بررسی جامعه‌شناختی کارکرد اعتکاف در جامعه امروز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در دو دهة اخیر، اعتکاف از جمله مناسک عمومی و رسمی است که عرصه‌ای برای بررسی رویکرد متأخر به دین در ایران به‌شمار می‌آید. در این مطالعه، با رویکرد دورکیمی- وبری و با بهره‌گرفتن از دیدگاه‌های مارسل گوشه، به تحلیل گرایش به اعتکاف پرداخته شده است. دو سنخ اصلی اعتکاف از نظر کارکردی از یکدیگر متمایز شده‌اند. سنخ نخست اعتکاف را بستری برای بازگشت دینی به «خود» می‌داند. در این وجه، اعتکاف نقشی خودسازانه و معنویت‌گرایانه دارد. در سنخ دوم، اعتکاف کارکردی رسانه‌ای و هم‌زمان هویت‌بخش برای معتکفان دارد. با بررسی اعتکاف در بستر تحقق آن در جامعة ایران پساانقلابی می‌توان ادعا کرد فرایند تفکیک‌گذاری حوزه‌های اجتماعی از یکدیگر، که طی سال‌های پس از انقلاب رخ داده است، نزد دینداران با شکاف میان ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های حوزة دین (به‌مثابۀ یک حوزة مجزای اجتماعی) همراه بوده است. از سوی دیگر، یکپارچگی هویتی حاصل از انقلاب و دوران جنگ هشت‌ساله نیز طی این دوران از میان رفته است. می‌توان گفت اعتکاف تلاشی است برای شکل‌دادن به هویتی جدید؛ خواه در قالب مطالباتی فردگرایانه یا مطالباتی اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis of Itikaf's Functionality in current Iranian Society

نویسندگان [English]

 • sarah mazinani shariati 1
 • Reihaneh Saremi 2
1 Professor of social science/ university of Tehran
2 Sociology alumni, Faculty of Social Science University of Tehran
چکیده [English]

During the past two decades there has been various public and official rituals going on in Iran and Itikaf has been one of them, where people stay in Masdjeds for at least 3 days, fasting. Therefore studying Itikaf can lead us to the recent approaches toward religion in Iran. Obtaining a Durkheimian-Weberian approach, and by applying Marcel Geuchet’s theories, the main aim of this essay is to analyze the tendency toward participating in Itikaf. Two main types of Itikaf have been derived: the first percieves Itikaf as a mean to religious “self” return. In this vision Itikaf plays a self-maintaining and spiritualistic role. The second type sees Itikaf as a media, identifying the participants in Itikaf with each other. Studying Itikaf in the context of post-revolutionary Iran, I argue that the differentiation of social fields during the years after Iranian revolution (1978) has caused a gap between social and religious values among believers. On the other hand, the identical integrity of which followed the crisis eras of revolution and war, gradually fade out. Thus considering these two main types of Itikaf and their perspectives, We can conclude that Itikaf is a way to form a new identity, though focusing on individual demands or social ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Itikaf
 • Social religious identity
 • return to self
 • reborn
 • post-revolutionary society
 • استیک، رابرت (۱۳۷۹)، هنر پژوهش موردی، ترجمة محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • انگلس، فردریش (۱۳۵۲)، جنگ‌های دهقانی در آلمان، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا.
 • تیلیش، پل (۱۳۸۷)، شجاعت بودن، ترجمة مراد فرهادپور، تهران: نشر علمی فرهنگی.
 • دورکیم، امیل (۱۳۸۳)، صور بنیانی حیات دینی، ترجمة باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
 • زیمل، گئورگ (۱۳۸۸)، مقالاتی دربارة دین، ترجمة شهناز مسمی‌پرست، تهران: نشر ثالث.
 • عشقی، لیلی (۱۳۹۴)، زمانی میان زمان‌ها (امام، شیعه و ایران)، ترجمة احمد نقیب‌زاده، تهران: نشر فلات.
 • فاضل موحودی لنکرانی، محمدعلی (۱۳۸۵)، اعتکاف و احکام آن، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار (ع).
 • مجلسی، محمدباقر (۱۱۰۰)، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ع) ج ۹۴، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 • موسوی خمینی، روح‌الله (۱۳۷۸)، صحیفه امام: مجموعة آثار امام خمینی، ج ۲، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 • وبر، ماکس (۱۳۸۵)، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمة عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری، تهران: علمی فرهنگی.
 • وبر، ماکس (۱۳۸۷)، روانشناسی اجتماعی ادیان جهانی در دین، قدرت، جامعه، ترجمة احمد تدین، تهران: هرمس.
  • Depoy, E., and Gitlin, L. (2005), Introduction to Research: Understanding and Applying Multiple Strategies,Elsevier.
  • Gauchet, M. (1999), The Disentchantment of the World, Trans: O. Burge, New French Thought.
  • Khoddami, A. (2015), “Nouvel Espace Rituel En Iran: Le Cas De La Retraite Des Jeunes A Chiraz”, In: Archives De Sciences Sociales Des Religions, Vol. 170, pp. 229-245.
  • Roy, O. (2007), Secularism Confronts Islam.Trans: G. Holoch, Trans. Columbia University Press.
  • Weber, M. (1993), The Sociology of Religion, Trans: E. Fischoff and A. Swidler, Beacon Press.