داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

مرضیه

ابراهیمی

ma_ebrahimi2004@yahoo.com

یعقوب

احمدی

yahmady2001@yahoo.com

غلامرضا

آذری

azarigh2012@gmail.com

فرهنگ

ارشاد

ershad_f@hotmail.com

اصغر

ایزدی جیران

asghar.izadijeiran@gmail.com

خدیجه

اسدی سروستانی

asadi.kh@lihu.usb.ac.ir

خالد

اصلانی

kh.aslani@scu.ac.ir

سید مهدی

اعتمادی‌فرد

etemady@ut.ac.ir

سیدعلیرضا

افشانی

arafshani@yahoo.com

حسین

ایمانی جاجرمی

imanijajarmi@ut.ac.ir

رضا

امیدی

rezaomidi79@gmail.com

پوران

امیدوار

omidvar_p@yahoo.com

سعیده

امینی

saeedeh.amini280@gmail.com

اعظم

اهنگر

aahangar@ut.ac.ir

فرهاد

بیانی

bayani892@gmail.com

عبدالله

بیچرانلو

bikaranlou@ut.ac.ir

محسن

بدره

darshahi@gmail.com

مهرداد

توکلی راد

m_tavakolirad@pnu.ac.ir

محمدرضا

جلیلوند

rezajalilvand@ut.ac.ir

غلامرضا

جمشیدیها

gjamshidi@ut.ac.ir

محمدرضا

جوادی یگانه

myeganeh@ut.ac.ir

فاطمه

جواهری

javaherm@yahoo.com

ابراهیم

حاجیانی

ebhajiani@gmail.com

محمدعثمان

حسین بر

hosseinbor@gmail.com

مهدی

حسین زاده

ma.hoseinzadeh@ut.ac.ir

سید سعید

حسینی زاده

hoseynizadeh69@alumni.ut.ac.ir

مجتبی

حمایت خواه جهرمی

j_hemayat@yahoo.com

نادر

رازقی

nader.razeghi@gmail.com

احمد

راهدار

fotooh.r@gmail.com

اعظم

راودراد

ravadrad@ut.ac.ir

جبار

رحمانی

j_rahmani59@yahoo.com

امیر

رستگار خالد

amir_rastegarkhaled@yahoo.com

علی

روحانی

aliruhani@yazd.ac.ir

بیژن

زارع

dr_bizhanzare@yahoo.com

اصغر

زمانی

ofogh557@yahoo.com

علی اصغر

سعیدی

saeidi@ut.ac.ir

سیدمحسن

سعیدی مدنی

m.saeidi@yazd.ac.ir

ملیحه

شیانی

msh_45@yahoo.com

معصومه

شفعتی

sa.shafati@ut.ac.ir

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

اسماعیل

صالحی

tehranssaleh@ut.ac.ir

صادق

صالحی

s.salehi@umz.ac.ir

سیاوش

صلواتیان

salavatian@gmail.com

محمد

عباس زاده

m.abbaszadeh2014@gmail.com

عظیمه السادات

عبداللهی

a_abdelahi@pnu.ac.ir

امیر

عظیمی دولت آبادی

aazimii@yahoo.com

پویا

علاءالدینی

palaedini@ut.ac.ir

پروین

علی پور

palipoor@ut.ac.ir

محمدباقر

علیزاده اقدم

aghdam1351@yahoo.com

منوچهر

علی نژاد

m.alinejad@yazd.ac.ir

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

احمد

غیاثوند

ah.ghyasvand@gmail.com

محمد مهدی

فتوره چی

mmfatorehchi@yahoo.fr

صونا

قاجار

qajar.sona@gmail.com

علی

قاسمی اردهایی

ghasemi33@yahoo.com

علی

قنبری برزیان

alighanbari14@yahoo.com

عبدالطیف

کاروانی

abdollatifkarevani@yahoo.com

افشار

کبیری

a.kabiri@urmia.ac.ir

محمدتقی

کرمی

mt.karami@yahoo.com

علیرضا

کریمی

karimionline@gmail.com

عبدالحسین

کلانتری

abkalantari@ut.ac.ir

فاطمه

گلابی

f.golabi@gmail.com

سعید

گودرزی

sgoodarzi1355@yahoo.com

بهنام

لطفی خاچکی

blotfi66@gmail.com

زهرا

محمدی

zmohammadiz@gmail.com

محمدعلی

محمدی

ali_gh75@yahoo.com

فردین

محمدی

fsheta.fardin@gmail.com

حسین

محمودیان

hmahmoud@ut.ac.ir

سید مرتضی

مردیها

mardihamortaza@yahoo.com

منیژه

مقصودی

maghsudi@ut.ac.ir

منصوره

مهدیزاده

mehdizadeh_mm@yahoo.com

سید یعقوب

موسوی

y.mousavi91@alzahra.ac.ir

میرطاهر

موسوی

trmousavi@gmail.com

احمد

نادری

anaderi@ut.ac.ir

سیدمحمود

نجاتی حسینی

nejati.hosseini@gmail.com

مریم

نجار نهاوندی

nahavand@ut.ac.ir

روح اله

نصرتی

r.nosrati@ut.ac.ir