نگرش به بدن: تفاوت یا تعارض نسلی (مطالعۀ نگرش نسلی بدن‌مندی نوجوانان در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، واکاوی درک و نگرش نوجوانان تهرانی به‌مثابۀ یک نسل دربارۀ بدن خودشان و دیگران در گروه همسالان و پس از آن، بررسی نگرش بزرگسالان به‌مثابۀ نسل‌های پیشین دربارۀ این درک از بدن نزد نوجوانان است. یافته‌های پژوهش مبتنی بر مصاحبۀ عمیق اکتشافی با 17 نوجوان دختر و پسر (15 تا 18 ساله) و 14 بزرگسال زن و مرد (21 تا 48 ساله) در شهر تهران و تحلیل تماتیک (مفهومی) داده‌های گردآوری‌شده بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هرچند نگرش‌های مدرن دربارۀ بدن در میان نوجوانان رواج دارد و بسیاری از آنان بدن را مسئله‌ای تغییرپذیر می‌دانند که بیشتر مایۀ حیرت و گاهی نگرانی نسل‌های پیشین است، خود این تغییر، در بیشتر موارد به شکلی متناقض از الگوهای قدیمی مبتنی بر دوگانه‌انگاری مردانه/ زنانه پیروی می‌کند. این وضعیت حاکی از آن است که هرچند از نظر صوری بدن‌مندی نوجوانان شکلی جدید و گاهی غریب به خود گرفته است، در بطن این بدن‌مندی جدید همان ارزش‌ها و الگوهای نسل‌های پیشین با قوت پابرجا هستند و تنها بروز و ظهور متفاوتی یافته‌اند. نگرش بزرگسالان به این بدن‌مندی نوجوانان را نیز می‌توان در قالب سه سنخ «داغ ننگ»، «مدال افتخار» و «بی‌اعتنایی» فهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude to the Body: Generational Differences or Conflicts (Study of Generational Attitude toward Adolescent Embodiment in Tehran)

نویسندگان [English]

 • Seyed Mahdi Etemaidifard 1
 • Hesam Hoseinzadeh 2
1 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, University of Tehran
2 Master of Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Body can be comprehended as the root of human identity, a time and a place in which the social world is embodied. Our understanding of our body and the meanings signified by this understanding vary depending on different social contexts. Moreover, adolescence is a period which body -as an unfinished and changing project- becomes an acute and critical sphere. The main aim in this article, first, is to analyse the understanding and attitude of adolescents in Tehran -as a generation- toward their body and others’ in their peer group. And second, to study the attitude adults -as previous generations- have toward this adolescents' understanding of body. In fact, the main effort is to learn how adolescents distinguish between bodies, and based on what regulations they classify bodies. And then to learn what attitudes adults have toward this understanding of body.
Method: This study has been done through “Qualitative Research” and the data is grounded in “In-depth and Semi-Structured Interviews” with 17 adolescent boys and girls (aged 15 to 18) and 14 adult men and women (aged 21 to 48) in Tehran. The Maximum Variation sampling is used for finding the cases in various types and theoretical sampling is used to achieve conceptual saturation. Finally, the interview data were coded and categorized by “Thematic analysis”.
Finding: Results show modern attitude toward body prevails among adolescents and most of them recognize body changeable and becoming. Although this understanding leads to puzzlement and sometimes worry for previous generations, the change itself and its ruling regulations paradoxically follow the totally traditional and gendered (masculine body and feminine body) patterns. Although this configuration seemingly represents adolescents’ embodiment ground breaking and altered, it has roots in values and patterns of previous generations. The same values and patterns but with different emersion and representation. It needs to be mentioned, the existing and continuity of these traditional regulations lies beneath the deep layers of this understanding and cannot be revealed effortlessly.
Conclusion: Therefore, most of both adolescents and adults contradict the existence and continuity of these regulations. This contradiction is comprehensible. Part of the adolescents' fulfilment and identification is constructed from this contradiction they feel between themselves and previous generations. Approving this convergence of these apparently different regulations in understanding body, causes a crisis in their identification. Additionally, adults resist approving this convergence mostly because the outstanding difference they observe between the emergence and representation of this embodied understanding the adolescents and previous generations have; therefore, adults cannot recognize the fundamental and significant similarities. Occasionally, the idea of existing such contradiction gives identity to previous generations. Therefore, seemingly these two sides of this equation strive to accentuate the differences in order to consolidate the boundaries of “self” and “others” -as two or more different generations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generation
 • Adolescent
 • Body
 • Embodiment
 • Gender
 • اباذری، یوسف و نفیسه حمیدی (1387)، «جامعه‌شناسی بدن و پاره‌ای مناقشات»، پژوهش زنان، شمارۀ 6: 127-160.
 • استراوس، انسلم و جولیت کربین (1395)، مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
 • اسکانفلد، ویلیام (1372)، «تصویر ذهنی نوجوانان از بدن»، ترجمۀ شروین شمالی، تربیت، شمارۀ 84: 50-55.
 • ببی، ارل (1392)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، دوجلدی، ترجمۀ رضا فاضل، تهران: سمت.
 • بلیکی، نورمن (1384)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشرنی.
 • رشید، خسرو (1394)، «رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران»، رفاه اجتماعی، شمارۀ 57: 31-56.
