داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

مرضیه

ابراهیمی

ma_ebrahimi2004@yahoo.com

 

مرضیه

آتشی پور

marzie_atashipoor@yahoo.com

 

یعقوب

احمدی

yahmady2001@yahoo.com

 

شیرین

احمدنیا

shirin.ahmadnia@gmail.com

mailto:https://publons.com/researcher/3933982/shirin-ahmadnia/

منصوره

آزاده

maazadeh@yahoo.com

 

محمد مهدی

اسماعیلی

m.m.esmaeli@ut.ac.ir

 

سید مهدی

اعتمادی‌فرد

etemady@ut.ac.ir

 

سیدعلیرضا

افشانی

afshanialireza@yazd.ac.ir

 

یونس

اکبری

u_akbari1987@yahoo.com

 

حسین

ایمانی جاجرمی

imanijajarmi@ut.ac.ir

 

رضا

امیدی

rezaomidi79@gmail.com

 

پوران

امیدوار

omidvar_p@yahoo.com

 

مهدی

امیرکافی

mamirkafi@uk.ac.ir

 

اعظم

اهنگر

aahangar@ut.ac.ir

 

بهرام

بیات

bahram.bayat@gmail.com

 

علی

باصری

baseridon@yahoo.com

 

فرهاد

بیانی

bayani892@gmail.com

 

عبدالله

بیچرانلو

bikaranlou@ut.ac.ir

 

مراد

برادران

mbbakhbin@yahoo.com

 

حسن

بشیر

bashir@isu.ac.ir

 

اسماعیل

بلالی

balali_e@yahoo.com

 

فاطمه

ترابی

fatemeh_torabi@ut.ac.ir

 

مهرداد

توکلی راد

m_tavakolirad@pnu.ac.ir

 

حیدر

جانعلیزاده

hjc@umz.ac.ir

 

محمدرضا

جلیلوند

rezajalilvand@ut.ac.ir

 

غلامرضا

جمشیدیها

gjamshidi@ut.ac.ir

 

اسماعیل

جهانی دولت آباد

sml.jahani@gmail.com

 

محمدرضا

جوادی یگانه

myeganeh@ut.ac.ir

 

فاطمه

جواهری

javaherm@yahoo.com

 

ابراهیم

حاجیانی

ebhajiani@gmail.com

 

فتانه

حاجیلو

fhajiloo@ymail.com

 

محمدعثمان

حسین بر

hosseinbor@gmail.com

 

مهدی

حسین زاده فرمی

mferemi@gmail.com

 

مجتبی

حمایت خواه جهرمی

j_hemayat@yahoo.com

 

اکرم

حمیدیان

hamidian@pnu.ac.ir

 

عباس

خورشید نام

abbas_khorshidnam@yahoo.com

 

غلامرضا

خوش فر

khoshfar@gmail.com

 

پروانه

دانش

p_danesh@pnu.ac.ir

 

حسین

دانش مهر

hdaneshmehr@yahoo.com

 

زهرا

ذاکری نصرآبادی

zh.zakeri@gmail.com

 

حجیه بی بی

رازقی نصر آباد

hajiieh.razeghi@gmail.com

 

اعظم

راودراد

ravadrad@ut.ac.ir

 

جبار

رحمانی

j_rahmani59@yahoo.com

 

امیر

رستگار خالد

amir_rastegarkhaled@yahoo.com

 

حسن

رفیعی

hassan441015@gmail.com

 

علی

روحانی

aliruhani@yazd.ac.ir

 

علی

روشنایی

a.roshanaei@yahoo.com

 

پیام

روشنفکر

roshanfekr.payam@gmail.com

 

سیدسعید

زاهد

zahedani@shirazu.ac.ir

 

سید مهدی

ساداتی نژاد

msadatinejad@ut.ac.ir

 

سید حسین

سراج زاده

serajsh@yahoo.com

 

اسماعیل

سعدی پور

ebiabangard@yahoo.com

 

خدیجه

سفیری

m_safiri@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3542129/khadijeh-safiri/

سیدمهدی

سمائی

samai@irandoc.ac.ir

 

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

 

صادق

صالحی

s.salehi@umz.ac.ir

 

مصطفی

ظهیری نیا

mozan54@yahoo.com

 

مسعود

عالمی نیسی

masood_alami@yahoo.com

 

محمد

عباس زاده

m.abbaszadeh2014@gmail.com

 

عظیمه السادات

عبداللهی

a_abdelahi@pnu.ac.ir

 

امیر

عظیمی دولت آبادی

aazimii@yahoo.com

 

پویا

علاءالدینی

palaedini@ut.ac.ir

 

پروین

علی پور

palipoor@ut.ac.ir

 

محمدباقر

علیزاده اقدم

aghdam1351@yahoo.com

 

غلامرضا

غفاری

ghaffary@ut.ac.ir

 

نبی اله

غلامی

nabiollah.gholami@yahoo.com

 

نبی اله

غلامی

nabiollah.gholami@yahoo.com

 

محمد مهدی

فتوره چی

mmfatorehchi@yahoo.fr

 

مقصود

فراستخواه

m_farasatkhah@yahoo.com

 

محمد

فرهادی

m.farhadei@gmail.com

 

مهناز

فرهمند

farahmandm@yazd.ac.ir

 

سید احمد

فیروزآبادی

afirouzabadi@ut.ac.ir

 

مجید

فولادیان

fouladiyan@um.ac.ir

 

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

 

امید

قادرزاده

ogh1355@gmail.com

 

علی رضا

قبادی

ghobadi1087@gmail.com

 

سیاوش

قلی پور

gholipoor.sia@gmail.com

 

افشار

کبیری

a.kabiri@urmia.ac.ir

 

علیرضا

کریمی

karimionline@gmail.com

 

جلیل

کریمی

j.karimi@razi.ac.ir

 

عبدالحسین

کلانتری

abkalantari@ut.ac.ir

 

فاطمه

گلابی

f.golabi@gmail.com

 

محمد

گنجی

m.ganji@kashanu.ac.ir

 

سعید

گودرزی

sgoodarzi1355@yahoo.com

 

فردین

محمدی

fsheta.fardin@gmail.com

 

زهرا

محمدی

zmohammadiz@gmail.com

 

زهرا

محمدی

zmohammadiz@gmail.com

 

سید هادی

مرجائی

hdmarjaie@gmail.com

 

منیژه

مقصودی

maghsudi@ut.ac.ir

 

شهرام

ملانیا جلودار

smollania@yahoo.com

 

ازاده

منصوره

maazadeh@gmail.com

 

مجید

موحدمجد

mmovahed@rose.shirazu.ac.ir

 

روح اله

نصرتی

r.nosrati@ut.ac.ir

 

اسدالله

نقدی

naghdi@basu.ac.ir

 

حمزه

نوذری

nozari56@gmail.com

 

یونس

نوربخش

ynourbakhsh@ut.ac.ir

 

محمد

هاتفی

mo.hatefi@yahoo.com

 

سیدضیاء

هاشمی

zhashemi@ut.ac.ir

 

رضا

همتی

rhemati@gmail.com

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720575356

 

جعفر

هزارجریبی

jafar_hezar@yahoo.com

 

سید مهدی

یوسفی

s.m.yousefi@gmail.com