کاربست تجربی نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده در تبیین رفتار چشم و هم‌چشمانۀ زنان متأهل شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

2 استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر با تکیه بر نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، چرایی وقوع رفتار چشم‌ و هم‌چشمانه را در میان زنان متأهل شهر یزد بررسی کرده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامة محقق‌ساخته بوده است. درمجموع، 245 نفر از زنان متأهل شهر یزد در سال 1398 به شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ‌شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میانگین رفتار چشم ‌و هم‌چشمانة زنان متأهل شهر یزد کمتر از متوسط است. همچنین یافته‌ها بیان می‌کند متغیرهای نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده به‌خوبی رفتار چشم ‌و هم‌چشمانه را در میان زنان متأهل تبیین می‌کند. نتایج تحلیل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد متغیرهای این پژوهش، 1/25 درصد از تغییرات رفتار چشم ‌و هم‌چشمانه را در میان زنان متأهل تبیین می‌کند و دو متغیر کنترل رفتاری درک‌شده و قصد رفتار چشم‌ و هم‌چشمانه تأثیر معناداری در وقوع این رفتار دارد. در حالت کلی، نتایج به‌دست‌آمده، گزاره‌های نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند همان‌گونه که نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده مطرح می‌کند، قصد رفتار چشم ‌و هم‌چشمانه و کنترل رفتاری درک‌شده به وقوع رفتارهای چشم ‌و هم‌چشمانه منجر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Application of Planned Behavior Theory in Explaining the behavior of keep up with the Joneses of Married Women in Yazd

نویسندگان [English]

 • Seyed Alireza Afshani 1
 • Ali Ruhani 2
 • Atefeh Abdinejad 3
1 Associate Professor of Sociology, Division of Cooperative and Social Welfare, Yazd University
2 Assistant Professor Sociology, Division of Cooperative and Social Welfare, Yazd University
3 M.A. in Social Research, Yazd University
چکیده [English]

Introduction: Behavior of keep up with the Joneses is driven by a set of socio-cultural factors. The prevalence of this behavior has increased according to statistics and its continuum in society has wide cultural, social consequences. Therefore, the present study has tried to rely on the theory of planned behavior, investigate the causes of behavior of keep up with the Joneses among married women in Yazd.
Method: The method we used in this study was a survey; the survey data were collected using a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire structures was measured using Cronbach's alpha coefficient and all were above 0.70 percent. The sampling method was multi-stage clusters and the statistical sample was 245 married women of Yazd city who were between 19 and 73 years. In this research the most important variables related to behavior of keep up with the Joneses of married women in Yazd city were evaluated using Ajzen's theory of "Planned Behavior".
Finding: The findings of the study showed that the majority of respondents had low behavior of keep up with the Joneses. Behavior of keep up with the Joneses were more common among younger women, but there was no significant difference between mean behavior of keep up with the Joneses in terms of occupation, type of home and area of residence. Women with higher levels of education also had more behavior of keep up with the Joneses; and more years that have passed since their marriage, behavior of keep up with the Joneses was reduced among them, but income variable had no significant relationship with behavior of keep up with the Joneses. The findings also show that the variables of planned behavior theory explain behavior of keep up with the Joneses among married women. Variables of Attitude, subjective norms, and intent on behavior of keep up with the Joneses had a significant positive relationship with behavior of keep up with the Joneses (P <0.001); and the relationship between perceived behavioral control by behavior of keep up with the Joneses was reversely meaningful (P <0.001). The results of regression analysis showed that the variables of this study explain 25.1% of the changes in behavior of keep up with the Joneses among married women and two variables of perceived behavioral control and intent on behavior of keep up with the Joneses had a significant effect behavior of keep up with the Joneses.
