دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 263-518 
تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی

صفحه 291-313

10.22059/jisr.2020.295262.992

زهرا پازوکی نژاد؛ صادق صالحی؛ حسین محمودی؛ علی اصغر فیروزجائیان