دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-262 
بررسی جامعه‌شناختی نگارۀ پناه (1356) اثر محمود فرشچیان

صفحه 161-186

10.22059/jisr.2020.287194.917

مصطفی سیاسر؛ سیدسعید زاهد؛ اصغر جوانی؛ اصغر فهیمی فر