بررسی رابطۀ توسعه و جرم در استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

چکیده

چکیده

توسعه فرایندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون منجر می‌شود و تغییر در سبک زندگی، روابط اجتماعی، شرایط متفاوت عاطفی و نگرش‌های جدیدی را به دنبال دارد. علاوه بر آن، در کشورهای درحال‌ توسعه مانند ایران مشکلاتی نظیر افزایش جرائم را به همراه دارد که نتیجۀ تقابل نوگرایی و پایبندی به سنت‌ها و رسوم گذشته است. پژوهش حاضر با هدف «بررسی رابطۀ بین توسعه و جرم در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در استان همدان» با روش تحلیل ثانویه‌ انجام شده است. سطوح مختلف توسعه و جرم با بهره‌گیری از تکنیک تاپسیس و نرم‌افزار GIS تعیین شد، که بر طبق یافته‌ها، به ترتیب شهرستان‌های همدان، ملایر و بهار دارای بالاترین سطوح توسعه و شهرستان‌های رزن، اسدآباد و فامنین دارای پایین‌ترین سطوح توسعه بوده‌اند. از لحاظ جرائم نیز به ترتیب، شهرستان‌های همدان، ملایر و تویسرکان جرم-خیزترین و شهرستان‌های فامنین، رزن و کبودرآهنگ دارای کم میزان جرائم در بین شهرستان‌های استان همدان بوده‌اند. یافته‌ها نشان داد که بین توسعه (و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن) و جرم (و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن) ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between development and crime in Hamadan province

نویسندگان [English]

  • Saeid Goudarzi 1
  • Nayereh Javidani 2
  • Abbas Soori 3
2 Department of sociology of Payame Noor University (PNU), P.O. Box. 19395-4697, Tehran, Iran
3 Master's degree student in Sociology, Payame Noor University, Hamadan Center
چکیده [English]

Development is a process that leads to human domination of nature and the environment, and changes in lifestyle, social relationships, different emotional conditions, and new attitudes. In addition, in developing countries such as Iran, there are problems such as increased crime, which is the result of the confrontation between modernity and adherence to past traditions and customs.

Development planning should seek to improve living standards. This upgrade is not limited to increasing purchasing power and includes all educational, health, welfare, infrastructure and cultural facilities. In this regard, the distribution of facilities between individuals and regions is also very important. Deprivation of some areas of welfare facilities creates regional inequality. Inequality is a fundamental issue for human society, a major issue for scientific research, and a major concern for the state. This has led to a long-term debate about the extent, dimensions, direction, mechanisms, and consequences of inequality, as well as policies to address inequality. Also, crime represents a threat to private property and creates an unfavorable environment for foreign and domestic investment. Crime reduces social trust, reduces participation and social interaction, increases self-centeredness and thus social capital.

Hamedan province, as well as other provinces of the country, is witnessing an imbalance in the system of accommodation and service leveling, as most economic activities in the city of Hamedan itself is concentrated. Meanwhile, all the cities of Hamedan province have different potentials in each direction in terms of investment and sustainable development. The main problem in the urban system of the northern half of Hamedan province is the lack of our urban interface between very small cities and the big city of the region. The various parts of the province are scattered, due to their limited and insignificant economic, social and cultural capacities, they are not able to radiate around them and cannot play an effective role as development centers. The city of Hamedan alone cannot overshadow the patterns of living in the whole province.The present study aims to investigate the relationship between development and crime in social, cultural and economic dimensions in the cities of Hamadan province by secondary analysis method. Different levels of development and crime were determined using TOPSIS technique and GIS software and according to the results, Hamedan, Malayer and Bahar cities had the highest levels of development and Famenin, Razan and Kaboudar Ahang cities had the lowest levels of development. In terms of crimes, the cities of Hamadan, Malayer and Tuyserkan were the most criminal, and the cities of Famenin, Razan and Kaboudar Ahang had the lowest crime rates among the cities of Hamadan province. The findings showed that development and its social, cultural and economic dimensions are directly related to crime and its social, cultural and economic dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Economic، Social and Cultural Crime،TOPSIS، Hamadan province