Results & Conclusion: In general, the obtained results confirm the propositions of the theory of planned behavior and show that, as the theory of planned behavior suggests, intent on behavior of keep up with the Joneses and perceived behavioral control lead to the occurrence of behavior of keep up with the Joneses. But according to the findings, Contrary to Ajzen's prediction, the perceived behavioral control variable had no indirect effect through intent on behavior in individuals, and this theory hypothesis is not confirmed. In this research, intent on behavior of keep up with the Joneses has been strongly influenced by individuals 's attitudes; that is, individuals who have a positive feeling about the consequences of their behavior of keep up with the Joneses, they showed a stronger intention to do behavior of keep up with the Joneses. According to the study, as Ajzen's predicted, individuals, despite their positive attitudes and subjective norms (variables of rational action), are confronted with factors (perceived behavioral control) that prevent them from engaging in behavior; and this assumption of theory was also confirmed. In addition, the mentioned variable (perceived behavioral control) was able to predict individual’s behavior more than intention as an independent variable in the theory of reasoned action.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keep up with the Joneses
 • Intention
 • Perceived behavioral control
 • Theory of Planned Behavior
 • ابراهیمی‌نیا، سعیده (1397)، کاوش فرایندهای اجتماعی چگونگی شکل‌گیری چشم ‌و هم‌چشمی در میان شهروندان شهر مشهد، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
 • ابراهیمی‌نیا، سعیده، افشانی، سید علیرضا و علی روحانی (1397)، «از مصرف‌پایی تا حسرت مصرف کاوشی زمینه‌مند از بسترهای اجتماعی شکل‌گیری چشم ‌و هم‌چشمی در خرید و مصرف بین زنان شهر مشهد»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 4: 123-146.
 • احمدی، سیروس، حیدری، علی، میرفردی، اصغر و زهرا مردانی (1392)، «تحلیل جامعه‌شناختی رابطة نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون‌شهری»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 1: 123-136.
 • ارجمند، مهدی (1396)، وقتی چشم ‌و هم‌چشمی خودمان را کور می‌کند، برگرفته از لینک http://www.Javann.ir/003kqD.
 • آشوغ، مسعود، آقاملایی، تیمور، قنبرنژاد، امین و عبدالحمید تاجور (1392)، «کاربرد نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای پیش‌بینی رفتارهای ایمن رانندگی در رانندگان کامیون»، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، شمارة 3: 5-14.
 • بی‌نام، (1394)، تنیدن تارهای چشم‌ و هم‌چشمی بر در و دیوار یزد، نقل‌شده در یزد ندا، برگرفته از لینک https://bit.ly/2DcRj1h.
 • بی‌نام، (1394)، چشم ‌و هم‌چشمی برای خرید سیسمونی‌های گران در استان یزد/ نبود آرامش در زنان باردار یزدی، نقل‌شده در یزدی نیوز، برگرفته از لینک، http://yon.ir/YYxer.
 • بی‌نام، (1394)، چشم ‌و هم‌چشمی؛ مشکل یزدی‌ها، نقل‌شده در یزد آوا، برگرفته از لینک http://yon.ir/AmLqZ.
 • حاجی‌زاده میمندی، مسعود و یوسفی، فریدون (1392)، «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد»، مطالعات راهبردی زنان، شمارة 61: 233-271.
 • حبیب‌پور گتایی، کرم و زرنوش بابایی همتی (1395)، «مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعة موردی مناطق 1، 7 و 19)»، فصلنامة شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، شمارة 73: 95-124.
 • حمایت‌خواه جهرمی، مجتبی، ارشاد، فرهنگ، دانش، پروانه و مهدی قربانی (1396)، «واکاوی رفتارهای زیست‌محیطی بر اساس مدل TPB»، فصلنامة توسعة اقتصادی (توسعة انسانی سابق شمارة 2: 31-66.
 • دهخدا، علی‌اکبر (1345)، لغت‌نامه، شمارة مسلسل: 41 شمارة حرف (چ): 1، تهران: چاپ سیروس.
 • راستگو سوق، سیداحسان (1396)، چشم ‌و هم‌چشمی در جامعة ایرانی، برگرفته از لینک http://yon.ir/dArc2.
 • ربیعی، علی و ملکه رفیعی (1395)، «مصرف‌گرایی: از اجبار تا لذت مطالعه‌ای جامعه‌شناختی پیرامون مصرف‌گرایی در میان ساکنان شهر تهران»، مجلة جامعه‌شناسی ایران، شمارة 2: 144-166.
 • رفیع پور، فرامرز (1377)، توسعه و تضاد، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • روزنامة آرمان، سایت مهر (1395)، صدیقی خبر 3707026، خبرنگاران جوان.
