دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1400، صفحه 345-657