مطالعۀ جامعه‌شناختی تجردگزینی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیارگروه مردم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام‌نور

4 استادیارگروه علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم و گاهی نگران‌کننده برای دولت‌مردان و خانواده‌های ایرانی، تجردگزینی جوانان است. این موضوع که عمدتاً خواستگاه غربی دارد و با پیامدهای مختلف فردی و اجتماعی همراه است، نیازمند تحقیقات و مطالعات متعددی است که در این مقاله با رویکرد جامعه‌شناسانه به آن پرداخته شده است. روش پژوهش نظریة زمینه‌ای (گرندد تئوری) بوده و در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بررسی و انجام شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیق بوده است. برای تحلیل از کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی استفاده شده است. تجردگزینی و شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌گرای آن، الگوی پارادایمی این تحقیق بوده است. درنهایت مشخص شد براساس الگوی کشف‌شده، تجردگزینی بستر مسائلی از قبیل کاهش رشد شخصی ادراک‌شده، بی‌اعتنایی به ازدواج، دوسوگرایی در ازدواج (مانند ترس و نگرانی از آینده)، تأخیر در سن ازدواج، وسواس در انتخاب، احساس ناتوانی احساسی و عاطفی و... می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis of Youth Preferences to Select Celibacy (Case Study: Students of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Behnam Bashiri Khatibi 1
 • Ali Baseri 2
 • Firouz Rad 3
 • Norouz Hashem Zehi 4
1 PhD student in Sociology, Iran Social Affairs, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anthropology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University
4 Assistant Professor, Department of Social Sciences and Communication, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Most of youth population and particularly young students prefer to have celibacy life style and remain single. Nowadays it has become widespread life style of most youths in Iran especially in educated and rich families. If, until now the financial and economic problems, education and employment has been considered the main obstacle of youth’s marriage or cause of their reluctance to marriage, but it seems that there are other problems in this choise that they prefer single life relative to married life. The purpose of the present research ply commentary approach and Emic view and among involved people to analyze the preferences of the young Iranian individuals to have celibacy life style via sociological analysis. 
Method: The methodology of this study is qualitative analysis conducted by use of grounded theory (Grounded Theory). The desired sample was selected among single students of Science & Research Branch on Islamic Azad University of Tehran (boys >28 years-old & girls>25 years-old) and through purposeful sampling. To collect data, deep and Semi-Structured interviews were utilized. For analysis of data, the constant and 3 phases of comparative analysis methods, Straus & Corbin has been used by the authors.
Results and discussion: The findings of research showed that major causes of the preferences are including social and cultural problems, past experiences and imperfect patterns as causal conditions and environmental, family pressures and economical & financial problems as grounding conditions as well as ignorance of opposite part lack of associates support and lack of necessary motives to marriage as intervention conditions in celibacy selection of youths. Finally, based on obtained data from statistical sample and extracted codes, the consequences of such life style has been explained as elimination and/or reduced perceived personal growth, indifference to marriage, double side approach on marriage, delay in marriage age, higher age of marriage and so on.
Conclusion: Since Iranian society in recent decades has experienced great changes in the cultural and social arena, which in turn has had a great impact on changing the views and thinking of individuals. This change of perspective begins with the individual and continues with the modeling of the core family lifestyle. What is perceived in the interviews with some participants is that urban youth have more choice of marriage time and living in the city due to low social connections between families and relatives and low involvement of large families (such as grandparents, uncles, cousins). In the decisions of the usually young nuclear family, less pressure is placed on marriage, or even the expansion of friendships with the opposite sex and job requirements in cities, has made the mandatory view of marriage in cities less colorful and less important than rural areas. Solving the problems of marriage requires a widespread cultural and public education. Encouraging young people and families to facilitate marriage and marital living, spreading the right culture of marriage and creating a space for marriage discourse in society can be effective in this regard. Finally, it should be said that in our country due to the lack of a organization in charge of family affairs and marriage and as a result of family confusion and bureaucracy in some related organizations and institutions, as well as to fulfill the tenth principle of the Constitution Islamic Republic of Iran to facilitate the formation of the family and also to create conditions for targeting the lifestyle of young people based on their circumstances intensified the situation among the youth.  Therefore, it seems necessary to have a strong and powerful institution or organization in the field of family to manage of young people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Celibacy life Style
 • Family Pressures
 • Mutual Attitudes
 • Disagreement and Conflict of Values
 • Social Indifference
 • Perfectionism
 • and Grounded Theory
 • ابراهیمی، نسترن (1387)، بررسی تأثیر آموزش انتخاب و کنترل گلاسر بر آزار عاطفی زوجین در شهر اصفهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة مشاورة خانواده، استاد راهنما: دکتر سید احمد احمدی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 • ·       ایران‌محبوب، جلیل و مریم مختاری (1385)، «رویکرد جریان زندگی در مطالعة ازدواج جوانان در ایران»، فصلنامة علمی-ترویجی جمعیت، شمارة 58: 81-106.
 • اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفتة صنعتی، ترجمة مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
 • بازرگان، عباس (1393)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: نشر دیدار.
 • بدار، لوک، دزیل، ژوزه و لوک لامارش (1999)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمة حمزه گنجی، تهران: نشر ساوالان.
 • بستان، حسین (1389)، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.
 • بهشتی، احمد (1392)، خانواده در قرآن، قم: نشر مؤسسة بوستان کتاب.
 • پورافکاری، نصرالله، عنبری روزبهانی، مهدخت و بهزاد حکیمی‌نیا (1392)، «بررسی رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و نگرش به ازدواج؛ مطالعة موردی دانشجویان دختر 25-18 سالة دانشگاه اصفهان». فصلنامة تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شمارة 2: 57-86.
 • تارین، سرکوت (1387)، بررسی نگرش جوانان نسبت به ازدواج و طلاق و رابطة آن با مؤلفه‌های محیط خانواده، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مشاورة خانواده، استاد راهنما: دکتر جمشید بهنام، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • حقدوست، علی‌اکبر و بهنام ثبوتی (1387)، بررسی نگرش دانشجویان دربارة ازدواج، طرح پژوهشی معاونت آموزشی و پژوهشی، نشر روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، شمارة 7: 160-182.
 • ساروخانی، باقر (1393)، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
 • سایت سازمان ثبت‌احوال کشور (1393)، آمار لحظه به لحظة رویدادهای حیاتی ازدواج و طلاق، www.sabteahval.ir
 • سایت جهانی آمار جمعیت، آمار به‌روز و جدید جمعیتی دنیا www.worldometers.com
 • فلیک، اووه (2006)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیل، تهران: نشر نی.
 • کوری، جرالد (2009)، نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی، ترجمة یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ارسباران.
 • گاتمن، جان (2008)، درمان و بهسازی رابطه‌ها، ترجمة مصطفی علیزاده، تهران: نشر قطره.
 • گال، مردیت، بورگ، والتر و جویس گال (1942)، روش‌های پژوهش کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمة احمدرضا نصر و همکاران، جلد دوم، تهران: سمت.
 • لوکاس، دیوید و میر پاول (1999)، درآمدی بر مطالعات جمعیتی، ترجمة حسین محمودیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • محمودیان، حسین (1383)، «سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان»، نامة علوم اجتماعی، شمارة 24: 27-53.
 • نوابی‌نژاد، شکوه، تاجیک اسماعیلی، عزیزالله، به‌پژوه، احمد، رشیدپور، مجید، صافی، احمد و علی‌اصغر احمدی (1380)، آموزش جوانان در آستانة ازدواج، تهران: انجمن اولیا و مربیان.
  • Creswell, J. W. (2003), Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods, London: Sage.
  • Fergusen, M. (2009), “Exploring Family environment characteristics and multiple abuse experiences among homeless youth”, Journal of Interpersonal, No.5: 146- 152.
  • Glaser, B. (1998), Doing grounded theory: Issues and discussions ,1st ed. California: Sociology Press.
  • Gutman, J. (1993), “The rotes of conflict engagement, escalation and avoidance in marital interaction: a longitudinal view of hive type of couples”, Journal of Counseling and Clinical Psychology,No.24: 6- 17.
  • Hughes, M., Kroehler, C. J., & Zanden, J. W. V. (2002), Sociology: The Core, 6th ed, New York: McGraw.
  • Jonsson, F. H . (2000) “Parental divorce: long- term effects on mental health”, family relations and adult sexual behavior, No.2: 101-105.
  • Markman, H. J. (2008), “Preventing marital distress through communication and conflict management training”, Journal of counseling and clinical psychology, No.111, 70- 78.
  • Servaty, L., and Weber, K. (2019), “The Relationship between Gender and Attitudes towards marriage”. Journal of student Research,No.15:66-98.
  • Smith, E. R, and Mackie, D. M. (2000), Social Psychology, Philadelphia, Psychology Press.
  • Thornton, A . (1998), Comparative and historical perspective on marriage, divorce, and family life, Boston: McGraw- Hill.
  • Williams, L. Guest, and P, Varangrat, A . (2006), “Early 40 s and still unmarried: a continuing trend in Thailand”. International, Journal of Comparative Sociology.No.21:201-235.