مواجهه جوانان با سیاست گذاری پوشش در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

چکیده

مطالعۀ پوشش مردم هر جامعه سرنخ‌های قابل توجهی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی پنهان هر جامعه و روح زمانه ارائه می‌دهد. وضعیت خاص سیاستگذاری پوشش و پوشاک در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی باعث شده است تا پدیدۀ پوشش و پوشاک در ایران اهمیت سیاسی و فرهنگی مضاعفی بیابد. مطالعة تغییرات پوشش با گشودن مسیری برای فهم خوانش‌ها و تفسیرهای کنشگران روزمره ‌ـ ‌که اغلب در مطالعات و سیاستگذاری نادیده گرفته می‌شوند‌ـ توجه پژوهشگران را به مقاومت‌ها یا همراهی‌ها در برابر سیاستگذاری‌ها جلب می‌کند و در نگاهی کلان‌تر می‌تواند پاسخگوی پرسش از موفقیت یا شکست آنها در ملموس‌ترین سطح زندگی روزمره باشد. هدف این پژوهش، تبیین فهم و دریافت جوانان از سیاستگذاری پوشش در چنین بافتی است. از این رو، تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که جوانان به مثابه یکی از مخاطبان هدف اصلی در سیاستگذاری پوشش، چه مواجهه‌ای با سیاست‌های اجرا شده در این زمینه دارند؟ برای پاسخ به پرسش مذکور از روش مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است. مصاحبه با ۲۵ جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله در نهایت ما را به این پاسخ رساند که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در زمینۀ نوع پوشش جوانان، بر خلاف برداشت اولیه، اثربخش بوده‌اند زیرا در نگاه مصاحبه‌شوندگانِ جوان امروز، پوشش آنها نه امری سیاسی و تاریخی و ماحصل برخوردها و کشمکش‌های طولانی، بلکه امری شخصی و سیاست‌زدوده است؛ هرچند برخی تغییرات در پوشش و پوشاک جوانان را حاصل گشایش‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانند. همچنین جوانان در مواجهه با نگاه خانواده‌ها و سیاستگذاران به موضوع پوشش، رویکرد مدارا را ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Youth's exposure to Policy Making toward Clothing in Iran

نویسندگان [English]

  • Abdollah Bicharanlou 1
  • Sahar Aref 2
1 Assistant Professor in Social Communication at the University of Tehran
2 M.A of Media and Cultural Studies, The University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: The clothing studies present considerable cues of covert social and cultural changes in every society. Particular situation of policy making on clothing and dress after Islamic revolution has made the clothing and dress an important cultural & political phenomenon. The study of clothing changes by disclosing a path for understanding readings and interpretations of everyday actors, attracts the attentions of researchers to the resistances and companions to the policy makings and in a big picture can respond to their success or defeat in a tangible level of everyday life. Starting point and goal of this research is to describe the reading of youth in this context. brought us to the conclusion that the policies enforced on the youth clothing, against the primary reading, have been effective, because the youth interviewed believed that their clothing is not a political and historical matter and the result of long standing struggles and disputes, but they believe their clothing is personal and nonpolitical: although they consider some changes in the youth clothing fashion as the result of political and social opening and freedom. The youth prefer compromise toward their families and policymakers view points on clothing.
Methods: The research method is qualitative. The qualitative approach defines the general orientation of the research. In a qualitative analysis, exploring the social world through insights of the people who are the subjects of the study is essential. The research population consisted of the youth aging 18 to 30 years old. Theoretical sampling was used for sampling and the sample of interviewees included 25 youth who were 18 to 30 years old.
Finding: The findings showed that the cultural policies enforced during the last 2 decades on the youth clothing, against the primary reading, have been effective, because the youth interviewed believed that their clothing is not a political and historical matter and the result of long standing struggles and disputes, but they believe their clothing is personal and nonpolitical: Some of the interviewees consider some changes in the clothing and dress of the youth in result of social and political freedom and some of them prefer the toleration approach while facing the family and policy makers` viewpoints to the dress and clothing matter. 
Conclusion: Although the interview youth consider some changes in the youth clothing fashion as the result of political and social opening and freedom, they face some quarrels and disputes over their dress, the youth prefer compromise toward their families and policymakers view points on clothing. It seems that some cultural policy makers consider the market logic to promote the local and religious clothing for the youth and the market logic implies promoting some styles and fashions by different means including social and mass media, in addition to celebrities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clothing
  • Policy Making
  • Fashion
  • Youth
  • Daily life
ابراهیم‌بای سلامی، غلام‌حیدر (1385«فرهنگ و سیاستگذاری در ایران»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال دوم، شماره5، 213-234.
اشرف، احمد (۱۳۵۹)، «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران». تهران: زمینه.
بودریار، ژان (۱۳۹۰)، «جامعه مصرفی»، ترجمۀ پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
حبیبی، غلام‌حسین (۱۳۹۳)، «بینش روش‌شناختی». تهران: کتاب همه.
زیمل، گئورگ (۱۳۹۳)، «دربارۀ فردیت و فرم های اجتماعی»، ترجمۀ شهناز مسمی‌پرست، تهران: نشر ثالث.
گرونو، یوکا (۱۳۹۲)، «جامعه‌شناسی سلیقه»، ترجمۀ مسعود کیان‌پور، تهران: مرکز.
ویلسون، الیزابت (۱۳۹۴)، «مد و مدرنیته»، ترجمۀ ناصرالدین غراب، تهران: علمی و فرهنگی.
یورگنسن، ماریا و فیلیپس، لوئیز (۱۳۸۹)، «نظریه و روش در تحلیل گفتمان»، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
 
Anderson, J. E. (2003), Public Policymaking an Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company.
Bennett, A. (2005), Culture and Everyday Life, London: Sage.
Caroe, C. (2009), Islamic fashion, media debates and styles of interaction.UK: university of Surrey.
Miller, L.)2005(, “youth and changing beautification practices” In Japan’s changing generation: are young people creating a new society? Edited by Mathews & white, Routledge, p 83_97
Storck, M. (2011), Fashion as a Communication and Information Method, Scotland: university of Andrews.
Tocqueville, A. (1969), Democracy in America, New York: Garden city.
Vernoska, G (2008) “Political statements in Conceptual Fashion: The voice of national sentiments as a self-reference in the Ready-To-Wear collections of Alexander McQueen and Hussein Chalayn”, Annual Review, no. 2 of European University - Republic of Macedonia, pp: 867 – 883.