دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، خرداد 1401، صفحه 273-567 (شماره تابستان 1401) 
ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری پایدار اجتماعی قوم ترکمن

صفحه 461-488

10.22059/jisr.2022.333401.1258

نازلی محمدی اهرنجانی؛ سیدابوالقاسم میرا؛ منیژه مقصودی