مطالعۀ کیفی پدیدۀ شرط‌بندی اینترنتی

نویسنده

دانشیار گروه آموزشی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: هدف عمدۀ پژوهش حاضر، فهم معنای شرط‌بندی برای افراد و علل سوق پیداکردن آن‌ها به انجام شرط‌بندی است. بدین‌منظور به واکاوی انگیزه، اقدام و نگهداشت افراد در شرط‌بندی اینترنتی از منظر کسانی که در فعالیت‌های شرط‌بندی شرکت دارند و به شرط‌بندی اعتیاد پیدا کرده‌اند و همچنین از منظر کارشناسان و مددکاران اجتماعی پرداختیم. در بخش نظری، برای تحلیل بهتر معنا و درکی که افراد از شرط‌بندی دارند و انتظام‌بخشی به داده‌های حاصل از پژوهش میدانی، دیدگاه نظری پیر بوردیو دربارۀ میدان و عادت‌واره مورد استفاده قرار گرفت و از مدل فرانظری تغییر رفتار نیز برای تحلیل چگونگی اعتیاد افراد به شرط‌بندی استفاده شد.
روش: محوریت تحقیق، مصاحبۀ عمیق است. در این پژوهش با 35 مشارکت‌کننده مصاحبه انجام شده است: 20 مصاحبه با افرادی که تجربه شرط‌بندی آنلاین و اعتیاد به آن را داشته‌اند، 10 مصاحبه با مددکاران و روان‌درمانگرانی که مراجعانی از بین افراد شرط‌بند داشته‌اند و درنهایت 5 مصاحبه با متخصصان علوم اجتماعی.
یافته ­ها: یافته‌ها تفاوت‌های زیادی را در انگیزۀ قمار بین طبقات بالا و پایین نشان می‌دهد. افراد طبقات بالای جامعه از قمار به‌عنوان یک سرگرمی و هیجان یاد می‌کنند؛ درحالی‌که افراد طبقۀ پایین، قمار را فرصتی برای کسب درآمد می‌دانند. این افراد از نظر ذهنی می‌خواهند هرچه زودتر وضعیت بد اقتصادی خود را تغییر دهند؛ بنابراین خطر قمار در افراد طبقات پایین بسیار بیشتر است. این خطر زمانی قوی‌تر می‌شود که فرد معتاد به قمار باشد و پولی برای شرط‌بندی در دست نداشته باشد؛ بنابراین مجبور به دریافت پول از خانواده‌اش می‌شود که بار روانی وحشتناکی را برای او به همراه دارد.
نتیجه گیری: با توجه به تحلیل مصاحبه‌های انجام‌شده، معنای شرط‌بندی برای افراد بسته به میدان و طبقه اجتماعی آن‌ها مختلف و انگیزۀ افراد طبقات بالا و پایین برای انجام این کار متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد انگیزۀ شرط‌بندی در طبقات بالای جامعه عمدتاً سرگرمی و لذت از هیجان ناشی از شرط‌بندی و در طبقات پایین، بهره‌گیری از جنبه‌های اقتصادی آن است که آن‌ها را به شرکت در شرط‌بندی آنلاین سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of Online Betting Phenomenon

نویسنده [English]

