مدیریت هویت و بدن (واکاوی اپیدمی زیبایی زنان و مردان در مراکز زیبایی شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

چکیده

مقدمه: در دوران معاصر، حضور در مراکز زیبایی از جمله روش‌های تقویت و چانه‌زنی دربارۀ شاخصه‌های هویت است. این مطالعه به واکاوی برساخت هویت زنان و مردان شهر یزد در مراکز زیبایی می‌پردازد و و هدف آن، کشف عوامل گرایش و حضور در مراکز زیبایی و اثرات و پیامدهای آن بر زنان و مردان یزدی است.
روش: این پژوهش به‌لحاظ رویکرد، کیفی است. داده‌های این مطالعه از طریق مصاحبۀ عمیق، گردآوری شده و با استفاده از روش تماتیک مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. مشارکت‌کنندگان در این مطالعه، ترکیبی از زنان و مردان با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی متنوع هستند. از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع استفاده و درنهایت با 49 نفر از مردان و زنان یزدی مصاحبه شد. شهروندان مورد مطالعه زنان و مردانی یزدی هستند که به اماکن زیبایی مانند آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها، مراکز درمانی، کلینیک‌های زیبایی و... مراجعه کرده‌اند و برای انجام مصاحبه انتخاب شده‌اند.
یافته ­ها: داده‌های گردآوری‌شده در قالب سه مضمون اصلی، خودمدیریتی، براندازی و تثبیت هویت، کدگذاری و تحلیل شدند. این عوامل و پیامدهای ذکرشده حاکی از آن است که زنان و مردان به‌وسیلۀ زیبایی خواهان تغییر و مدیریت هویت خود هستند تا از این طریق بتوانند خود جدیدشان را به همگان معرفی کنند.
نتیجه ­گیری: عوامل خودمدیریتی زمینۀ گرایش را در زنان و مردان به زیبایی ایجاد کرده و دستیابی به هویت جدید زنان را با پیامد براندازی هویت و مردان را با تثبیت هویت مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identity and Body Management (Analysis of the Beauty Epidemic of Men and Women in Beauty Centers in Yazd)

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Farahmand 1
 • Fatemah Danafar 2
 • Ahmad Kalata sadati 1
 • Akbar Zare ShahAbadi 3
1 Professor of Sociology, Departmant of Social Sciences, University of Yazd
2 PhD Candidate in Sociology, Departmant of Social Sciences, University of Yazd
3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University
چکیده [English]

Introduction: Recently, people try to represent their identity and differentiate themselves from others by using strategies to beautify their body and appearance by visiting beauty centers and managing themselves. Managing appearance and achieving beauty is expressed in actions and deeds, such as body makeup, sports, dieting, having a beautiful and young body, etc. In this way, beauty can also be introduced and managed by people as an individual identity. Fashion and makeup are signs through which people declare what is their identity and what is not. In addition, people flaunt their appearance in such a way that they are different from others. However, nowadays, the body is considered as a project to build personal identity.
Method: The current study was conducted using a qualitative approach and the method of thematic analysis. The participants of this research were 24 women and 25 men. Data were collected through semi-structured interviews. The citizens studied were men and women from Yazd who visited beauty salons, clubs, medical centers, beauty clinics, etc. and were selected for the interviews. The participants in this study are a combination of men and women with different demographic characteristics, and the maximum variation purposive sampling method was used. In the data analysis, the data are recorded on paper and coded at three levels.
Finding: The results show that self-management factors led women and men to tend to visit beauty centers. Women visited many beauty centers and manipulated their bodies due to self-care, defense mechanisms, deconstruction of femininity and inhibiting forms and men, career change, abolition of masculinity schema, symbolic annihilation, and social deprivation. The above factors indicate that men and women want to change and manage their identity through beauty so that they can present their new selves to everyone. For this reason, forming a new identity has consequences for them. Women have experienced consequences such as generative action, self-reflection, self-efficacy, conflict flooding, and finally subversion of identity, while men have faced identity stabilization. Men want to manage their identity with the continuation of masculinity agency, stigma reduction, sexual seduction, and self-expression.
Conclusion: Therefore, according to the research, the men and women studied achieved their ultimate goal of self-management through the strategy of body presentation. Although both groups consider that self-presentation is a sign of silence, women try to undermine and rebuild their identity and want to achieve a new identity, while beauty in men means the continuation of masculinity in a new way for them. In line with the changes achieved, men have changed and smooth their lives, men tend to manage their identity through beauty in who they are. However, through the process of beautification, men try to gain independence and more opportunities, including advancement in their social life

