داوران سال 1400

نام داور

پست الکترونیکی


اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

اجاق، سیده زهرا

zahraojagh1979@gmail.com

 

احمدی، سیبروس

sahmadi1973@yahoo.com

 

احمدی، یعقوب

yahmady2001@yahoo.com

 

احمدنیا، شیرین

shirin.ahmadnia@gmail.com

 

آزاده، منصوره

maazadeh@yahoo.com

 

اسماعیلی، محمد مهدی

m.m.esmaeli@ut.ac.ir

 

یاسینی، سیده راضیه

raziehyasini@yahoo.com

 

اعتمادی‌فرد، سید مهدی

etemady@ut.ac.ir

 

اکبری، یونس

u_akbari1987@yahoo.com

 

ایمانی جاجرمی، حسین

imanijajarmi@ut.ac.ir

 

امیدی، رضا

rezaomidi79@gmail.com

 

اهنگر، اعظم

aahangar@ut.ac.ir

 

بیانی، فرهاد

bayani892@gmail.com

 

بیچرانلو، عبدالله

bikaranlou@ut.ac.ir

 

بشیر، حسن

bashir@isu.ac.ir

 

بهار، مهری

mbahar@ut.ac.ir

 

بهمنی، سجاد

s.bahmani@scu.ac.ir

 

بوداقی، علی

a20_boodaghi@yahoo.com

 

پویافر، محمدرضا

mrpouyafar@gmail.com

 

ترابی، فاطمه

fatemeh_torabi@ut.ac.ir

 

توکلی راد، مهرداد

m_tavakolirad@pnu.ac.ir

 

جعفرزاده پور، فروزنده

fjafarzadehpour77@gmail.com

 

جوادی یگانه، محمدرضا

myeganeh@ut.ac.ir

 

حاجیانی، ابراهیم

ebhajiani@gmail.com

 

حسین بر، محمدعثمان

hosseinbor@gmail.com

 

خالق پناه، کمال

kkhaleghpanah@yahoo.com

 

خوش فر، غلامرضا

khoshfar@gmail.com

 

دانش مهر، حسین

hdaneshmehr@yahoo.com

 

دهقان، حمید

dehghan_hamid@yahoo.com

 

ذاکری نصرآبادی، زهرا

zh.zakeri@gmail.com

 

رازقی نصرآباد، حجیه بی بی

hajiieh.razeghi@psri.ac.ir

 

رازقی نصر آباد، حجیه بی بی

hajiieh.razeghi@gmail.com

 

راودراد، اعظم

ravadrad@ut.ac.ir

 

رحمانی، جبار

j_rahmani59@yahoo.com

 

رستگار، یاسر

yaser.rastegar62@gmail.com

 

زاهدی، محمدجواد

mj.zahedi.m@gmail.com

https://publons.com/dashboard/settings/profile/

زنجری، نسیبه

zanjari.nz@gmail.com

 

زندی، بهمن

zandi@pnu.ac.ir

 

ساعی، منصور

msaei58@gmail.com

 

سفیری، خدیجه

m_safiri@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3542129/khadijeh-safiri/

سلطانی، سعید

soltani11@gmail.com

 

شارع پور، محمود

sharepour@yahoo.com

 

شیانی، ملیحه

msh_45@yahoo.com

 

شفعتی، معصومه

sa.shafati@ut.ac.ir

 

شکوری، علی

shakoori@ut.ac.ir

 

صالحی، اسماعیل

tehranssaleh@ut.ac.ir

 

صداقت زادگان، شهناز

ssedaghatzadeghan@yahoo.com

 

صفری شالی، رضا

reza_safaryshali@yahoo.com

 

صلواتیان، سیاوش

salavatian@gmail.com

 

عباس زاده، محمد

m.abbaszadeh2014@gmail.com

 

عزیزی مهر، خیام

khazizimehr@ut.ac.ir

 

عسکری ندوشن، عباس

aaskarin@yazd.ac.ir

 

عظیمی دولت آبادی، امیر

aazimii@yahoo.com

 

علی پور، پروین

palipoor@ut.ac.ir

 

علیزاده اقدم، محمدباقر

aghdam1351@yahoo.com

 

غفاری، غلامرضا

ghaffary@ut.ac.ir

 

غلامی، فرزاد

farzadgholami@ut.ac.ir

 

قادری، صلاح الدین

salahedin.gh@gmail.com

 

قادرزاده، امید

ogh1355@gmail.com

 

قاراخانی، معصومه

qarakhanim@gmail.com

 

کاوه فیروز، زینب

z.kavehfirouz@gmail.com

 

کوثری، مسعود

mkousari@ut.ac.ir

 

لاریجانی، مهسا

m.larijani@alzahra.ac.ir

 

لطفی خاچکی، بهنام

blotfi66@gmail.com

 

ماحوزی، رضا

mahoozi.reza@gmail.com

 

محمدی، زهرا

zmohammadiz@gmail.com

 

محمدی، فردین

fsheta.fardin@gmail.com

 

محمدی، محمدعلی

ali_gh75@yahoo.com

 

محمدی، نریمان

neriman.1984@gmail.com

 

مدیری، فاطمه

fateme.modiri@gmail.com

 

مرجائی، سید هادی

hdmarjaie@gmail.com

 

میرحسینی، زهرا

z.mirhosseini@alzahra.ac.ir

 

ملکی، امیر

a_maleki@pnu.ac.ir

 

مهدیزاده، منصوره

mehdizadeh_mm@yahoo.com

 

مهرآیین، مصطفی

ms.mehraeen@gmail.com

 

موسوی، سیدنجم الدین

mousavi56@yahoo.com

 

نبوی، عبدالحسین

s.abdolhoseinnabavi@yahoo.com

 

نجفی، علی اکبر

alinajafi_1159@yahoo.com

 

نصرتی، روح اله

r.nosrati@ut.ac.ir

 

نوربخش، یونس

ynourbakhsh@ut.ac.ir

 

همتی، رضا

rhemati@gmail.com

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563