شماره جاری: دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 433-668 
5. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی در کتابخانۀ ملی ایران

صفحه 513-531

سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ آرزو باباشمس


8. توسعه و جرم در ایران

صفحه 581-608

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی


شماره‌های پیشین نشریه