 • روشن، رضا، پهلوانی، مصیب و محمدنبی شهیکی تاش (1392)، «بررسی اثر شکل‌گیری عادات، دیرپایی کالاهای بادوام و چشم ‌و هم‌چشمی، در مصرف بین الدوره‌ای خانوارهای ایرانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته»، سیاست‌گذاری اقتصادی، شمارة 10: 31-56.
 • ستوده، هدایت‌الله (1393)، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، تهران: انتشارات آوای نور.
 • سفیری، خدیجه و مهناز قبادی (1392)، «فرهنگ زیبایی و جامعة مصرفی (با تأکید بر مصرف‌گرایی در لوازم‌آرایشی)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارة 2: 247-266.
 • شاه‌محمدی، خدیجه، روشنفکر، کبری و حجت رسولی (1394)، «فرهنگ ایرانی در سفرنامة ابن‌بطوطه»، فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه، شمارة 11: 153-173.
 • شیخ اسماعیلی، سامان و سوران مولایی (1396)، «ارزیابی اثرات نوگرایی مصرف‌کنندگان، ارزش‌های هیجانی و چشم‌ و هم‌چشمی بر روی قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران» کاوش‌های مدیریت بازرگانی، شمارة 18: 159-188.
 • عسکری ندوشن، عباس، افشانی، سید علیرضا، ذاکری هامانه، راضیه و سمیه عسکری ندوشن (1390)، «تمایلات مصرفی زنان در شهر یزد»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شمارة.1: 93-116.
 • غلامی، یوسف و نسترن خلجی، (1396)، «سنجش تأثیرات متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر مصرف‌گرایی شهروندان (نمونة موردی: شهر کاشان)»، نشریة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شمارة 29: 119-140.
 • قائمی، علی (1386)، نظام حیات خانواده در اسلام، چاپ دهم، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
 • کاظمیان، مهرداد، ابراهیمی، قربانعلی و زهرا همتی (1393)، «مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن؛ مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، شمارة 2: 133-153.
 • کوزر، لوئیس (1385)، زندگی و اندیشة بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: انتشارات نشر.
 • محمدپور، احمد و مریم بهمنی، (1389)، «زنان، پاساژ و مصرف نشانه‌ها»، مطالعات راهبردی زنان، شمارة 47: 41-72.
 • مرکز آمار ایران (1398)، گزیدة نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395، تهران: مرکز آمار ایران.
 • مسعودی‌نیا، زهرا، بانکی‌پور، امیرحسین و آذر قلی‌زاده (1394)، «مطالعة کیفی تجربة مردان و زنان طلاق‌گرفته از عوامل فرهنگی زمینه‌ساز طلاق»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 1: 39-64.
 • مهری، بهار و محمدرضا قاضی جهانی (1390)، «تحلیل گفتمان جراحی‌های زیبایی صورت»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شمارة 1: 63-92.
 • مؤید حکمت، ناهید، محمدی، بیوک و مریم‌السادات هاشمی فشارکی (1393)، «ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی (مطالعة موردی: شهر تهران)». جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال پنجم، شمارة 3: 109-131.
 • میرشاه جعفری، سید ابراهیم و حسن کاویانی (1395)، «مدل‌سازی گرایش دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان به تربیت دینی، براساس نظریة آیزن و فیش باین»، مجلة پژوهش در دین و سلامت، دورة دوم، شمارة 4: 25-34.
 • نواح، عبدالرضا و شهروز فروتن‌کیا (1390)، «بررسی رابطة بین کنش عقلانی و رفتارهای زیست‌محیطی؛ مطالعة موردی: جامعة شهری اندیمشک»، فصلنامة علمی محیط‌زیست، شمارة 51: 68- 78.
 • وبلن، تورستاین (1383)، نظریة طبقة مرفه، ترجمة فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.

 

 • Ajzen, I. (1985), “From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior”, In Action Control (PP. 11-39). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Ajzen, I. (1991), “The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 2, No. 50: 179-211.
 • Ajzen, I. (2006), Constructing a Theory of Planned Behavior Questionnaire. Retrieved Jun.15, 2015 (https://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf).
