دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 263-518 
2. تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی

صفحه 291-313

زهرا پازوکی نژاد؛ صادق صالحی؛ حسین محمودی؛ علی اصغر فیروزجائیان


6. تفسیر نابردباری اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی و ارائۀ مدل نظری

صفحه 393-421

طوبی زمانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالرضا شاه‌محمدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 771-1056 پاییز 1399، صفحه 519-769 تابستان 1399، صفحه 263-518 بهار 1399، صفحه 1-262