دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1401 (شماره بهار1401/ نشر آنلاین زمستان 1400) 
تجربۀ سرپرستی خانوار توسط زنان و چرخۀ بازتولید فلاکت (نمونۀ موردی: زنان سرپرست خانوار شهر کرج)

صفحه 1-27

10.22059/jisr.2021.307490.1096

صلاح الدین قادری؛ علیرضا کریمی؛ سمیه سلیمانی؛ خدیجه کارگر اسفند آبادی؛ مهدخت عنبری روزبهانی


واکاوی فرآیند توسعه زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان

صفحه 113-142

10.22059/jisr.2022.319891.1190

معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری؛ علی بوداقی؛ سیده منا فاضلی پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1401
دی 1401
شماره پائیز 1401/ نشر آنلاین شهریور 1401
مهر 1401، صفحه 569-892
شماره تابستان / نشر آنلاین خرداد 1401
تیر 1401، صفحه 273-567
شماره بهار1401/ نشر آنلاین زمستان 1400
فروردین 1401