دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-262 
7. بررسی جامعه‌شناختی نگارۀ پناه (1356) اثر محمود فرشچیان

صفحه 161-186

مصطفی سیاسر؛ سیدسعید زاهد؛ اصغر جوانی؛ اصغر فهیمی فر


9. شناسایی عوامل اقدام به خودکشی در شهرستان ایذه و مسجدسلیمان

صفحه 215-233

ذبیح اله عباس پور؛ زینب فتحعلی پور؛ ایمان ممبینی