جامعه‌پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار (مورد مطالعه: گروه‌های قومی اسفراین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران

چکیده

مقالۀ حاضر مطالعه‌ای تجربی در باب رابطۀ جامعه‌پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار در بین چهار گروه قومی (کرمانج، ترک، تات و بربر) است. جامعه‌پذیری فرهنگی فرایندی است که در آن افراد یک گروه قومی، ارزش‌ها، سنت‌ها و معانی مرتبط با فرهنگ خود را می‌آموزند. در تحقیقاتی که به هویت قومی در ایران پرداخته‌اند، کمتر به رابطۀ میان جامعه‌پذیری فرهنگی و هویت قومی توجه شده است. بررسی این رابطه می‌تواند جایگاه موقعیتی و وضعیتی گروه‌های قومی را نشان دهد. برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش پیمایش با ابزار پرسشنامه استفاده شد. داده‌های مورد نیاز پژوهش، از میان چهار گروه قومی کرمانج، ترک، تات و بربر جمع‌آوری شد که 386 نفر از آن‌ها گروه سنی 18-30 سال بودند. در این مرحله از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی ساده استفاده کردیم. نتایج نشان‌دهندة آن بود که گروه‌های قومی شهرستان اسفراین تحت تأثیر عوامل جامعه‌پذیری فرهنگی، هویت قومی‌شان را استمرار می‌بخشند. البته گروه‌های قومی پایداری و هویت قومی با هم متفاوت هستند؛ برای مثال، گروه قومی کرمانج در مقایسه با گروه‌های دیگر قومی از پایداری هویت قومی بیشتری برخوردارند. این پایداری را می‌توان در بازنمایی‌های عناصر فرهنگی نظیر موسیقی، زبان، لباس و غیره مشاهده کرد. یافته‌ها بیانگر آن است که بین عوامل اجتماعی‌شدن نیز تفاوت وجود دارد. آنچه باید بدان اشاره کرد این است که هویت قومی در میان این گروه‌های قومی، متأثر از جامعه‌پذیری فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural Socialization and Sustainable Ethnic Identity (Case Study: Ethnic Groups in Esfarayen)

نویسندگان [English]

 • Seyed Ghassem Hassani 1
 • Rahmatollah Memar 1
 • Kobra Hasanzade 2
1 Assistant Professor of Anthropology, University of Mazandaran,
2 MA of Sociology, University of Mazandaran
چکیده [English]