 • Atik, D., and Şahin, D. Y. (2011), “Conspicuous Consumption of the Neglected Majority: Low-Income Consumers in a Non-Western Culture”, African Journal of Business Management, Vol. 13, No. 5: 5330-5335.
 • Correia, A., Kozak, M., and Kim, S. (2018), “Luxury Shopping Orientations of Mainland Chinese Tourists in Hong Kong: Their Shopping Destination”, Tourism Economics, Vol. 1, No. 24: 92-108.
 • Gupta, N. (2013), “Understanding Acculturation of Consumer Culture in An Emerging Market: An Analysis of Urban, Educated Middle Class Consumer”, International Journal of Emerging Markets, No. 1: 24-40.
 • Khare, A. (2014), “How Cosmopolitans Are Indian Consumers: A Study on Fashion Clothing Involvement”, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 4, No. 18: 431 -451
 • Khare, A., Parveen, C., and Mishra, A. (2012), “Influence of Normative and Informative Values on Fashion Clothing Involvement of Indian Women”, Journal of Customer Behavior, Vol. 1, No. 11: 9-32.
 • Koch, M., Menkh of f, L., and Schmidt, U. (2019), Coupled Lotteries-A New Method to Analyze Inequality Aversion, (No. 185). Discussion Paper.
 • Linssen, R., Van Kempen, L., and Kraaykamp, G. (2011), “Subjective Well-Being in Rural India: The Curse of Conspicuous Consumption”, Soc Indic Res, No. 101: 57–72.
 • Page, Ch. (1992), A History of Conspicuous Consumption, In SV - Meaning, Measure, and Morality of Materialism, Eds. Floyd W. Rudmin and Marsha Richins, Provo, UT: Association for Consumer Research, 82-87.
 • Sanne, P.N.C., and Wiese, M. (2018), “The Theory of Planned Behaviour and User Engagement Applied to Facebook Advertising”, South African Journal of Information Management, Vol.1, No. 20, A915. https://doi.org/ 10.4102/sajim.v20i1.915.
 • Siegel, L. A., and Wang, D. (2019), “Keeping Up with the Joneses: Emergence of Travel As a Form of Social Comparison Among Millennial”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 2, No. 36: 159-175.
 • Turunen, L. L. M. (2018), “Luxury Consumption and Consumption of Luxury Goods”, In Interpretations of Luxury (PP. 61-81). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Zheng, X., Baskin, E., and Peng, S. (2018), “Feeling Inferior, Showing of f: The Effect of Nonmaterial Social Comparisons on Conspicuous Consumption”, Journal of Business Research, No. 90: 196-205.
 • Ahmadi, S., Heydari, A., Mir Fardi, A., Mardani, Z., (2013), “Sociological Analysis of the Relationship Between Attitude to the Bicycle and the Rate of Its Use in Short Intra-City Travels”, Applied Sociology, No. 1: 123-136. (In Persian)
 • Ajzen, I. (1985), “From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior”, In Action Control (PP. 11-39), Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Ajzen, I. (1991), “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 2, No. 50: 179-211.
 • Ajzen, I. (2006), “Constructing a Theory of Planned Behavior Questionnaire”, Retrieved Jun.15, 2015

(https://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf).

 • Ardian, N. (2017), Design and Evaluation of Intervention Program Based on Planned Behavior Theory on the Dismissal of Divorce Petition Requests Visitors to Yazd Family Counseling Center With Combined Approach, Phd Thesis, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd. (In Persian)
 • Arjmand, M. (2017), When Keeping Up with the Joneses Blind Our Eyes, Taken From The link http://www.javann.ir/003kqd. (In Persian)
 • Arman Newspaper, Mehr Website, (2016), Sedighi Khabar 3707026, Young Journalists. (In Persian)
 • Asgari Nodoshan, A., Afshani, A., Zakeri Hamane, R., and Askari Nodooshan, S., (2011), “Women's Consumption Tendencies in the City of Yazd”, Women in Development and Politics (Women's Research), No. 1: 93-16. (In Persian)
 • Ashugh, M., Aghamollai, T., Ghanbarnejad, A., Tajvar, A. H., (2013), “Application of Planned Behavior Theory for Predicting Safe Driving Behaviors in Truck Drivers”, Health Education and Health Promotion, No. 3: 5-14. (In Persian)
 • Askari Golvik, M. (2018), Social Factors Related to the Tendency to Use Smoking Hookah Among the Youth of Yazd City, M.Sc. Thesis, Yazd University. (In Persian)
 • Atik, D., and Şahin, D. Y. (2011), “Conspicuous Consumption of the Neglected Majority: Low-Income Consumers in a Non-Western Culture”, African Journal of Business Management, Vol. 13, No. 5: 5330-5335.
