دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 345-657