دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1400، صفحه 975-1260 
واکاوی مبانی هستی‌شناختی پژوهش‌های جامعه‌شناختی در ایران

صفحه 1149-1179

10.22059/jisr.2021.308636.1107

حمید حیدری؛ محمد تقی ایمان؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسب


تسهیل‌کننده‌ها و پیامدهای زندگی شبکه‌ای جوانان: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای

صفحه 1205-1235

10.22059/jisr.2021.298430.1035

فاطمه سلمان روغنی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ علی روحانی؛ شهناز نایب زاده