 • عبدالحسینی، اشرف و منصور حقیقتیان (1396)، «عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر اصفهان»، رفاه اجتماعی، شمارۀ 67: 233-271.
 • فاضلی، نعمت‌الله و فرشته مزین (1392)، «خوانش دانش‌آموزان دختر از کدهای پوشش مدرسه در دبیرستان‌های دخترانۀ تهران»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، شمارۀ 2: 123-150.
 • لو بروتون، داوید (1392)، جامعه‌شناسی بدن، ترجمۀ ناصر فکوهی، تهران: ثالث.
 • یزدانی، فاطمه (1395)، از مدرسه تا خانه: بررسی زندگی روزمرۀ دختران دانش‌آموز هنرستانی در فاصلۀ زمانی مدرسه تا خانه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
  • Abazari, Y., and Hamidi, N. (2008), “Sociology of the Body and Some Disputes”, Women's Research, No.4: 127–160. (In Persian)
  • Abdolhoseyni, A., and Haghighatian, M. (2018), “Social Factors Affecting Body Management in Adolescent and Young Girls and Boys in the City of Isfahan”. Social Welfare, No. 67: 233–271. (In Persian)
  • Babbie, E. (2013), The Practice of Social Research, Translated by: R. Fazel, Tehran: Samt. (In Persian)
  • Blaikie, N. (2013), Designing Social Research, Translated by: H. Chavoshian, Tehran: Ney. (In Persian)
  • Bourdieu, P. (1998), Practical Reason: On the Theory of Action, Cambridge: Polity Press.
  • Braun, V., and Clarke, V. (2006), “Using Thematic Analysis in Psychology”, Qualitative Research in Psychology, No.2: 77–101.
  • Connell, R. W. (1996), “Teaching the Boys: New Research on Masculinity, and Gender Strategies for Schools”, Teacher's College Record, No. 2: 206–235.
  • Dillon, D. R., and Moje, E. B. (1998), Adolescent Identities as Demanded by Science Classroom Discourse Communities Elizabeth Birr Moje University of Michigan Deborah R. Dillon University of Minnesota, in: Reconceptualizing the Literacies in Adolescents’ Lives, 193–222.
  • Fazeli, N., and Mozayan, F. (2013), “School Girls and Resistance to the Veil: Case of Public-School Girls in Tehran”, Iranian Sociological Association, No. 2: 123–150. (In Persian)
  • Frost, L. (2001), Young Women and the Body: A Feminist Sociology, New York: Palgrave Macmillan.
  • Gondoli, D., Corning, A., Blodgett, E., and Bucchianeri, M . (2011), “Hetrosocial Involvement, Peer Pressure For Thinness And Body Dissatisfaction Among Young Adolescent Girls”, Journal of Body Image, No. 8: 143–148.
  • Green, E., and Singleton, C. (2006), “Risky Bodies at Leisure: Young Women Negotiating Space and Place”, Sociology, No. 5: 853–871.
  • Güneri, O., Sümer, Z., and Yildirim, A. (1999), “Sources of Self-identity among Turkish Adolescents”, Adolescence, No. 34: 535–546.
  • Kertzer, D. I. (1983), “Generation as a Sociological Problem”, Annual Review of Sociology, No. 9: 125–145.
  • Kirk, D. (1999), “Embodying the School/Schooling Bodies: Physical Education as Disciplinary Technology”, The Extra-Ordinary School: Parergonality and Pedagogy, New York, Peter Lang: 181-196.
  • Kirk, D., and Tinning, R. (1994), “Embodied Self Identity, Healthy Lifestyles and School Physical Education”, Sociology of Health and Illness, No. 5: 600–625.
  • Kovarik, J. (1994), “The Space and Time of Children at the Interface of Psychology and Sociology”, in Childhood Matters: social theory, practice and politics. Jens Qvortrup, Marjatta Bardy, Giovanni Sgritta, Helmut Wintersberger. (eds). Avebury, Aldershot : 101–122.
  • Le Breton, D. (2013), Sociology of Body, Translated by: N. Fakouhi, Tehran: Saless. (In Persian)
  • McCrindle, M., and Wolfinger, E. (2011), The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, Sydney: UNSW.
  • Mead, M. (2003), Sex and Temperament in Three Primitive Societies, 1st Perennial ed., New York: Harper Collins.
  • Murray, K., Byrne, D. G., and Rieger, E. (2011), “Investigating Adolescent Stress and Body Image”, Journal of Adolescence, No. 34: 269–278.
  • Rashid, K. (2015), “Risky Behaviors among Adolescent Boy and Girl Students in Tehran”, Social Welfare, No. 57: 31–56. (In Persian)
  • Schonfeld, W. (1993), “Adolescents’ Mental Image of the Body”, Translated by: S. Shomali, Training, No.84: 50–55. (In Persian)
  • Shilling, C. (1993), The Body and Social Theory, London: Sage.
  • Strauss, A., and Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Translated by: E. Afshar, Tehran: Ney. (In Persian)
  • Ungar, M. (2000), “The Myth of Peer Pressure”. Adolescence, No.137: 167–180.
  • Yazdani, F. (2013), From School until Home: The Everyday Life of Girls Attending School of Art Within the Time After School until Home, Master Thesis, University of Tehran. (In Persian)