واکاوی فرآیند توسعه زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این مطالعه به روش کیفی، با هدف فهم ابعاد و زوایای توسعۀ زیست‌بوم کارآفرینی در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریۀ داده‌بنیاد است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبۀ عمیق و نمونه‌گیری هدفمند-نظری با 37 نفر از صاحب‌نظران حوزۀ کارآفرینی، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و استادان رشته‌های اقتصاد، مدیریت و جامعه‌شناسی استان خوزستان گردآوری شده و برای تحلیل داده‌ها از پنج مرحلۀ کدگذاری باز، تشخیص مفاهیم، توسعۀ مفاهیم در جهت مطالعۀ ویژگی‌ها، تحلیل داده‌ها برای زمینه و واردکردن فرایند به تحلیل و یکپارچه‌سازی مقولات استفاده شد. مدل ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش تعامل‌ها و پیامدها است. بعد «شرایط» شامل ساختار بروکراتیک، توانمندسازی و اقدامات تواناساز، عملکرد نهادهای متولی و ضعف در تدوین و اجرای قوانین، بعد «کنش تعامل»، شامل تقویت روابط شبکه‌ای، تدوین سیاست‌های حمایتی، ترویج گفتمان کارآفرینی، تدوین نقشۀ جامع کارآفرینی با رویکرد محلی‌نگری، برگزاری دوره‌های آموزشی، ترغیب عاملان استان به کار گروهی، جهش تولید، مشارکت‌دهی کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارآفرینی، جوان‌گرایی و توجه به صلاحدید حرفه‌ای، تقویت مسئولیت‌پذیری سازمانی در قبال کارآفرینی و بعد «پیامدها»، شامل کاهش نرخ مهاجرت برون‌استانی، بهبود شاخص‌های توانمندسازی روان‌شناختی کنشگران، توسعۀ اقتصادی پایدار، امنیت عمومی، اشاعۀ فرهنگ کارآفرینی، کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی، و توسعۀ انسانی و اجتماعی و اقتصادی است که حول یک مقولۀ هسته به نام «پشتیبانی و حمایت چندسطحی» شکل گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Process of Entrepreneurial Ecosystem Development in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Baghri 1
 • Marziyeh Shahryari 2
 • Ali Boudaghi 2
 • S. Mona Fazelipour 3
1 Associate Professor Department of sociology Economy and Social Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Professor Department of sociology Economy and Social Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Phd Student of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Introduction: The use of the term entrepreneurial ecosystem has replaced other concepts such as entrepreneurial environment. It also highlights the mechanisms, institutions, networks and cultures that support entrepreneurs. Ecosystems are a set of centralized cultural perspectives, social networks, financial support, academic institutions, and active economic policies that create a risky environment to support entrepreneurship and have recently gained attention in the entrepreneurship field. In fact, entrepreneurship in the three main dimensions of the innovation system, which include the entrepreneur (including, behavior, competencies and patterns of mentality as well as personal) results and consequences of entrepreneurial activity), entrepreneurial process (including activities related to digitization in management processes Organizational and developments within it are strategic and operational activities and digital deployment. and ecosystems as an approach to understanding the entrepreneurial context at the macro level of an organizational community. Thus, the phenomenon of entrepreneurship is a desirable social behavior that can be not only the product of social creativity, but the result of a constructive interaction of individuals in the context of society. This qualitative study was conducted to understand the dimensions and aspects of entrepreneurial ecosystem development in Khuzestan province. The method used in this research is the theory of data basis.
Method: The data of this study were collected and analyzed through in-depth interviews and purposive theoretical sampling with 37 experts in the field of entrepreneurship, managers of knowledge-based enterprises and professors of economics, management and sociology in Khuzestan province. The five stages of open coding, concept recognition, concept development in terms of feature dimensions, data analysis for context, and introduction of the process into category analysis and integration were used.
Findings: The resulting model includes three dimensions of conditions, action interactions, and consequences. The conditions dimension includes bureaucratic structure, enabling and enabling actions, performance of relevant institutions, and weaknesses in law formulation and implementation. The localization approach, the implementation of training, the encouragement of provincial actors to work in groups, the production leap, the participation of entrepreneurs and knowledge-based enterprises in decisions related to entrepreneurship, youth and the respect for professional discretion, strengthening organizational responsibility In terms of entrepreneurship, the “consequences” include reducing the rate of out-of-province migration, improving indicators of psychological empowerment of actors, sustainable economic development, public safety, spreading entrepreneurial culture, reducing social harm, human, social and economic development. A core category called "multi-level support” was formed.
Conclusion: Entrepreneurial policies to promote entrepreneurial activities, create a favorable entrepreneurial atmosphere and culture, encourage people to start a business and provide the necessary information about the entrepreneurial process and improve the required skills, create non-financial reinforcers such as networks, support services, education, support in the early stages and during the critical years of business creation in a forward-looking process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial Ecosystem
 • Multilevel Support
 • Qualitative Method
 • Foundation data theory
 • Khuzestan Province
 • معاونت توسعۀ کارآفرینی و اشتغال (1395)، پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران گزارش اول (شناخت وضع موجود مبتنی بر شاخص‌های GEI)، دفتر توسعۀ کارآفرینی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 • حسینی‌نیا، غلامحسین، علی‌آبادی، وحید، و عطایی، پوریا (1398)، «طراحی الگوی زیست‌بوم کارآفرینی در کسب‌وکارهای روستایی تعاون‌محور»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، شمارۀ 3: 341-360.
