دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 771-1056 
3. ارزشیابی اثربخشی طرح سامان‌دهی کودکان خیابانی ایران

صفحه 827-854

ملیحه عرشی؛ محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ مرضیه تکفلی؛ فرانک ایمانی


9. بازنمایی ابعاد دینداری طبقات اجتماعی در سینمای پس از انقلاب ایران

صفحه 995-1026

پژمان برخورداری؛ سید حسین سراج زاده؛ عبدالمحمد کاظمی پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 771-1056 پاییز 1399، صفحه 519-769 تابستان 1399، صفحه 263-518 بهار 1399، صفحه 1-262