دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 45، دی 1401 (زمستان 1401) 
توسعۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی: رویکردی اجتماعی در تحلیل فرهنگ سیاسی

صفحه 1039-1057

10.22059/jisr.2022.326885.1225

خالید میارغنج؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علیپور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1401
دی 1401
شماره پائیز 1401/ نشر آنلاین شهریور 1401
مهر 1401، صفحه 569-892
شماره تابستان / نشر آنلاین خرداد 1401
تیر 1401، صفحه 273-567
شماره بهار1401/ نشر آنلاین زمستان 1400
فروردین 1401