دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، مهر 1400، صفحه 659-973