دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 771-1056 
ارزشیابی اثربخشی طرح سامان‌دهی کودکان خیابانی ایران

صفحه 827-854

10.22059/jisr.2020.257928.686

ملیحه عرشی؛ محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ مرضیه تکفلی؛ فرانک ایمانی