندگان محترم! لازم است بند بند راهنمای نویسندگان را مطالعه کرده و به دقت در بارگذاری مقاله و در متن مقاله اعمال کنید. به مقالاتی که در آنها دستورالعمل نشریه رعایت نشده باشد؛ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

راهنمای تدوین و ارسال مقالات

از نویسندگان محترم درخواست می شود بعد از ثبت نام در سامانه با نام کاربری و گذار واژه اختصاصی وارد سامانه شده و فرایند ثبت مقاله را به طور کامل تکمیل کنند.

لطفا قبل از ارسال مقاله نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام کنید. درج کد شناسه پژوهشگر الزامی است. برای دریافت کد به آدرس https://orcid.org/signin مراجعه شود. برای راهنمای دریافت کد شناسه اورکید اینجا کلیک کنید.

لازم است زیر عنوان مقاله ارسالی مشخص شود که مقاله از طرح پژوهشی مستخرج شده است یا پایاننامه (کارشناسی ارشد یا دکتری). ازاین رو نویسندگان محترم لازم است تصویر تصویب نامه قرارداد طرح پژوهشی و پروپوزال پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری را در قسمت فایل های تکمیلی آپلود کنند.

درج نام نویسنده دیگر غیر از  اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در مقالات مستخرج از رساله یا پایاننامه ممنوع است.

لازم است حداقل یکی از نویسندگان مقاله عضو هیات علمی باشد.

اسامی نویسندگان به ترتیبی که در سامانه درج شده تا زمان چاپ بدان صورت خواهد ماند و به هیج عنوان امکان قابل تغییر (حذف نویسنده یا اضافه نمودن نویسنده دیگر و یا تغییر ترتیب) وجود ندارد. دقت شود افیلیشن نویسندگان به فارسی و انگلیسی در باکس مربوطه به درستی ثبت شود.

بر اساس مقررات فصلنامه چنانچه مقاله ای پس از بررسی های لازم برای چاپ پذیرفته شود، در گواهی پذیرش مقاله سال و شماره ای که مقاله در آن چاپ خواهد شد؛  قید نمی شود.

لازم است در قسمت فایل های ارسالی؛ فایل های زبر بارگذاری شود:
فایل نام نویسندگان: متن کامل مقاله با نام نویسندگان
فایل مقاله اصلی: متن کامل مقاله بدون نام نویسندگان
فایل های تکمیلی: 1) فرم تعارض منافع نویسندگان؛ 2) فرم تعهد نامه و اصالت اثر؛ 3) گزارش همپوشانی از سمیم نور یا همتاجو؛ 4) تصویر مصوبه پایاننامه رساله و قرار داد طرح پژوهشی

رعایت نکات ذیل است:

1-  مقاله در محیط نرم افزاریWord 2007  با فونت 12B Lotus حداکثر در 20 صفحه (بین 7000 تا 8000 کلمه) تایپ شود و پس از ثبت نام در سامانه الکترونیک نشریه آپلود شود

2-  ذکر درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه و یا محل اشتغال نویسنده و یا نویسندگان و نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول الزامی است. 

3-  در تدوین مقاله به نکات ذیل توجه شود. (برای الگو به مقالات منتشر شده در سامانه مراجعه کنید)

 • عنوان مقاله به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند. (ماخذ استخراج مقاله زیرنویس شود)
 • چکیده مقاله (200 تا 300 کلمه) که در آن خلاصه‌ای از مسئله تحقیق، روش تحقیق و مهم‌ترین نتیجه‌گیری همراه با کلمات کلیدی(حداقل 5 کلمه)؛ در ابتدای مقاله آورده شود.
 • مسئله مورد بررسی، تحت عنوان مقدمه تعریف و به روشنی تبیین شود.
 • ادبیات نظری و تجربی تحقیق و چارچوب نظری مورد استفاده و فرضیات تحقیق بیان شوند.
 • الگوی مورد استفاده، تعاریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها تحت عنوان روش‌شناسی تحقیق  توضیح داده شود.
 • یافته ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود.
 • بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود.
 • فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود.
 • چکیده انگلیسی مفصل در انتهای مقاله آورده شود.

