داوران سال 1401

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

سیده زهرا

اجاق

zahraojagh1979@gmail.com

یعقوب

احمدی

yahmady2001@yahoo.com

رشید

احمدرش

rahmadrash76@yahoo.com

شیرین

احمدنیا

shirin.ahmadnia@gmail.com

منصوره

آزاده

shirin.ahmadnia@gmail.com

اصغر

ایزدی جیران

asghar.izadijeiran@gmail.com

سید مهدی

اعتمادی‌فرد

etemady@ut.ac.ir

یونس

اکبری

u_akbari1987@yahoo.com

حسین

ایمانی جاجرمی

imanijajarmi@ut.ac.ir

زهره

انواری

z.anvari@ut.ac.ir

بهرام

بیات

bahram.bayat@gmail.com

فرهاد

بیانی

bayani892@gmail.com

عبدالله

بیچرانلو

bikaranlou@ut.ac.ir

اسماعیل

بلالی

balali_e@yahoo.com

علی

بوداقی

a20_boodaghi@yahoo.com

محمد

توکل

mtavakol@ut.ac.ir

محمدرضا

جوادی یگانه

myeganeh@ut.ac.ir

فاطمه

جواهری

javaherm@yahoo.com

محمدعثمان

حسین ­بر

hosseinbor@gmail.com

طاهره

خزایی

tahereh.khazaei@ut.ac.ir

عباس

خورشیدنام

abbas_khorshidnam@yahoo.com

پروانه

دانش

p_danesh@pnu.ac.ir

حسین

دانش مهر

hdaneshmehr@yahoo.com

نادر

رازقی

nader.razeghi@gmail.com

ولی اله

رستمعلی زاده

v.rostamalizadeh@gmail.com

محمدجواد

زاهدی مازندرانی

mj.zahedi.m@gmail.com

زهره

سروش فر

z.soroushfar@gmail.com

خدیجه

سفیری

m_safiri@yahoo.com

سعید

سلطانی بهرام

soltani11@gmail.com

محمدحسین

شریفی ساعی

m.sharifisaei@gmail.com

معصومه

شفعتی

sa.shafati@ut.ac.ir

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

صادق

صالحی

s.salehi@umz.ac.ir

رضا

صفری شالی

reza_safaryshali@yahoo.com

محمد

عباس زاده

m.abbaszadeh2014@gmail.com

قهرمان

عبدلی

abdoli@ut.ac.ir

پروین

علی پور

palipoor@ut.ac.ir

محمدباقر

علیزاده اقدم

aghdam1351@yahoo.com

غلامرضا

غفاری

ghaffary@ut.ac.ir

مقصود

فراستخواه

m_farasatkhah@yahoo.com

کیارش

فرتاش

k_fartash@sbu.ac.ir

سیداحمد

فیروزآبادی

afirouzabadi@ut.ac.ir

علی اصغر

فیروزجائیان

firozjayan@gmail.com

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

امید

قادرزاده

ogh1355@gmail.com

مریم

قاضی نژاد

maghazinejad@yahoo.com

علی رضا

قبادی

ghobadi1087@gmail.com

سیمین

کاظمی

drsiminkazemi@gmail.com

افشار

کبیری

a.kabiri@urmia.ac.ir

جلیل

کریمی

j.karimi@razi.ac.ir

مسعود

کوثری

j.karimi@razi.ac.ir

فاطمه

گلابی

f.golabi@gmail.com

سعید

گودرزی

sgoodarzi1355@yahoo.com

بهنام

لطفی خاچکی

blotfi66@gmail.com

فردین

محمدی

fsheta.fardin@gmail.com

مرتضی

منشادی

manshadi@um.ac.ir

منصوره

مهدیزاده

mehdizadeh_mm@yahoo.com

سید یعقوب

موسوی

y.mousavi91@alzahra.ac.ir

احمد

نادری

anaderi@ut.ac.ir

روح اله

نصرتی

r.nosrati@ut.ac.ir

محسن

نوغانی

noghani@um.ac.ir

ابوعلی

وداد هیر

vedadhir@gmail.com