دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 669-918 
3. برساخت سوژه دینی در گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی

صفحه 691-716

آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


9. مطالعه خرافه‌گرایی در میان دانشجویان با رویکرد کیفی

صفحه 847-872

محمد عباس زاده؛ نسرین انصاری اوزی؛ علی بوداقی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 669-918 پاییز 1398، صفحه 433-668 تابستان 1398، صفحه 223-432 بهار 1398، صفحه 1-222