دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1401، صفحه 273-567 (شماره تابستان / نشر آنلاین خرداد 1401) 
ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری پایدار اجتماعی قوم ترکمن

صفحه 461-488

10.22059/jisr.2022.333401.1258

نازلی محمدی اهرنجانی؛ سیدابوالقاسم میرا؛ منیژه مقصودی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1401
دی 1401
شماره پائیز 1401/ نشر آنلاین شهریور 1401
مهر 1401، صفحه 569-892
شماره تابستان / نشر آنلاین خرداد 1401
تیر 1401، صفحه 273-567
شماره بهار1401/ نشر آنلاین زمستان 1400
فروردین 1401