Introduction: ethnic groups in Esfarayen use different degrees of cultural socialization components. Here, the degree of socialization is expected to be a better predictor of the growth of a sustainable ethnic identity. For ethnic groups in Esfarayen, cultural socialization as a multidimensional structure has different components. Examining the direct relationship between cultural socialization and ethnic identity in general proves the finding that there is a strong relationship between the two variables overall. This link between cultural socialization and enduring ethnic identity suggests that some people are stronger than others. Moreover, the components of cultural socialization in Esfarayen help us identify the underlying characteristics that strengthen the link between cultural socialization and enduring ethnic identity. The present study is a multidimensional measure of cultural socialization to assess how specific dimensions of cultural socialization are related to ethnic identity.
Method: due to the nature of the study and the data required for this research, a questionnaire was used. The main method of validity testing is to carefully examine the measurement of the concept in terms of its meaning and to question whether or not the measurement instrument is truly measuring the intended concept. This is the nature of careful examination of the method used to determine formal validity. In this study, the formal validity method was used to calculate validity. Thus, in a pretest, the opinion of experts and thinkers in the field was obtained. For this purpose, the questionnaire was presented to several experts in the field of sociology, and content corrections were made and the fit of the variables with the questions was checked. In the next step, after the accuracy of the expressions had been established, the scales and questions were adjusted and subjected to pretesting as questionnaires.
Findings: The results showed that sustainable ethnic identity is influenced by cultural socialization and that ethnic groups differ in emphasizing identity stability in this socialization. Thus, it can be concluded that ethnic identity is a dynamic, situational / situational set, and at the same time, in the words of Thomas Ericsson (Erickson, 2016), Cultural socialization can somehow elicit the ethnic identity of individuals in any ethnic group and respond to individual aspirations, goals, abilities, beliefs, and history, and is elicited by social factors and constantly reconstructed throughout life.
Conclusion:  Among the ethnic groups in Esfarayen, these two influences are most evident in the Kormanj ethnic group. The statistical results also show the same effect. Therefore, it can be said that socialization factors play a major role among ethnic groups. That is, they maintain an ethnic identity while perpetuating the cultural content of ethnic groups. This effect can be observed in this multi-ethnic city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Socialization
 • Ethnic Groups
 • Identity
 • Sustainable Ethnic Identity
 • Esfarayen
 • حاجیانی، ابراهیم (1388)، نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی. مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، شمارۀ 9: 143-164.
 • حاجیانی، ابراهیم، ایروانی، زهرا و امیر آرمین (1394)، «بررسی هویت قومی در ایران و لبنان»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌وششم، شمارۀ 2: 1-15.
 • سویدانلویی، آدینه محمد (1393)، بررسی زمینه‌های هم‌گرایی-واگرایی قوم کرمانج با هویت ملی مطالعۀ موردی استان‌های خراسان رضوی و شمالی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • الطایی، علی (1382), بحران هویت قومی در ایران. تهران: شادگان.
 • کاروانی، عبداللطیف، غفاری‌نسب، اسفندیار، احمدی، حبیب و طیبی، منصور (1398)، «کاوش کیفی فرایندهای برساخت هویت اجتماعی در میان دانشجویان بلوچ به‌سوی نظریۀ زمینه‌ای»، فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارۀ 1: 59-85.
 • گیدنز، آنتونی (1397)، جامعه‌شناسی. ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
 • رئوفی، میترا، تاج‌الدین، محمدباقر و مشهدی میقانی، ژیلا (1396)، تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به هویت ملی و هویت قومی با تأکید بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان شهر ایلام، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ یازدهم، شمارۀ 2: 5-24.
 • معمار، ثریا، عدلی‌پور، صمد و فائزه خاکسار (1391)، «شبکه‌های اجتماعی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)», فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارۀ 4: 155-176.
 • Amin S. N. (2019), Cultural Socialization and Ethnic Consciousness. In: Ratuva S. (eds.), The Palgrave Handbook of Ethnicity. Palgrave Macmillan, Singapore.
 • Benner, A. D., & Kim, S. Y. (2009), “Intergenerational experiences of discrimination in Chinese American families: Influences of socialization and stress”. Journal of Marriage and Family, No. 71: 862–877.
 • Browne, K. (2007), Culture and Identity in Sociology for A2 AQA. Cambridge: Polity.
 • Cohen, A. (1998), Boundaries and Boundary- Consciousness: Politicizing Cultural Identity, in M. Anderson and E. Bort (Eds.), the Frontiers of Europe, London.
