اقتصاد آشغال و جهان عاطفی رنج: مردم‌‌نگاری تهی‌دستان حاشیه‌‌نشین تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، مدیر هسته پژوهشی مردم‌‌شناسی فرهنگی، دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله، با توسل به مردم‌‌شناسی عواطف می‌‌خواهم حیات عاطفی و فرهنگ احساسات مردمان تهی‌‌دست قُپانلار محله قُپانلار در تبریز را در بسترهای بزرگ‌‌تر جمعی قرار بدهم و بفهمم. اقتصاد پررونق آشغال و ضایعات در چند سال اخیر در محله، پیوندهای جمعی جدیدی را خلق کرده که در آن تجربه هرروزه افراد، خانواده‌‌ها و اجتماع محلی تحت تأثیر قرار گرفته است. این اقتصاد، جامعه مردان قُپانلار را به سه گروه تقسیم کرده است: صاحبان کارگاه‌‌های بزرگ انبارکننده، وانت‌‌دارها و نیسان‌‌دارهای حمل‌‌کننده، و چرخی‌‌های گردآورنده آشغال‌‌ها و ضایعات. بر اساس کار میدانی طولانی‌‌مدت در دو دوره پژوهشی در این محله، به ترتیب سه و شش ماه، گردآوری داده‌‌ها را از طریق مشاهده مشارکت‌‌آمیز و سایر فنون از جمله گفت‌‌وگوی غیررسمی انجام دادم. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهند که جهان عاطفی این مردمان فرودست حاشیه‌‌نشین، همزمان محل رنج کشیدن‌‌شان از چهار طریق است: 1) آن‌‌ها در گوش‌‌انداز آزاردهنده اقتصاد آشغال متعلق به خویشان و همسایگان‌‌شان می‌‌زیند و لذا باید امر غیرقابل تحمل را تحمل کنند. به‌‌طور خاص، زنان می‌‌جوشند ولی خودخوری می‌‌کنند؛ 2) مردان جوانی که شاهد پیشرفت صاحبان مغازه‌‌های ضایعاتی‌‌اند دیوانه می‌‌شوند. آن‌‌ها در بن‌‌بستی فرهنگی گیر کرده‌‌اند بین انتخاب شرف یا پیشرفت؛ 3) چرخی‌‌ها وقتی در محیطی بر سر سطل‌‌ها می‌‌روند که اکثر افراد قوم و خویش هم‌‌اند، شرمگین می‌‌شوند؛ و 4) با شیوع اقتصاد آشغال، عواطف والدین آذربایجانی، مشهور به غیرت‌‌ورزی، به بی‌‌تفاوتی تحمیل‌‌شده دگرگون می‌‌شود. این عواطف هرروزه آزاردهنده، عنصری اصلی‌‌اند در جامعه و فرهنگ قُپانلار قُپانلار.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Garbage Economy and Emotional World of Suffering: An Ethnographic Research among Poor Marginalized People of Tabriz

نویسنده [English]

 • Asghar Izadi-Jeiran
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Head of Research Core for Cultural Anthropology, University of Tabriz
چکیده [English]