 • Correia, A., Kozak, M., and Kim, S. (2018), “Luxury Shopping Orientations of Mainland Chinese Tourists In Hong Kong: Their Shopping Destination”, Tourism Economics, Vol. 1, No. 24: 92-108.
 • Dehkhoda, A. A. (1258-1334), Dictionary, Serial Number: 41 Letter Number (Ch): 1, April 1959, Tehran: Sirus Printing. (In Persian)
 • Ebrahimi Nia, S. (2018), Exploring Social Processes of the Formation of Keep Up with the Joneses Among the Citizens of Mashhad, M.Sc. Thesis, Yazd University. (In Persian)
 • Ebrahimi Nia, S., Afshani, A., and Rouhani, A. (2018), “From Competitive Consumption to Regret of Consumption a Contextualized Exploration of Keeping Up with the Joneses in Purchase and Consumption Among Women of Mashhad”, Applied Sociology, No. 4: 123-146. (In Persian)
 • Ghaemi, A. (2007), Family Life System in Islam, 10th Edition, Tehran: Parents and Teachers Association Publications. (In Persian)
 • Ghasemi, Y., (2016), The Relationship Between Virtual Social Networks and Women's Conspicuous Consumption (Case Study: Women Over 18 Residents of District 3 of Tehran), M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Tehran. (In Persian)
 • Gholami, Y., and Khalaji, N. (2017), “Measuring the Impacts of Socio-Economic Variables on Citizens' Consumerism (Case Study: Kashan City)”, Journal of Urban Research and Planning, No. 29: 119-140. (In Persian)
 • Gupta, N. (2013), “Understanding Acculturation of Consumer Culture in an Emerging Market: An Analysis of Urban, Educated Middle Class Consumer”, International Journal of Emerging Markets, No. 1: 24-40.
 • Habibpour Gataei, K., and Babaei Hemmati, Z., (2016), “Consumption Consumption Among Families in Tehran (Case Study of Regions 1, 7 and 19)”, Quarterly Journal of the Socio-Cultural Council of Women and Family, No. 73: 95-124. (In Persian)
 • Hajizadeh Meymandi, M., and Yousefi, F. (2013), “Study of Social Factors Related to Consumption Culture Among Women in Yazd”, Strategic Studies of Women, No. 61: 271-233. (In Persian)
 • Hemayatkhah Jahromi, M., Ershad, F., Danesh, P., and Ghorbani, Mehdi (2017), “Analysis of Environmental Behaviors Based on the TPB Model”, Quarterly Journal of Economic Development (Formerly Human Development), No. 2: 31-66. (In Persian)
 • Kazemian, M., Ebrahimi, Gh., and Hemmati, Z., (2014), “Cultural Consumption and Related Factors, Case Study: Students of Mazandaran University”, Cultural Sociology, No. 2: 133-153. (In Persian)
 • Keeping Up with the Joneses for Buying Expensive Layette (Sismuni) in Yazd Province/ Lack of Peace in Yazdi Pregnant Women (2015), Quoted in Yazdi News, Taken From the Link Http://Yon.Ir/Yyxer. (In Persian)
 • Keeping Up with the Joneses, The Problem of Yazidian People (2015), Quoted in Yazd Ava, Taken From The Link Http://Yon.Ir/Amlqz. (In Persian)
 • Kozer, L., (2006), ‌Macters of Sociological Thought; Ideas in Historical, Translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Nashr Publications.