 • Ghuman, P. (2005), “Daughters of tradition”. The Psychologist, No. 10: 620–622.
 • Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2002), Social Psychology (3rd), London: Prentice Hall.
 • Hughes, D. L., & Johnson, D. J. (2001), “Correlates in children’s experiences of parents' racial socialization behaviors”. Journal of Marriage and Family, No. 63: 981–995.
 • Hughes, D., & Chen, L. (1997), “When and what parents tell children about race: An examination of race-related socialization among African American families”. Applied Developmental Science, No. 4: 200-214.
 • Hughes, D., & Johnson, D. J. (2001), “Correlates in children’s experiences of parents’ racial socialization behaviors”. Journal of Marriage and the Family, No. 63: 981-995.
 • Hughes, D., Rodriguez, J., Smith, E. P., Johnson, D. J., Stevenson, H. C., & Spicer, P. (2006). Parents' ethnic-racial socialization practices: A review of research and directions for future study. Developmental Psychology, 42(5), 747–770.
 • Hutnik, N., & Street, R. C. (2010), “Profiles of British Muslim identity: adolescent girls in Birmingham”. Journal of Adolescence, No. 33: 33–42.
 • Jaspal, R., & Cinnirella, M. (2013), “The construction of ethnic identity:Insights from identity process theory”. Ethnicities, No. 5: 503-530.
 • Kiang, L., Yip, T., Gonzales-Backen, M., Witkow, M., & Fuligni, A. J. (2006), “Ethnic identity and the daily psychological well-being of adolescents from Mexican and Chinese backgrounds”. Child Development, No. 5: 1338-1350.
 • Kim, A. Y. (2014), Ethnic socialization and ethnic identity in Korean American adolescents and young adults: The relative roles of parents and friends. UC Santa Barbara Electronic Theses and Dissertations. https://escholarship.org/uc/item/26f5m2xj
 • Knight, G. P., Bernal, M. E., Garza, C. A., Cota, M. K., & Ocampo, K. A. (1993), “Family socialization and the ethnic identity of Mexican American children”. Journal of Cross-Cultural Psychology, No. 1: 99-114.
 • Moua, M. (2014), Ethnic Socialization and Ethnic Identity: Examining Intergenerational Conflict as a Moderator Among Hmong American Adolescents. Theses and Dissertations. 507.
 • Moua, M. Y., & Lamborn, S. D. (2010), “Hmong American adolescents’ perceptions of ethnic socialization practices”. Journal of Adolescent Research, No. 25: 416-440.
 • Oyserman, D., Elmore, K., & Smith, G. (2012), Self, self-concept and identity. In: M. Leary & J. Price Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (pp. 69-104), New York: The Guilford Press.
 • Phinney, J. S., & Ong, A. D. (2007), “Conceptualization and measurement of ethnic identity: Current status and future directions”. Journal of Counseling Psychology, No. 3: 271.
 • Smith, T. B., & Silva, L. (2011), “Ethnic identity and personal well-being of people of color: a meta-analysis”. Journal of Counseling Psychology, No. 1: 42-60.
 • Syed, M., & Azmitia, M. (2009), “Longitudinal trajectories of ethnic identity during the college years”. Journal of Research on Adolescence, No. 4: 601-624.
 • Tajfel, H. (1972), The Context of Social Psycolongy A Critical Assessment. London: Academic Press.
 • Tajfel, H. (1978), Differentiation between social groups: studies in the social psychology of intergroup relations. London: Academic press.
 • Tajfel, H., & Turner, J. C. (2010), An integrative theory of intergroup conflict. The social psychology of intergroup relations. In T. Postmes & N. Branscombe (Eds.), Rediscovering social identity: Key readings (pp. 173-190), New York.
 • Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987), Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford, England: Blackwell.
 • Umaña-Taylor, A. J., & Fine, M. A. (2004), “Examining ethnic identity among Mexicanorigin adolescents living in the United States”. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, No. 1: 36-59.
 • Umana-Taylor, A. J., & Yazedjian, A. (2006), “Generational differences and similarities among Puerto Rican and Mexican mothers’ experiences with familial ethnic socialization”. Journal of Social and Personal Relationships, No. 23: 445–464.
 • Umaña-Taylor, A. J., Alfaro, E. C., Bámaca, M. Y., & Guimond, A. B. (2009), “The central role of familial ethnic socialization in Latino adolescents’ cultural orientation”. Journal of Marriage and Family, No. 1: 46-60.
 • Umaña-Taylor, A. J., Bhanot, R., & Shin, N. (2006), “Ethnic identity formation during adolescence: The critical role of families”. Journal of Family Issues, No. 27, 390-414.
 • Umaña-Taylor, A. J., Quintana, S. M., Lee, R. M., Cross, W. E., Rivas-Drake, D., Schwartz, S. J.,... Seaton, E. (2014), Ethnic and Racial Identity During Adolescence and Into Young Adulthood: An Integrated Conceptualization .Child Dev. 2014 Jan-Feb; 85(1): 21–39.
 • Umaña-Taylor, A. J., Zeiders, K. H., & Updegraff, K. A. (2013), “Family ethnic socialization and ethnic identity: a family-driven, youth-driven, or reciprocal process”. Journal of family psychology, No. 1: 137–146.