Introduction: In this article, through anthropology of emotions, I will consider the emotional life and feeling culture of Malla-Zeynal, a poor neighborhood of Tabriz, in the broader collective contexts. Prosperous garbage economy in recent few years in this neighborhood has created new social relations in which the everyday experience of individuals, families, and local community has been influenced. This economy has divided the men of Malla-Zeynal in three different groups: owners of big storehouse of wastes, owners of carrying and transferring cars, and gatherers of garbage who work with hand-wheel.
Method: Based on the two long-term fieldwork, three and six months follow up in last two years, I had been witnessed and listener of rage and shame of the two group of whom their livelihood have been possible through this economy. The collecting of data based mainly on participant observation and presence in the field. Through taking everyday notes from situations, persons, and dialogues, a big body of data set produced. Although the primary forms of analysis of fieldnotes was written during field research, the final and systematic analysis started by leaving the field: reading fieldnotes line by line and recognizing themes. Then, for each them, I wrote a memo. The eventual ethnographic writing is a combination of fieldnote excerpts-commentary units, all of which connected with each other by reference to main theme. These units are examples of lived scenes and situations which help us to understand how one domain of collective life, social relations around the economy of garbage, shaped particular feelings among poor people. Emotional world of this poor marginalized people is the one resource of their suffering.
Findings: The people of Malla-Zeynal suffer through four emotional ways. First, they live in a noise-making soundscape of garbage economy of their relatives and neighbors, therefore should bear the unbearable. Without any permission to protest, they, especially women, boil but eat themselves. Second, Men got mad when they witness the progress of owners of storehouses by non-moral ways. Bewildered to choice between honor or progress, men, especially young, caught in a cultural dilemma. Third, working as a gatherers of garbage, in a setting in which most people are familial with each other, inferior group of this economy experience extreme levels of shame. And fourth, the currency of garbage economy has make parents apathy about their young children whom send to work, collecting garbage.
Conclusion: Men and women of Malla-Zeynal control their inner and intense feelings. Otherwise, they fear to lose their control and became mad. In this way, they inter in a process of internalizing negative emotions. These emotions go through their bodies and psyches. The suffering of Malla-Zeynal people have been medicalized, which explain why they are big users of medical drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anthropology of Emotions
 • Garbage Economy
 • Poor People
 • Suffering
 • Ethnography
 • Tabriz
 • دفتر تسهلیگری محله قُپانلار (1398). گزارش سرشماری جمعیت و مسکن.
 • علیزاده اقدم، محمدباقر و حمیده محمدامینی (1391)، «تحلیلی بر علل و پیامدهای شکل گیری مناطق حاشیه نشین با نگرش ویژه بر شهر خمین»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 2: 121-138.
 • مارکس، کارل (1398)، «سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی»، ج 1، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: لاهیتا.
 • نقدی، اسداله و دیگران (1400)، «مطالعۀ گونه‌شناسی، چالش‌های حاشیه‌نشینی و بازی‌های حاشیه نشینان با سیاست‌های شهری (مورد مطالعه: شهر ساوه)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 1: 243-275.
 • Abu-Lughod, L. )1986(, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, Berkeley: University of California Press.
 • Atkinson, Paul & Hammersly, M. (2007). Ethnography: Principles in Practice, London: Tavistock.
 • Beatty, A. (2005), “Emotions in the Field: What Are We Talking About?” Journal of the Royal Anthropological Institute, 11: 17–37.
 • Beatty, Andrew (2014), “Anthropology and Emotion”, Journal of the Royal Anthropological Institute, No. 3: 545–563.
 • Beatty, A. (2019), Emotional Worlds: Beyond An Anthropology of Emotion, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bourgois, P. (2002), “Understanding Inner-City Poverty Resistance and Self-Destruction”, in Exotic No More Anthropology on the Front Lines, edited by Jeremy MacClancy, Chicago & London: University of Chicago Press, pp. 15-32.
 • Briggs, J. (1978), “The Origins of Nonviolence: Inuit Management of Aggression”, in Ashley Montague (ed.), Learning Non-Aggression: The Experience of Non-Literate Societies, New York: Oxford University Press.
 • Briggs, J. (1970), Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Briggs, J. (1998), Inuit Morality Play: The Emotional Education of a Three-Year-Old, New Haven, CT: Yale University Press.
 • Dukes, D. et al (2021), “The Rise of Affectivism”, Nature Human Behaviour, No. 7: 816-820.
 • Emerson, R. et al (2011), Writing Ethnographic Fieldnotes, 2nd edition, Chicago: University of Chicago Press.
 • Fassin, D. et al. (2015), At the Heart of the State: The Moral World of Institutions, translated by Patrick Brown and Didier Fassin, London: Pluto Press.
 • Gaffman, E. (1986), Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Touchstone.
 • Gay y Blasco, P. & H. Wardle (2019), How to Read Ethnography, 2nd edition, London & New York: Routledge.
 • Geertz, H. (1959), “The Vocabulary of Emotions”, Psychiatry, 22: 225–237.
 • Kleinman, A, V Das, & M Lock. (1997), Social Suffering, Berkeley: University of California Press.
 • Lindholm, C. (2007), Culture and Identity: The History, Theory, and Practice of Psychological Anthropology, Oxford: Oneworld Publications.
 • Lutz, C. (1988), Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and their Challenge to Western Theory, Chicago: University of Chicago Press.
 • Lutz, C, & G. White (1986), The Anthropology of Emotions, Annual Review of Anthropology, 15: 405–436.
 • Martin, E. (2007), Bipolar Expeditions: Mania and Depression in American Culture, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Miller, B. (2017), Cultural Anthropology in a Globalizing World, 8th edition, Boston: Pearson.
 • Rosaldo, M. (1980), Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and Social Life, Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Scheper-Hughes, N. (2001), Saints, Scholars and Schizophrenics: Mental Illness in Rural Ireland, 2nd edition. Berkeley: University of California Press.
 • Scheper-Hughes, N. (1992), Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil, Berkeley: University of California Press.
 • Shweder, R., and R. LeVine, eds. (1984), Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion, Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
 • Wikan, U. (1990), Managing Turbulent Hearts: A Balinese Formula for Living, Chicago: University of Chicago Press.
 • Valentine, C. A. (1963), “Men of Anger and Men of Shame: Lakalai Ethnopsychology and Its Implications for Sociopsychological Theory”, Ethnology, 2: 441–77.
 • Zahavi, D. (2003), Phenomenology of self, In The self in Neuroscience and Psychiatry, T. Kircher and A. David eds. Cambridge University Press.