دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 519-769 
1. بررسی مشروعیت قدرت اعمال‌شده در فرایند پژوهش دانشگاهی

صفحه 519-548

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


6. دگردیسی هویت و تغییر نام اشخاص: یک بررسی نام‌شناختی اجتماعی

صفحه 641-664

بهمن زندی؛ آناهیتا لطیفی؛ علی کریمی فیروزجایی؛ محمدرضا احمدخانی


7. شاخص توسل‌جویی؛ تکمله‌ای بر مدل‌های سنجش دینداری در ایران: پژوهشی تجربی در شهر یزد

صفحه 665-692

ابولفضل مرشدی؛ ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ الهام کونانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 771-1056 پاییز 1399، صفحه 519-769 تابستان 1399، صفحه 263-518 بهار 1399، صفحه 1-262