بررسی ارتباط میان اعتماد و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهرهای استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

استان همدان ترکیبی از اقوام مختلف فارس، لر، ترک و کرد است که امروز بیش از هر زمان دیگری در یکدیگر ادغام شده‌اند و به‌صورت روزمره در تعامل و ارتباط با یکدیگرند. در بستر چنین تنوعی، موضوع اعتماد و مشارکت اجتماعی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. این پژوهش به روش کمی و با هدف بررسی ارتباط میان اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در استان همدان انجام شده است. جامعة آماری آن را افراد 15 سال ساکن در 9 شهرستان استان تشکیل می‌دهد. این جمعیت شامل 612.449 نفر است که نمونه‌ای 800 نفری از آن‌ها مطالعه شد. یافته‌ها نشان می‌دهد اعتماد اجتماعی دارای میانگین 41/42 درصد و درنتیجه اندک است. درمقابل، میزان مشارکت اجتماعی با 61/89 زیاد است. براساس نتایج آزمون فرضیه‌ها، متغیرهای جنسیت، درآمد و تحصیلات ارتباط معناداری با اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ندارند، اما رابطة سن با مشارکت معنادار و منفی است. در پژوهش حاضر، رابطة معنادار اعتماد و ابعاد آن (اعتماد نهادی، عمومی و بین‌فردی) با مشارکت اجتماعی اثبات شده است. به‌طورکلی و براساس یافته‌ها می‌توان گفت مشارکت اجتماعی بدون ارتقای سطح اعتماد اجتماعی در شهرهای استان همدان امری دشوار است؛ بنابراین ارتقای سطح اعتماد اجتماعی، به‌ویژه اعتماد نهادی از ضرورت‌های این امر است. عملکرد درست نهادها، به‌ویژه آن‌هایی که به‌طور مستقیم با مردم سروکار دارند، بسیار تعیین‌کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between Trust and Social Participation (Case Study: Citizens in Hamadan Province)

نویسنده [English]

 • Manojehr Reshadi
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Bu - Ali Sina University of Hamadan
چکیده [English]