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identity
 • Beauty Centers
 • Self-Management
 • Yazd
 • Men and Women
 • امامی غفاری، مهدیه، ملکی، امیر و زاهدی، محمدجواد (1394). تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4، 571-591.  Doi: 10.22059/JISR.2015.57068
 • اعتمادی‌فرد، مهدی و حسین‌زاده، حسام (1400). نگرش به بدن: تفاوت یا تعارض نسلی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 2، . 71-497. Doi: 10.22059/jisr.2020.302546.1066
 • پاک‌سرشت، سلیمان، حسینی، حاتم و اینانلو، مینا (1391). تحلیل تماتیک رفتارهای بدن در بین دختران و زنان تهرانی. مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 8(28)، 147-169. http://www.jcsc.ir/article_15488.html
 • پرستش، شهرام، بهنویی گدنه، عباس و محمودی، کریم (1388). بررسی جامعه‌شناختی مدیریت ظاهر و هویت فردی در بین جوانان. مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 5(2)، 19-49. Doi:10.22067/JSS.V0I0.8738
 • جعفری، زین‌العابدین، موحد، مجید، زاهد زاهدانی، سعید و غفاری نسب، اسفندیار (1399). جراحی زیبایی مردان در تهران. جامعه‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 11(1)، 1-29.  Doi.org/10.30465/scs.2020.5182
 • خزاعی، سارا و ریاحی، محمداسماعیل (1400). مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان، دختران دبیرستانی شهرستان بروجرد. جامعه‌شناسی کاربردی، 32(1)، .107-134. Doi:org/10.22108/jas.2020.120923.1852
 • رفعت‌جاه، مریم و سیارپور، فاطمه (1390). عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن. فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 7(23)، 73-124.
 • عباسی، بهاره، حقیقتیان، منصور و مؤذنی، احمد (1398). بازنمایی نظام معنایی زنان تهرانی به هویت‌های متمایز ظاهری برآمده از جراحی زیبایی. مطالعات راهبردی زنان، 21(83)، 105-122. Doi: 10.22095/JWSS.2019.100377
 • لوبروتون، داوید (1392). جامعه‌شناسی بدن. ترجمۀ ناصر فکوهی. تهران: ثالث.
 • محمدی، جمال و حسنی، کویستان (1399). سویه‌های رهایی‌بخش و سرکوبگرانۀ بدن‌آرایی و بدن‌نمایی. مسائل اجتماعی ایران، 11(2)، 321-354 Do:ihttp://dorl.net/dor/20.1001.1.24766933.1399.11.2.6.7.
 • Bennett, E. V., Scarlett, L., Hurd Clarke, L., & Crocker, P. R. (2017). Negotiating (athletic) femininity: The body and identity in elite female basketball players. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health9(2), 233-246. DOi:10.1080/2159676X.2016.1246470.
 • Featherston, M. (2001).The Body: Social Process and Cultural Theory. London: Sage.
 • Featherstone, M. (2007). Consumer culture and postmodernism. Sage.
 • Featherstone, M. (1991).Consumer Cultural and Postmodernism. London: Sage.
 • Gimlin, D. (2000). Cosmetic surgery: Beauty as commodity. Qualitative Sociology23(1), 77-98. Doi:org/10.1023/A:1005455600571.
 • Gimlin, D. (2006). The absent body project: Cosmetic surgery as a response to bodily dys-appearance. Sociology40(4), 699-716. Doi:org/10.1177/0038038506065156.
 • Heyes, C. J., & Jones, M. (2016). Cosmetic surgery in the age of gender. In Cosmetic Surgery (pp. 17-34). Routledge. Doi:org/10.4324/9781315574387.
 • Kvalem, I. L., von Soest, T., Roald, H. E., & Skolleborg, K. C. (2006). The interplay of personality and negative comments about appearance in predicting body image. Body Image3(3), 263-273. Doi: 10.1016/j.bodyim.2006.04.002.
 • Nettleton, S. (2013). The Sociology of Health and Illness. Polity Press, Cambridge Pitts-Taylor, Victoria,Surgery junkies: wellness and pathology in cosmetic culture. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
 • Ricciardelli, R., & White, P. (2011). Modifying the Body: Canadian Men's Perspectives on Appearance and Cosmetic Surgery. Qualitative Report16(4), 949-970. Doi: 10.46743/2160-3715/2011.1115.
 • Seekis, V., Bradley, G. L., & Duffy, A. L. (2020). Appearance-related social networking sites and body image in young women: Testing an objectification-social comparison model. Psychology of Women Quarterly44(3), 377-392. Doi:org/10.1177/0361684320920826.
 • Shilling, C. (2007). Sociology and the body: Classical traditions and new agendas. The Sociological Review55, 1-18. Doi:org/10.1111/j.1467-954X.2007.00689.x.
 • Shilling, C. (2005).The Body in Culture, Technology and Society. London: Sage.
 • Stojcic, I., Dong, X., & Ren, X. (2020). Body image and sociocultural predictors of body image dissatisfaction in Croatian and Chinese women. Frontiers in psychology11,(731), Doi:org/10.3389/fpsyg.2020.00731.
 • Loussaïef, L., Ulrich, I., & Damay, C. (2019). How does access to luxury fashion challenge self-identity? Exploring women's practices of joint and non-ownership. Journal of Business Research102, 263-272. Doi:org/10.1016/j.jbusres.2019.02.020.
 • Vasile, C. (2015). Is the Body Image So Important? Physical Identity in Relation to Gender and Self Esteem. Procedia-Social and Behavioral Sciences203, 443-447.  Doi:org/10.1016/j.sbspro.2015.08.322.