بررسی مشروعیت قدرت اعمال‌شده در فرایند پژوهش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعة آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشیار گروه آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی

3 استادیار گروه آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی

4 دانشیار گروه رهبری و توسعة آموزشی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

با توجه به اینکه می‌توان تمام اشکال قدرت را از نظر مشروعیت تحلیل کرد، بررسی درک کنشگران از مشروعیت قدرت اعمالی در فرایند پژوهش و واکنش‌های احتمالی آنان، هدف پژوهش کیفی حاضر است که به روش پدیدارشناسی توصیفی موستاکاس انجام شده است. برای گردآوری داده‌های کیفی، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته‌ای با 19 دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران به‌صورت هدفمند و با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری معیار (ملاک‌مدار) انجام ‌شده است. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش تجزیه ‌و تحلیل استیوک-کولایزی-کین استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران قدرت اعمال‌شده را براساس اخلاق، تجربه و تخصص، عقلانیت و کارآمدی مشروع و بر مبنای اخلاق، ارزش‌های اقتصادی، تجربه و تخصص، دین، عدالت، عرف، عقلانیت، قانون و کارآمدی غیرمشروع ارزشیابی کرده‌اند. همچنین، اجتناب از موقعیت زورگویانه، برنامة درسی پنهان، تسلیم، تعهد، خشم و ناراحتی، سازش، مقاومت و هم‌دستی، واکنش‌های کنشگران به قدرت اعمالی در فرایند پژوهش بوده است. از آنجا ‌که واکنش‌های منفی مانند خشم و ناراحتی به قدرت اعمالی بیش از واکنش مثبت مانند تعهد است، یافته‌های پژوهش نشان‌دهندة مشروعیت‌ نداشتن یا مشروعیت کم قدرت عاملان و سیاست‌گذاران در فرایند پژوهش است. این موضوع ضرورت سیاست‌گذاری باز در آموزش عالی و توجه به گفته‌های دانشجویان و مشارکت‌دادن آنان در فرایند سیاست‌گذاری پژوهشی را دوچندان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Legitimacy of Power in the Process of Academic Research

نویسندگان [English]