 • Masoudi Nia, Z., Bankipour, A. H., and Gholizadeh, A. (2015), “Qualitative Study of the Experience of Divorced Men and Women of Cultural Factors Inducement Divorce”, Applied Sociology, No. 1: 39-64. (In Persian)
 • Mehri, B., Ghazi Jahani, M. R. (2011), “Analysis of the Discourse of Facial Cosmetic Surgeries”, Women in Development and Politics (Women's Research), No. 1: 63-92. (In Persian)
 • Mir Shah Jafari, E., and Kaviani, H. (2016), “Modeling the Tendency of Students of Isfahan University of Medical Sciences to Religious Training, Based on Ajzen's and Fishbein's Theory”, Journal of Research in Religion and Health, No. 4: 34-25. (In Persian)
 • Moayed Hekmat, N., Mohammadi, B., and Hashemi Fesharaki, M. (2014), “Dominant Cultural Values in Lifestyle (Case Study: Tehran)”, Cultural Sociology, Vol. 3, No. 5: 109-131. (In Persian)
 • Mohammadpour, A., and Bahmani, M. (2010), “Women, Mal and Consumption of Signs”, Strategic Studies of Women, No. 47: 41-72. (In Persian)
 • Nawah, A. R., and Froutan Kia, Sh. (2011), “Study of the Relationship Between Reasoned Action and Environmental Behaviors, Case Study of and imeshk Urban Society”, Journal of Environmental Science, No. 51: 68-78. (In Persian)
 • Page, Ch. (1992), A History of Conspicuous Consumption, In SV - Meaning, Measure, and Morality of Materialism, Eds. Floyd W. Rudmin and Marsha Richins, Provo, UT: Association for Consumer Research, 82-87.
 • Rabiee, A., and Rafiei, M. (2016), “Consumerism: From Compulsion To Pleasure, Sociological Studies On Consumerism Among Residents of Tehran”, Iranian Sociological Association, No. 2: 144-166.
 • Rafipour, F. (1998), Development and Contradiction, Third Edition, Tehran: Enteshar Corporation.
 • Rastgoo Sough, E. (2017), Keeping Up with the Joneses in Iranian Society, Taken From the Link Http://Yon.Ir/Darc2.
 • Roshan, R., Pahlavani, M., Shahiki Tash, M. N. (2013), “Study of the Effect of Habit Formation, Longevity of Durable Goods and Keeping Up with the Joneses, on Intermittent Consumption of Iranian Households Using Generalized Torque Method”, Economic Policy, No. 10: 31-56.
 • Safiri, K., and Ghobadi, M. (2013), “Culture of Beauty and Consumer Society (With Emphasis on Consumerism in Cosmetics)”, Social Studies and Research in Iran, No. 2: 247-266.
 • Shah Mohammadi, K., Roshanfekr, K., and Rasouli, H. (2015), “Iranian Culture in Ibn Battuta 'S Travelogue”, Quarterly Journal of Public Culture and Literature, No. 11: 173-153.
 • Sheikh Esmaili, S., and Molaei, S. (2017), “Evaluation of Effects of Consumer Modernization, Emotional Values and Keeping Up with the Joneses on the Intention to Buy Foreign Branded Goods in Iran”, Business Management Exploration, No. 18: 159-188.
 • Siegel, L. A., and Wang, D. (2019), “Keeping Up With The Joneses: Emergence of Travel As A Form of Social Comparison Among Millennial”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 2, No. 36: 159-175.
 • Sotoude, H. (2014), Social Pathology (Sociology of Deviations), Tehran: Avae Noor Publications.
 • Statistics Center of Iran, (2019), Excerpts From the 2016 Population and Housing Census, Tehran: Statistics Center of Iran.
 • Turunen, L. L. M. (2018), “Luxury Consumption and Consumption of Luxury Goods”, In Interpretations of Luxury (PP. 61-81). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Weaving Threads of Keeping Up with the Joneses on the Wall of Yazd (2015), Quoted in Yazd Neda, taken from the link https://bit.ly/2dcrj1h.
 • Weblen, T., (2004), The Theory of the Leisure Class, Translation by Farhang Ershad, Tehran: Ney Publishing.
  • Zheng, X., Baskin, E., and Peng, S. (2018), Feeling Inferior, Showing of f: The Effect of Nonmaterial Social Comparisons on Conspicuous Consumption, Journal of Business Research, No. 90: 196-205.