Introduction: Hamedan is one of the provinces of Iran with a full-fledged mirror of the diversity of Iranian society. On the other hand, like other provinces, it has undergone changes due to the experience of development programs. Hamedan is a combination of different ethnic groups of Persians, Lors, Turks and Kurds that today more than ever before are integrated into each other and are in daily interaction and communication with each other. In the context of such diversity, the issue of trust and social participation is of considerable importance.
Method:This study aimed to investigate the relationship between social trust and social participation in Hamadan province. This study is conducted by a quantitative method. The statistical population consists of all people aged over 15 years living in 9 cities of the province, which is 612449 people. A samples of 800 individuals have been selected for the analysis. The required data were collected through a researcher-made questionnaire.
Results and discussion: The results have indicated that, in general, the level of social trust is low with an average of 42.41% in the study population. Meanwhile, institutional trust is lower than other dimensions of trust with an average of 38.56. The level of social participation is also high with 89.61. Informal participation is lower than formal participation. The results of the hypothesis test have indicated that the variables of gender, income and education have no significant relationship with social trust and social participation. But the relationship between age and participation is significant and negative; that is, as people get older, participation decreases. Both the variables of trust and its dimensions (institutional, public and interpersonal trust) have a significant relationship with social participation. Regression results have also indicated that, in general, the research variables could predict 0.63% of changes in social participation.
Conclusion: In general, based on the findings, it can be said that social participation is a difficult task without improving the level of social trust in the cities of Hamadan province. Therefore, raising the level of social trust, especially institutional trust, is a necessity. The proper functioning of institutions, especially those that deal directly with the people, is crucial. Institutions such as banks, municipalities, law enforcement, the judiciary, etc. are decisive in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Trust
 • Institutional Trust
 • Public Trust
 • Interpersonal Trust
 • Social Participation
 • Hamadan
 • احمدی، حبیب (1384)، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: انتشارات سمت.
 • ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1380)، «بررسی رابطة بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان»، نامة علوم اجتماعی، شمارة 9: 3-31.
 • بیات، بهرام، شرافتی‌پور، جعفر و نرگس عبدی (1387)، پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماعمحور، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
 • توسلی، غلامعباس و امرالله امانی کلاریجانی (1391)، «تحلیل و بررسی ابعاد سرمایة اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (با تأکید بر تئوری شبکه)»، مجلة مطالعات رسانه‌ای، شمارة 18: 89-100.
 • چلبی، مسعود (1375)، جامعه‌شناسی نظم:‌ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
 • چلبی، مسعود (1388)، بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، تهران: نشر نی.
 • خادمیان، طلیع و ناصر پوررضا کریم‌سرا (1391)، «بررسی تأثیر ابعاد اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی»، مطالعات علوم اجتماعی ایران، شمارة 2: 89-114.
 • خاندوزی، احسان (1390)، «ارزیابی شیوة برنامه‌نویسی توسعه در ایران»، دوفصلنامة برنامه و بودجه، شمارة 110: 99-127.
 • ساروخانی، باقر و محمدامیر پناهی (1385)، «ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی»، پژوهش اجتماعی زنان، شمارة 3: 31-60.
 • غفاری، غلامرضا و محسن نیازی (1386)، جامعه‌شناسی مشارکت، تهران: نزدیک.
 • قلی‌پور، رحمت‌الله و رضا آقاجانی (1393)، «بررسی تجربة توسعة ترکیه با تأکید بر برنامه‌های توسعه و مقایسة آن با ایران»، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 • کاتوزیان، محمدعلی همایون (1389)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطه تا سلطنت پهلوی، ترجمة محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
 • محسنی تبریزی، علیرضا (1369)، بررسی زمینههای مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاورزی، جهاد سازندگی، تهران: معاونت ترویج و مشارکت بررسی، طرح تدوین نظام ترویج ایران.
 • محسنی تبریزی، علیرضا (1375)، «بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعة ملی: بررسی رابطة میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی و سیاسی»، نامة پژوهش، شمارة 1: 89-110.
 • موسوی، میرطاهر (1385)، «مشارکت اجتماعی از مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی»، فصلنامة علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شمارة 23: 67-92.
 • یزدان‌پناه، لیلا (1389)، «موانع مشارکت اجتماعی»، فصلنامة علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شمارة 26: 105- 130.
 • رهنورد، فرج‌الله و مریم حسینی (1398)، «تأثیر اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی آنان با تعدیلگری باور به فاصلة قدرت و ریسک ادراک‌شده و میانجی­گری ابهام­پذیری و نگرش شهروندان»، فرایند مدیریت و توسعه، شمارة 3: 27-47.
 • ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1380)، «بررسی رابطة بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان»، نامة علوم اجتماعی، شمارة 17: 3-31.
  • Bhandari ,Humnath and Yasunobu,  Kumi (2009), “What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept”, Asian Journal of Social Science, No 3: 480-510
  • Bjørnskov, C. (2009), “How Does Social Trust Affect Economic Growth?”, SSRN Electronic Journal, No 6: 1-43.
  • Bjørnskov, C., & Voigt, S. (2013), “Constitutional verbosity and social trust”, Public Choice, No 161: 91–112.
  • Ehsan, A. M., & De Silva, M. J. (2015), “Social capital and common mental disorder: a systematic review”, Journal of Epidemiology and Community Health, No 69:1021–1028.
  • Herreros, F., & Criado, H. (2008), “The State and the Development of Social Trust”, International Political Science Review, No 29(1): 53–71.
  • Li, Y. (2005), “Social Capital and Social Trust in Britain”, European Sociological Review, No 21(2): 109–123.
  • Parker, R. N. (1983), “Measuring Social Participation”, American Sociological Review, No 48(6): 848: 864.
  • Zmerli, Sonja and Newton,Ken. (2008), “Social Trust and Attitudes Toward Democracy”, Public Opinion Quarterly, Volume 72, Issue 4, Winter 2008, PagesNo 4: 706–724.