 • Ahmad Naderi
Associate Professor, Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: The main objective of this research is to understand the importance of betting for people and the reasons that lead them to bet. To this end, we analyzed people’s motivation, actions, and persistence in online betting from the perspective of those who participated in betting activities and are addicted to betting, as well as from the perspective of experts and social workers. In the theoretical part, in order to better analyze people’s meaning and understanding of betting and to organize the data obtained from the field research, we used Pierre Bourdieu’s theoretical perspective on field and habit and the meta-theoretical model. We used behavioral change to analyze how people become addicted to gambling.
Methods: In the method section, the research focused on in-depth interviews. In this research, we interviewed 35 people: 20 interviews with people who had experience with online betting and related addiction, 10 interviews with counselors and psychotherapists who have clients among bettors, and finally 5 interviews with social science experts. Each interview lasted between 45 and 70 minutes. Subsequently, all interviews were analyzed and categorized based on the theoretical model.
Finding: The results show large differences in motivation to gamble between the upper and lower classes. Members of the upper social classes consider gambling as a way of entertainment and thrill. People from the lower class, on the other hand, consider gambling as a way to earn money. These people want to change their poor economic situation as soon as possible, so the risk of gambling is much higher among people from the lower classes. This risk becomes even greater when a person is addicted to gambling and has no money to bet with, so they are forced to call on their family, which leads to a terrible psychological burden for them.
Conclusion: The analysis of the conducted interviews showed that the importance of betting for people varies depending on the area and social class. The motivation of people from upper and lower class to do it is different. The results of the research show that the motivation for betting in the upper social classes is mainly entertainment and pleasure. In the lower classes, the excitement caused by betting and the exploitation of the economic aspects are emphasized and become important, leading them to participate in online betting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Betting
 • Lower Classes
 • Motivation
 • Online Betting
 • Upper Floors
 • بوردیو، پیر. (1395). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی. ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران: ثالث.
 • حمیدی‌زاده، احسان و حمیدی، سیدمحمدعلی (1400). مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ کاربران اینترنتی از سایت‌های شرط‌بندی: مطالعۀ موردی: کاربران سایت وان ایکس بت. نشریۀ جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 8 (18)، 236-252. https://doi.org/10.22080/ssi.2022.22921.1958
 • سلطان‌حسینی، محمد، سلیمی، مهدی و طیبی، محسن (1398). بررسی عوامل مشارکت افراد در شرط‌بندی‌های ورزشی (مطالعۀ موردی: ورزش فوتبال). نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 7(27)، 147-160. URL: http://ntsmj.issma.ir/article-۱-۱۱۸۹-fa.html
 • فاطمی‌نیا، محمدعلی، پروین، ستار و درویشی‌فرد، علی‌اصغر (1399). گونه‌شناسی شرط‌بندی و آسیب‌های اجتماعی آن در شهر تهران (مورد مطالعه: محلۀ هرندی). نشریۀ علوم اجتماعی، 27(89)، 41-69. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351162.1399.27.89.2.0
 • لچت، جان (1392). پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته. ترجمۀ محسن حکیمی. تهران: خجسته.
 • Bloch, H. A. (1951). The sociology of gambling. American Journal of Sociology57(3), 215-221.https://doi.org/10.1086/220938
 • Bourdieu, , & Wacquant, L. J. D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Published by: University of Chicago Press.
 • Bourdieu, P. (2000). Pascalian meditations. Stanford University Press.
 • Caillois, R. (1962). Man, Play, and Games, etc. [London]; printed in USA.
 • Collins, P. (2013). Gambling and the public interest. Connecticut: Greenwood.
 • Cosgrave, J. F. (Ed.). (2006). The sociology of risk and gambling reader. Taylor & Francis.
 • Downes, D., Davies, D. M., David, M. E., & Stone, P. (2014). Gambling, Work and Leisure (Routledge Revivals): A study across three areas. London: Routledge.
 • Derevensky, J. L., & Gupta, R. (Eds.). (2004). Gambling problems in youth: Theoretical and applied perspectives. Springer Science & Business Media.
 • DiClemente‚ C. C. (2003). Addiction and Change: How Addictions Develop and Addicted People Recover. New York: Guilford Press.
 • Devereux, E. C. Jr. (1949). Gambling and the social structure: A sociological study of lotteries and horse racing in contemporary America, 2 Vols, unpublished PhD thesis, Harvard University, 1949.
 • Francis, K. L., Dowling, N. A., Jackson, A. C., Christensen, D. R., & Wardle, H. (2015). Gambling Motives: Application of the Reasons for Gambling Questionnaire in an Australian Population Survey. Journal of Gambling Studies, 31(3), 807-823.https://doi.org/10.1007/s10899-014-9458-1
 • Frey, J. H. (1984). Gambling: A sociological review. The Annals of the American Academy of Political and Social Science474(1), 107-121.https://doi.org/10.1177/0002716284474001010
 • Giddens, A. (2006). Fate, risk and security. In The sociology of risk and gambling reader(pp. 37-67). Routledge.
 • Griffiths, M., & Wood, R. T. (2000). Risk factors in adolescence: The case of gambling, videogame playing, and the Internet. Journal of Gambling Studies16(2), 199-225. https://doi.org/10.1023/A:1009433014881
 • Hing, N., Cherney, L., Blaszczynski, A., Gainsbury, S. M., & Lubman, D. I. (2014). Do advertising and promotions for online gambling increase gambling consumption? An exploratory study. International Gambling Studies14(3), 394-409. https://doi.org/10.1080/14459795.2014.903989
 • Kingma, Sytze F. (2009). Global Gambling- Cultural Perspectives on Gambling Organizations (Routledge Advances in Criminology). New York: Routledge.
 • Langer, E. J. (1975). The Illusion of Control. Journal of Personality and Social Psychology, 32 (2), 311–328. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.32.2.311
 • Prochaska‚ J. O.‚ & DiClemente‚ C. C. (1982). Transtheoretical Therapy: Toward A More Integrative Model of Change. Psychotherapy: Theory‚ Research and Practice19 (3) ‚ 276–288. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0088437
 • Saše Gerasimoski, S. G., & Aslimoski, P. (2018). Sociopathological Aspects of Betting. International Yearbook of Faculty of Security, Skopje18 (2), 23-32. http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/4595
 • Trajkovska, V., & Gerasimoski, S. (2018), “Analysing Macedonian Translations of English Terms Related to Social Pathology”, Proceedings of the International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, pp: 491-500.