 • داوری، علی، سفیدبری، لیلا، و باقرصاد، وجیهه (1396)، «عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران براساس مدل آیزنبرگ»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، شمارۀ 1: 101-112.
 • زاهدانی، سیدسعید، حکیمی‌نیا، بهزاد، طبیعی، منصور، و گلی، علی (1397)، «آینده‌پژوهی فرهنگ زیست‌محیطی با روش اکتشاف و اعتباریابی سناریو (مورد مطالعه: شهر اصفهان)»، فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارۀ 13: 441-468.
 • میرسپاسی، ناصر، و گودرزوند چگینی، مهرداد (1382)، «مطالعۀ رابطۀ بین محیط، ساختار سازمانی و اثربخشی سازمانی شهرداری‌ها و ارائۀ الگوی پیشنهادی»، فصلنامۀ مدیریت شهری، شمارۀ 14: 56-63.
 • مهدیه، عارفه، همتی، رضا، ودادهیر، ابوعلّی (1395)، «فرایند جامعه­پذیری دانشگاهی دانشجویان دکتری؛ مورد دانشگاه اصفهان»، فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش­عالی، شمارۀ 1: 45-73.
 • شیانی، ملیحه، محمدی قره‌قانی، محمدعلی، و زارع، حنان (1399)، «سرمایۀ اجتماعی کار و تولید، بهره‌وری و توسعۀ اقتصادی–اجتماعی»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارۀ 1: 123-187.
 • عربیون، ابوالقاسم؛ عبدالله زاده، غلامحسین، شریف زاده ابوالقاسم، محسنی، احمد (1389)، «شناسایی و اولویت بندی شاخص­های تعیین کننده کارآفرینی کسب و کارها»، فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، شمارۀ 8: 65-97.
 • گل‌‌، جی.ای (1380)، «تئوری‌ها و فرایند مدیریت»، ترجمۀ سهراب خلیلی شورینی، تهران، سمت.
 • نویدنیا، منیژه (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، شمارۀ 19:: 77-55.
 • Elnadi, A., & Gheith, M. H. (2021), “Entrepreneurial ecosystem, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial intention in higher education: Evidence from Saudi Arabia”, The International Journal of Management Education, No. 1: 100458.
 • Guerrero, M., Liñán, F., & Cáceres-Carrasco, F. R. (2021), “The influence of ecosystems on the entrepreneurship process: a comparison across developed and developing economies”, Small Business Economics, No. 4: 1733-1759.
 • Gurung, R. B., & Tenzin, J. (2020), “The Entrepreneurship Culture”, Druk Journal of Thought and Ideas, No1: 43-55
 • Hoy, K. W., & Miskel, G. C., & Tarter, C. J. (2013), Educational Administration: Theory, Research, and Practice, McGraw Hill, Hill Companise Inc, 1221.
 • Ballor, J. J., & Claar, V. V. (2019), “Creativity, innovation, and the historicity of entrepreneurship”, Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Emerald Group Publishing, No. 4: 513-522.
 • Mujahid, S., Mubarik, S., & Naghavi, N. (2019), “Prioritizing dimensions of entrepreneurial ecosystem: a proposed framework”, Journal of Global Entrepreneurship Research, No. 1: 1-21.
 • Malecki, E. J. (2018), “Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems”, Geography Compass, No. 3, 12359.
 • Navidnia, M. (2003), “An Introduction to Social Security”, Strategic Studies Quarterly, NO.6 (19): 55-78.
 • Pankova, S., Schneckenberg, D., & Velamuric, V. K. (2021), “Advocating sustainability in entrepreneurial ecosystems: Micro-level practices of sharing ventures”, Technological Forecasting and Social Change, No. 166: 120654.
 • Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B., & Sarason, B. R. (1983), “Assessing social support: The social support questionnaire”, Journal of Personality and Social Psychology, No. 44: 127-139.
 • Satalkina, L., & Steiner, G. (2020), “Digital Entrepreneurship and its Role in Innovation Systems: A Systematic Literature Review as a Basis for Future Research Avenues for Sustainable Transitions”, Sustainability, 7: 1-27.
 • Sachin, A. M., & Rawani, A. M. (2019), “Understanding Entrepreneurial Ecosystem”. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, No. 3: 103-115.
 • Śleszyński, J. (2016), “Human Development Index revisited”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, NO. (435): 40-54.
 • Stam, E., & Van de Ven, A. (2021), “Entrepreneurial ecosystem elements”. Small Business Economics, NO. 56(2), 809-832.
 • Takagi, D., Ikeda, K., & Kawachi, I. (2012), “Neighborhood social capital and crime victimization: comparison of spatial regression analysis and hierarchical regression analysis”. Social Science and Medicine, NO. 75: 1895–1902.