خلاصه مفصل انگلیسی (حداقل 450 تا 600 کلمه) و بیبلیوگرافی به ترتیب ذیل:

 ● عنوان

 ● اسامی نویسندگان با زیرنویس مشخصات علمی و دانشگاهی و ایمیل دانشگاهی

 ● چکیده

 مقدمه (Introduction) شامل توضیح مختصری از بیان مسئله، اهمیت موضوع، علت و هدف تحقیق انجام شده

 روش (Method) نوع تحقیق، جمعیت مورد بررسی، روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش جمع­آوری اطلاعات

 یافته­ ها(Finding) : ذکر اصلی­­ترین یافته ­ها و ارتباط بین آن­ها با توجه به عنوان و هدف

 بحث و نتیجه ­گیری:( Results & Conclusion)  پیام اصلی این تحقیق

 واژه­ های کلیدی (Keywords) : کلمات اصلی که در متن مقاله قابل بررسی و جستجو باشند (پنج کلمه)

 ● بیبلیوگرافی (Bibliography)

 شناسه ارکید نویسدگان در قسمت مشخصات نویسندگان (در سامانه) ثبت شود

 4- شیوه ارجاع و استناد

الف) ارجاع در متن: پس از مطلب اقتباس شده به صورت (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات). اگر منبع خارجی باشد معادل فارسی نام خانوادگی نویسنده نوشته شود. (زاهدی، 1392: 152)؛ (گیدنز، 1995، 126). در مورد تألیفات مشترک دو نفر (پارسونز و شیلز،12:1965) بیش از دو مؤلف (توسلی و دیگران،61:1378).

 ب) ارجاع در پایان مقاله

 • کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، اگر ترجمه باشد نام مترجم، محل انتشار: ناشر.

-     زاهدی مازندرانی، محمدجواد (1392)، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار

-     گیدنز، آنتونی (1382)، جامعه­ شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

 • مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، شماره مجله: شماره صفحات مقاله.

-     دانش، پروانه و علی پور، پروین (1392)، «مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره2: 203-224.

 •  مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموع مقالات، محل انتشار، ناشر: شماره صفحات. 

-     افتخاری٬ اصغر (1380)٬ «ناامنی محدود: بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسلام»، در مجموعه مقالات جهان‌شمولی و جهانی‌سازی(2)، تهران، انتشارات اندیشه معاصر:220-243.

 • رساله تحصیلی: نام‌خانوادگی، نام (سال)، عنوان رساله، مقطع تحصیلی، دانشگاه.

- ایمانی جاجرمی، حسین (1384)، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در توسعه محلی،رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 • منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار در سایت)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی.
 • رحیمی، محمد (1390)، سنجش اعتماد اجتماعی، http://socialsciences.ir

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BLouts و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BLouts 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

 BLouts 10

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BLouts  10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BLouts 10

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

BLouts  12

چکیده لاتین و بیبلیوگرافی

معمولی(Regular)

Times 10

اختصارها یا کلمات لاتین زیرنویس

معمولی(Regular)

Times10

زیر نو یس‌های جداول و اشکال

معمولی(Regular)

Times  9

 

 

از نویسندگان محترمی که  در این نشریه مقاله چاپ شده دارند، درخواست می شود در قسمت مشخصات نویسنده با کلیک روی ایکون ویرایش، نسبت به ثبت شناسه پژوهشگری (نویسندگی) خود اقدام نمایند.

نویسندگان محترم باید در هنگام بارگذاری مقاله تصحیح شده بر اساس نظرات داوران، گزارش همپوشانی مقاله تصحیح شده را با دیگر منابع متنی (قابل دریافت از سامانه مشابهت یاب سمیم نور یا همتاجو) را نیز بارگذاری کنند. (مشابهت حداکثر 30 درصد قابل قبول است). 

بنا بر مصوبه جلسه مورخ 95/11/11 هیات تحریریه فصلنامه، مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی در اولویت بررسی فصلنامه هستند.

 

لازم به توضیح است که نویسندگان محترم بایستی در صورت تائید اولیه مقاله که (طی ایمیلی درخواست خواهد شد) هزینه داوری به مبلغ 50 هزار تومان و در صورت تائید نهائی مقاله هزینه انتشار به مبلغ 350 هزار تومان را به شماره حساب ذیل با مشخصات مربوط واریز کنند 

 شماره حساب  ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

 شناسه واریز 332070174140107000000002903202

 شماره شبا: IR830100004001070103006825

 به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی