مطالعۀ کیفی شکل‌گیری احساس تعلق اجتماعی و تکرار جرم در مددجویان سابقه‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

احساس تعلق اجتماعی رفتارها، سبک زندگی، تعاملات اجتماعی و سلامت فرد و جامعه را سازمان‌دهی می‌کند. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای، بسترهای مهم شکل‌گیری احساس تعلق اجتماعی و تکرار جرم را در مددجویان سابقه‌دار مطالعه می‌کند. براساس معیار اشباع نظری استقرایی، 27 نفر از مددجویان سابقه‌دار مراجعه‌کننده به مرکز مراقبت بعد از زندان در شهرستان کرمان شامل مرد و زن به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. داده‌های جمع‌آوری‌شده به روش اشتراوس و کوربین در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند و 43 مفهوم، 6 مقولۀ اصلی و 1 مقولۀ هسته‌ای از درون گفته‌های مشارکت‌کنندگان استخراج شد. مقوله‌های اصلی این تحقیق عبارت‌اند از: 1. مصائب اجتماعی و ضربۀ روحی در کودکی، 2. گسسته‌شدن تعلق به مدرسه و بازماندگی از تحصیل، 3. نداشتن پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق به کانون اصلاح و تربیت، 4. نداشتن احساس تعلق اجتماعی در خانواده، 5. احساس تعلق به پیوندهای دوستانۀ انحرافی، 6. سابقه‌داری و تکرار جرم. مقولۀ هسته‌ای «نداشتن پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی در سابقه‌داران» نشانگر آن است که پیوند اجتماعی مددجویان سابقه‌دار به‌دلیل نبود بسترهای مناسب در زندگی به‌سمت احساس تعلق ضداجتماعی و درنهایت، کنش‌های انحرافی و تکرار جرم سوق یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of the Formation of a Sense of Social Belonging and Recidivism of Crime by Former Criminals

نویسندگان [English]

 • Elham Shirdel 1
 • Maryam Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Sistan and Baluchestan
2 MSc in Women Studies, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Introduction: The sense of belonging organizes behaviors, lifestyle, social interactions, and health of the individual and community. Impairment of this feeling can lead to negative personal and social feelings, a decrease of sense of cooperation, commitment, and loyalty in social, political, economic matters and even in life, and ultimately deviation and crime. A prerequisite for the development of a society is having healthy citizens with a proper sense of social belonging. Accordingly, the present paper seeks to study the contexts of the formation of a sense of social belonging and recidivism by former criminals.
Method: This research has been conducted using the qualitative research method and methodology of Strauss and Corbin grounded theory. In the present paper, based on the criterion of inductive theoretical saturation, 27 former criminals referred to the after-care center of Kerman prison, including men and women, were selected by purposive sampling and interviewed in-depth. The data was analyzed according to the Strauss and Corbin method in three stages of open coding, axial coding, and selective coding. In this qualitative research for validation have been used strategies of triangulation, member checking, and analytical comparisons.
Finding: In the process of information analysis, 43 concepts, 6 main categories, and 1 core category were extracted from the participants’ statements. The main categories of this research are: 1) social misery and trauma in childhood, 2) detachment from school and dropout, 3) lack of social ties and a sense of belonging to a correctional center, 4) lack of a sense of social belonging in family, 5) feeling of belonging to deviant and friendly relations, 6) recidivism. The core category of “lack of social ties and a sense of anti-social belonging by former criminals” indicates that the social ties of former criminals due to inappropriate contexts in life has led to a sense of anti-social belonging and deviation actions and repetition of the crime.
Conclusion: The extracted core category shows that the social ties of former criminalsin the context of life various stages were not formed properly, and were directed towards non-social and negative affiliations. Finally, the lack of social ties of former criminals in childhood, adolescence, family, and school and the feeling of belonging to the correctional center led to a sense of anti-social belonging and their tendency towards bonding and a sense of belonging to a group of deviant friends. The result of this situation is that they fell into the negative pole of recording and repetition of the crime. In general, the core category of “lack of social ties and a sense of antisocial belonging by former criminals” reflects the fact that if social ties and a sense of social belonging are not properly formed in important stages of a person’s life, it has detrimental consequences for them and society. Because it will overshadow other stages and interactions of life such as marriage, married life, making friends, and job. Former criminals’ experience of social segregation, in a variety of ways, lead to their readiness for antisocial activities. Family relationships and social networks are important areas of social exclusion that should be targeted primarily in policies and social work. As a result, the sense of social belonging and social bonds is largely dependent on the interpretations and experiences of individuals in everyday life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grounded theory
 • Recidivism
 • sense of belonging
 • Social bond
 • امامی، علی، بازدار، مهرنوش، صفری، ملیحه و رامونا فرحناکی (1393)، «تعیین رابطۀ حس تعلق و شاخصه‌های اجتماعی آن، نمونۀ موردی: روستای زیارت در گلستان»، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، شمارۀ 21: 11-21.
 • ایمان‌زاده، علی و سریه علیپور (1398)، «تجربۀ زیستۀ کودکان کار شهر تبریز از احساس تنهایی، مطالعه به روش پدیدارشناختی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارۀ 8: 279-304.
 • باقری بنجار، عبدالرضا و ماریا رحیمی (1391)، «بررسی رابطۀ میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان (شهروندان مناطق 3 و 12 شهر تهران)»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، شمارۀ 2: 143-170.
 • دیاری­، مرتضی و مهدی کرمانی­ (1399)، «مطالعۀ جامعه‌شناختی ناهنجاری‌های جنسی در پاتوق‌های کارتن‌خوابی شهرهای تهران و مشهد»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارۀ 9: 27-55.
 • رستمی، نیر و فیروز راد (1392)، «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانش‌آموزان به رفتارهای نابهنجار: مطالعۀ دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر اهر»، مطالعات جامعه‌شناسی، شمارۀ 5: 55-75.
 • ستوده، هدایت‌الله (1385)، آسیب‌شناسی اجتماعی-جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: آوای نور.
 • سیاسی، علی‌اکبر (1389)، نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، تهران: دانشگاه تهران.
 • صبوری خسروشاهی، حبیب و نسرین آذرگون (1392)، «فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، شمارۀ 4: 1-28.
 • کی‌نیا، مهدی (1386)، مبانی جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه تهران.
 • گیدنز، آنتونی (1385)، جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
 • نوروزپور، مرضیه، غرایی، بنفشه، عاشوری، احمد و مجتبی حبیبی (1393)، «بررسی نمرات مقیاس‌های پرسشنامۀ چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-نوجوانان براساس وضعیت‌های هویتی مارسیا در نوجوانان»، مجلۀ اصول بهداشت روانی، شمارۀ 17: 292-299.
  • Bagheri Benjar, A. R., and Rahimi, M. (2012), “Investigating the Relationship between Citizens’ Sense of Social Belonging with the Level of Social, Cultural, and Political Participation (Citizens of Districts 3 and 12 of Tehran)”, Urban Sociological Studies, No. 2(5): 143–170. (In Persian)
  • Bernburg, J. G. (2009), “Labeling Theory”, In: Marvin D. Krohn, Alan Lizotte and Gina Penly Hall (Eds.), Handbook on Crime and Deviance (187-207), Springer Science + Business Media.
  • Boduszek, D., and Hyland, P. (2011), “The Theoretical Model of Criminal Social Identity: Psycho-Social Perspective”, International Journal of Criminology and Sociological Theory,No.1: 604–615.
  • Cohen, S. (2004), “Social Relationship and Health”, American Psychologist, No. 59: 676–684.
  • Dimant, E. (2016), On Peer Effects: Contagion of Pro- and Anti-Social Behavior in Charitable Giving and the Role of Social Identity, PPE Working Papers 0006, Philosophy, Politics and Economics, University of Pennsylvania.
  • Diari, M., and Kermani, M. (2020), “The Sociological Study of Sexual Abnormalities in Homeless Hangouts in Tehran and Mashhad”, Social Studies and Research in Iran, No. 1: 27–55. (In Persian)
  • Emami, A., Bazdar, M., Safari, M., and Farahnaki, R. (2014), “The Relationship between Sense of Belonging and Its Social Characteristics, Case Study: Ziarat Village in Golestan”, Urban Utopia Architecture and Planning, No. 21: 11–21. (In Persian)
  • Erikson, E. H.) 1968), Identity, Youth and Crisis, New York: Norton.
  • Giddens, A. (2006), Sociology, Translated by M. Sabouri, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
  • Hirschi, T. (1969), Causes of Delinquency, Berkeley: University of California.
  • Imanzadeh, A., and Alipour, S. (2019), “The Lived Experience of Working Children of Tabriz City from Feeling of Lonely, a Phenomenological Study”, Social Studies and Research in Iran, No. 2: 279–304. (In Persian)
  • Kast, C. (2008), “Social Identity Similarity Effects on Interpersonal Evaluation”, Current Research in Social Psychology, No. 5: 64–74.
  • Keynia, M. (2007), Fundamentals of Criminology, Tehran: University of Tehran. (In Persian)
  • Lam, W. S. E. (2004), “Second Language Socialization in Bilingual Chat Room: Global and Local Considerations”, Language Learning and Technology, No. 3: 44–65.
  • Leiber, M. J., Kristin, Y. M., and Featherstone, R. A. (2008), Family Structure, Family Processes; Economic Factor and Delinquency: Similarities and Differences by Race and Ethnicity, NY: Sage Publication.
  • Link, S. (2009), George Mead’s “I” and “Me”, Research Starters, Academic Topic Overviews.
  • Miller, J. M. (2011), Criminological Theory, Prentice Hall Publisher.
  • Nowruzpour, M., Gharaei, B., Ashuri, A., and Habibi, M. (2014), “Evaluation of Scores of Minnesota-Adolescent Personality Multidimensional Questionnaire Scales Based on Marcia Identity Status in Adolescents”, Journal of Mental Health Principles, No. 6: 292–299.
  • Piers, B., and Messerschmidt, J. W. (2005), Criminology: A Sociological Approach, England: Oxford University Press.
  • Rorty, H. (2009), Identity, Retrieved from http://plato.Stanford.edu/entries/identity.
  • Rostami, N., and Rad, F. (2013), “Study of Social Factors Related to Students’ Tendency to Abnormal Behaviors: A Study of Female High School Students in Ahar”, Sociological Studies, No. 20: 55–75. (In Persian)
  • Saburi Khosrowshahi, H., and Azargon, N. (2013), “Cyberspace and Global Identity (Case study: Islamic Azad University Students)”, Quarterly Journal of Strategic Studies in Public Policy, No. 10: 1–28. (In Persian)
  • Siegel, L. J. (2001), Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, USA: Wadsworth.
  • Siyasi, A. A. (2010), Personality Theories or Schools of Psychology, Tehran: University of Tehran. (In Persian)
  • Sotoudeh, H. (2006), Social Pathology - Sociology of Deviations, Tehran: Avaye Noor. (In Persian)
  • Strauss, A., and Corbin, J. (1999), Basics of Qualitative Research: Procedures and Techniques for Developing Grounded Theory, Ed: Thousand Oaks, CA: Sage.‌
  • Tica, G., and Roth, M. (2012), “Are Former Male Inmates Excluded from Social Life”, European Journal of the Probation University of Bucharest, No. 2: 62–76.