درباره نشریه

 

 

 

این فصلنامه مطابق مجوز شماره 197523/18/3 مورخ 21/8/92 کمسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از پائیز 91 موفق به دریافت مجوز رتبه علمی ـ پژوهشی شده است.