  • Ramin Najafi 1
  • Abasalt Khorasani 2
  • Mahmoud Haghani 3
  • Mahmoud Abolghasemi 4
1 PhD Student in Higher Education Development Planning, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Associate Professor, Department of Higher Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Higher Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran
4 Associate Professor of Educational Leadership and Development, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Introduction: Power is the truth of academic life and is an important element in all organizations. Gaining power and applying it effectively is essential for the survival of the system in today's environment. Power and its application as a basic component and tool in the direction of organizational behavior and thus play a key role in achieving the effectiveness of the organization. Since research requires the creation of a social relationship in which power is clearly and tangible and all forms of power can be explored through the lens of legitimacy, the purpose of the research was to examine the actors' perceptions of the legitimacy of the power exercised in the research process and their possible reactions.
Method: Since the exploration and description of the experiences of students and graduates from the exercise of power in the research process has been the purpose of the research, the research plan is qualitative. In this research, graduate students have formed the study population; because students are mainly targeted by the power of professors, and the legitimacy of power is understood through the perspective of the targets and audiences of power. The sampling method of the present study is non-targeted and criterion-based. Based on this, students and graduates participated in this research to have the criterion of team research experience, availability and agreement to conduct the interview. A semi-structured interview was conducted with 19 students and graduates of the University of Tehran. In order to analyze the data, the Stokes-Colaizzi-Kane analysis method was used. Therefore, a combination of textual and structural descriptions has been done in the research process.
Finding: The findings of the study showed Students and graduates of Tehran University understood the applied power legitimate on the basis of ethics, experience and expertise, rationality and efficiency and illegitimate on the basis of ethics, economic values, experience and expertise, religion, justice, custom, rationality, law and efficiency. Also, Avoiding exposure to bullying positions, hidden curriculum, subjection, commitment, anger and discomfort, adaptation, resistance, and cooperation have been the actors' reactions to the power applied in the research process.
Results & Conclusion: The objectives and witnesses of the exercise of power evaluate the applied power according to their values, views, principles, knowledge, experience, and other resources and assess its legitimacy. If they see the power of the agent as legitimate, they will obediently obey him, and if his power Understand illegitimately and have relatively equal power over the agent, resist it. If they can't resist but can take it away, they try to avoid it. Also, if they think of the power of the agent much more than their power and see their self-esteem weakened, they will seek to compromise with the agent. If they are forced to accept and obey the agent, despite their inner desire and inability to deal with it, they will show their sadness; Therefore, it is necessary to pay attention to the actors' understanding and evaluation of the power of the agents, because if they do not evaluate the power of the agents legitimately, will lead to deviation from the research policies by disobedience or obedience with reluctance. Since negative reactions such as anger and discomfort to applied power were more than positive reactions such as commitment, the findings of the study indicate the illegitimacy or low legitimacy of the power of agents and policymakers in the research process. This doubles the necessity of open policy-making in higher education and paying attention to the voice of students and their involvement in the research policy-making process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power
  • Legitimacy of Power
  • research
  • University
  • phenomenology
ادیب، یوسف، فتحی آذر، اسکندر و سمیه مولا قلقاچی (1394)، «مطالعة تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه»، فصلنامة راهبرد فرهنگ، شماره 29: 149-178.
اصغری، فیروزه و محمدعلی نعمتی (1395)، «چالش کیفیت رسالة دکتری در ایران براساس مفهوم زنجیرة ارزش»، فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران، شمارة 2: 159-191.
اعتمادی فرد، سید مهدی (1392)، «بررسی جامعه‌شناسانة اعتماد سیاسی-اجتماعی دانشجویان در ایران (با تکیه ‌بر تحلیل ثانویة چند پیمایش ملی)»، فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران، شمارة 3: 27-54.‌
بازرگان، عباس (1389)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: انتشارات دیدار.
برن‌بائوم، رابرت (1389)، دانشگاه‌ها چگونه کار می‌کنند؟ ترجمة حمیدرضا آراسته، تهران: انتشارات مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
بزرگ، حمیده و عظیمه‌السادات خاکباز (1392)، «استاد راهنمای پنهان: برنامة درسی برآمده از تعامل استاد راهنما و دانشجو در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد»، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شمارة 36: 38-50.
بنی‌اسدی، احمد و سعید ضرغامی (1394)، «واکاوی انتقادی رابطة استاد و دانشجو در فرایند پایان‌نامه‌نویسی؛ از منظر دانشجو: (رشته فلسفة تعلیم و تربیت)»، اندیشه‌های نوین تربیتی، شمارة 2: 125-148.
بوردیو، پی‌یر (1394)، نظریة کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمة مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش نگار.
ترک‌زاده، جعفر و هاجر معینی شهرکی (1391)، «بررسی مقایسه‌ای منابع قدرت استادان از دید آنان و دانشجویان (مورد مطالعه: دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز)»، فصلنامة مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 1: 196-213.
ریتزر، جرج (1390)، مبانی نظریة جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، ترجمة خلیل میرزایی و علی بقایی سرابی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
دانایی‌فرد، حسن (1395)، گفتارهای جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
ساکالوفسکی، رابرت (1384)، درآمدی بر پدیدارشناسی، ترجمة محمدرضا قربانی، تهران: انتشارات گام نو.
صفایی موحد، سعید (1396)، «زیر پوست دانشگاه: واکاوی پدیدة استثمار آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران»، دو فصلنامة مطالعات برنامة درسی آموزش عالی، شمارة 15: 7-34.
فتحی واجارگاه، کورش (1388)، اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی، تهران: انتشارات بال.
مداحی، مرتضی (1389)، «واکاوی مفهوم و ویژگی‌های قدرت»، فصلنامة معرفت، شمارة 10: 123-138.
معینی شهرکی، هاجر، ترک‌زاده، جعفر، محمدی، مهدی و محسن خادمی (1390)، «بررسی رابطة بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز»، فصلنامة مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارة 66: 165-193.
نبوی، عباس (1379)، فلسفة قدرت، تهران: انتشارات سمت.
وبر، ماکس (1394)، اقتصاد و جامعه، ترجمة عباس منوچهری، مهرداد ترابی‌نژاد و مصطفی عمادزاده، تهران: انتشارات سمت.
 
Arendt, H. (1986), “Communicative power”, S. Lukes (ed.), Power, (pp. 59-75), newYork: newYork university press.
Barretta-Herman, A. L. & Garrett, K. J. (2000), “Faculty-student collaboration: Issues and recommendations”, Advances in Social Work, No 2: 148-159.
Bennett, D. M. & Taylor, D. M. (2003), “Unethical practices in authorship of scientific papers”, Emergency Medicine, No. 3: 263-270.
Botas, P. C. P. (2004), “Students' perceptions of teachers' pedagogical styles in Higher Education”, The journal of doctoral research in education, No. 1: 16-30.
Bozeman, B. & Youtie, J. (2016), “Trouble in paradise: Problems in academic research co-authoring”, Science and engineering ethics, No. 6: 1717-1743.
Creswell, J. W. (2007), Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, Sage publications.
Dahl, R. (1986), “The forms of power”, S. Lukes (ed.), Power, (pp. 37-59), newYork: newYork university press.
Fairholm, G. W. (2003), “Power Politics in Organizational Life: Tactics in Organizational Leadership”. In L. Porter, H. Angle & R. Allen (ed.), Organizational Influence Processes, (pp. 33-44). London & New York: Routledge.
Flohr, M. (2016), “Regicide and resistance: Foucault's reconceptualization of power”, Distinktion: Journal of Social Theory, No. 1: 38-56.
Ford, R. & Johnson, C. (1998), “The perception of power: Dependence and legitimacy in conflict”, Social Psychology Quarterly, No. 1: 16-32.
Foucault, M. (1986), “Disciplinary Power and Subjection”, S. Lukes (ed.), Power, (pp. 229-242), newYork: newYork university press.
French, J. R. & Raven, B. (1959), “The bases of social power”, In D. Cartwright (ed.), studies in social power, (pp. 150-167), Univer. Michigan.
Galbraith, J. K. (1986), “Power and Organization”, S. Lukes (ed.), Power, (pp. 211-228), newYork: newYork.
Goodyear, R. K., Crego, C. A. & Johnston, M. W. (1992), “Ethical issues in the supervision of student research: A study of critical incidents”, Professional psychology: Research and practice, No. 3: 203-210.
Grant, B. (2003), “Mapping the pleasures and risks of supervision”, Discourse: studies in the cultural politics of education, No. 2: 175-190.
Izadinia, M. (2014), “Authorship: The hidden voices of postgraduate TEFL students in Iran”, Journal of Academic Ethics, No. 4: 317-331.
Lee, A. (2008), “How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research supervision”, Studies in Higher Education, No. 3: 267-281.
Macfarlane, B. (2017), “The ethics of multiple authorship: power, performativity and the gift economy”, Studies in higher education, No. 7: 1194-1210.
Meng, Y., He, J. & Luo, C. (2014), “Science Research Group Leader's Power and Members' Compliance and Satisfaction with Supervision”, Research Management Review, No. 1: 1-15.
Moustakas, C. (1994), Phenomenological research methods, Sagepublications.
Parsons, T. (1986), “Power and the social system”, S. Lukes (ed.), Power, (pp. 94-144), newYork: newYork university press.
Raven, B. H. (2008), “The bases of power and the power/interaction model of interpersonal influence”, Analyses of social issues and public policy, No. 1: 1-22.
Sandler, J. C. & Russell, B. L. (2005), “Faculty-student collaborations: Ethics and satisfaction in authorship credit”, Ethics & behavior, No. 1: 65-80.
Sapir, A. & Oliver, A. (2017), “Loose coupling, conflict, and resistance: the case of IPR policy conflict in an Israeli university”, Higher Education, No. 5: 709-724.
Sinkkonen, H. M., Puhakka, H. & Meriläinen, M. (2014), “Bullying at a university: students' experiences of bullying”, Studies in Higher Education, No. 1: 153-165.
Street, J. M., Rogers, W. A., Israel, M. & Braunack-Mayer, A. J. (2010), “Credit where credit is due? Regulation, research integrity and the attribution of authorship in the health sciences”, Social Science & Medicine, No. 9: 1458-1465.
Wisker, G. & Robinson, G. (2014), “Examiner practices and culturally inflected doctoral theses”, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, No. 2: 190-205.
Yukl, G. & Tracey, J. B. (2003), “Consequences of Influence Tactics Used with Subordinates, Beers, and the Boss”, In L. Porter, H. Angle & R. Allen (ed.), Organizational Influence Processes, (pp. 96-116). London & New York: Routledge.