فصلنامه علمی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه علوم اجتماعی به طور عام و شناسائی مسائل اجتماعی جامعه ایران و ارائه راهکارهای عملی برای آن، به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرحهای تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقالههای دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید. 

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

شماره مجوز علمی: 3/18/197523

توالی نشر: فصلنامه

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/429

نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی و مروری

نوع داوری: دو سو ناشناس (تعیین سه داور، تائید دو داور برای پذیرش مقاله الزامی است)

نوع انتشار: الکترونیکی

نرخ پذیرش مقالات: 23 درصد

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم، همتاجو (حداکثر مشابهت 30 درصد)

هزینه بررسی و انتشار:  برطبق نامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف هزینه بررسی و انتشار دارد.


دسترسی به مقالات نشریه آزاد و رایگان است.

این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب بررسی می کند.

  

در راستای اهداف، چشم انداز و سیاست های نشریه و با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های پژوهشی، بین نشریه علمی «مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران» و انجمن علمی «جامعه شناسی ایران»؛ تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

                                                                

 


از مراکز دانشگاهی و پژوهشی درخواست می شود اصالت «گواهی پذیرش مقاله» صادر شده به نام فصلنامه را حتما از طریق ایمیل نشریه به ادرس jisr@ut.ac.ir استعلام کنند. 

 از نویسندگان محترم درخواست می شود راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کرده و بند بند دستورالعمل نشریه را در تنظیم و ارسال مقاله رعایت کنند.  

شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 46، فروردین 1402 (شماره بهار 1402) 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان