دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 669-918 
برساخت سوژه دینی در گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی

صفحه 691-716

10.22059/jisr.2019.276626.827

آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی