دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1400، صفحه 1-344 
تحلیل نسبت مصلحت‌سنجی تعقیب کیفری با نظم عمومی و امنیت اجتماعی

صفحه 79-116

10.22059/jisr.2021.310574.1127

مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی