دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1401 (شماره بهار1401) 
2. تجربۀ سرپرستی خانوار توسط زنان و چرخۀ بازتولید فلاکت (نمونۀ موردی: زنان سرپرست خانوار شهر کرج)

صفحه 1-27

10.22059/jisr.2021.307490.1096

صلاح الدین قادری؛ علیرضا کریمی؛ سمیه سلیمانی؛ خدیجه کارگر اسفند آبادی؛ مهدخت عنبری روزبهانی


6. واکاوی فرآیند توسعه زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان

صفحه 113-142

10.22059/jisr.2022.319891.1190

معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری؛ علی بوداقی؛ سیده منا فاضلی پور