تصریح روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی پیر بوردیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعة دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهشگران علوم اجتماعی هنگام بهره‌گیری از روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی بوردیو با ابهاماتی از قبیل چگونگی شروع پژوهش، چگونگی تحلیل عادت‌واره، چگونگی بررسی منطق، هدف و موضع‌گیری عاملان اجتماعی و چگونگی رابطة منطق تبیین و روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی مواجه می‌شوند. در پژوهش حاضر، با تصریح این ابهامات زمینه‌های ÷پوهش های بوردیویی برای پژوهشگران تا حدودی هموار شده است. اینکه پژوهشگران پژوهشات مبتنی بر روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی خود را از چه سطحی شروع کنند و چگونه به تحلیل عادت‌واره، منطق، هدف و موضع‌گیری عاملان اجتماعی می‌پردازند، مهم‌ترین سؤالاتی است که پژوهش حاضر سعی دارد به آن‌ها پاسخ دهد. برای این منظور به آثار نظری و تجربی پی‌یر بوردیو و سایر اندیشمندان رجوع شد و با استناد به آن‌ها این ابهامات از بین رفت. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که در زمینة نقطه شروع پژوهش ابتدا باید میدان مورد نظر از نظر مؤلفه‌های میدان تحلیل شود. سپس تبیین چگونگی وضعیت میدان در ارتباط با میدان قدرت تبیین می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تحلیل عادت‌واره در میدان به دو شکل «تحلیل نوع و تیپولوژی عادت‌واره» و «تحلیل سطح (مقدار) عادت‌واره» امکان‌پذیر است. در راستای تصریح جایگاه منطق میدان، اهداف و موضع‌گیری عاملان اجتماعی نتایج پژوهش بیانگر این است که بررسی موارد مذکور در پژوهش‌های بوردیویی ضروری است و باید در سطح دوم روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی بررسی شود. در زمینة چگونگی رابطة منطق تبیین و روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی نیز نتایج نشان می‌دهد منطق تبیین و روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی بر یکدیگر منطبق هستند و تنها نقطة شروع آن‌ها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the Methodology of the Past Bourdieu's Genetic structuralism

نویسنده [English]

 • fardin mohammadi
mashhad university
چکیده [English]

Social scientists, while using the methodology of Bourdieu's Genetic structuralism, are confronted with ambiguities, such as how to start a research, how to analyze habitus, how to investigate the logic, the purpose and position of social agents, and how the relationship between the logic of explanation and the methodology of Genetic structuralism. . In response to these questions, Bourdieu's theoretical and experimental works and other theorists and researchers were examined. The results indicated that in the field of the starting point of the research, the field must first be analyzed in terms of the field components, then how the field situation in relation to the field of power can be explained. In the context of the analysis of habitus, the results also showed that, based on empirical research, habitus analysis in the field can be done in two forms of “type and typology of habitus” and “the level (amount) of habitus”. In order to clarify the position of field logic, the objectives and positioning of social agents in the methodology of Genetic structuralism, the results indicate that the study of these cases is necessary in Bourdieu's research, and in the second stage, methodological analysis of the Genetic structuralism should be investigated. Comparison of the similarities and differences between the mix method research and the Genetic structuralism approach also suggested that the two are different paradigmically. The only aspect of sharing and similarities in these two approaches is in the method section. In the context of the relationship between the logic of explanation and the methodology of the Genetic structuralism, the results also showed that the logic of the explanation and methodology of the Genetic structuralism correspond to each other, only their starting point is different.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pierre Bourdieu
 • Genetic structuralism
 • Methodology
 • Methodology of Genetic structuralism
 • clarifying
 • اشرفی، اکبر و علی فلاحی سیف‌الدین (1391)، «واقع‌گرایی انتقادی، برون‌رفت از دوگانة پوزیتیویسم و هرمنوتیک»، فصلنامة مطالعات روابط بین‌الملل، شمارة 18: 9- 46.
 • بوردیو، پی‌یر (1375)، «جامعه‌شناسی و ادبیات؛ آموزش عاطفی فلوبر»، ترجمة یوسف اباذری، فصلنامة ارغنون، شمارة 9-10، 76-112.
 • بوردیو، پی‌یر (1386)، علم علم و تأمل‌پذیری، ترجمة یحیی امامی، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 • بوردیو، پی‌یر (1388)، درسی دربارة درس، ترجمة ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
 • بوردیو، پی‌یر (1390)، نظریة کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمة مرتضی مردی‌ها، تهران: نقش و نگار.
 • بوردیو، پی‌یر (1395)، ساختارهای اجتماعی اقتصاد، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: مؤسسة عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی.
 • پرستش، شهرام (1390)، روایت نابودی ناب، تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران، تهران: نشر ثالث.
 • پرستش، شهرام (1393)، «ساختارگرایی تکوینی»، درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات فرهنگی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی: 455- 475.
 • پرستش، شهرام و ساناز قربانی (1391)، «سرگذشت سیمین دانشور در میدان ادبی ایران»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، شمارة 1: 31-52.
 • تامسون، پاتریشیا (1389)، فیلد، در مایکل گرنفل، مفاهیم کلیدی بوردیو، ترجمة محمدمهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.
 • جلایی‌پور، حمیدرضا و جمال محمدی (1387)، نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی.
 • جمشیدی‌ها، غلامرضا، کلانتری، عبدالحسین و روح‌الله نصرتی (1394)، «بازار به‌مثابة میدان: تحلیل بوردیویی بازار با تأکید بر بازار سنتی تهران»، مطالعات جامعه‌شناختی، شمارة 1: 9-34.
 • جنکینز، ریچارد (1385)، پی‌یر بوردیو، ترجمة لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
 • ریتزر، جورج (1390)، نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 • ریتزر، جورج (1393)، نظریة جامعه‌شناسی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
 • سوئدبرگ، ریچارد (1391)، منفعت‌طلبی و ساختار اجتماعی: مباحثی در جامعه‌شناسی اقتصادی، ترجمة علی‌اصغر سعیدی، تهران: نشر لوح فکر.
 • طلوعی، وحید و محمد رضایی (1386)، «ضرورت کاربست ساختارگرایی تکوینی در جامعه‌شناسی ادبیات جامعه»، جامعه‌شناسی ایران، شمارة 3: 3-27.
 • عبداللهی، محمد (1389)، مقدمه، در مایکل گرنفل، مفاهیم کلیدی بوردیو، ترجمة محمدمهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.
 • فرهمندنژاد، مهناز و مهدی عالی‌نژاد (1396)، «بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی پی‌یر بوردیو و مرتضی مطهری»، فصلنامة نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، شمارة 2: 9-39.
 • کنوبلاخ، هوبرت (1390)، مبانی جامعه‌شناسی معرفت، ترجمة کرامت‌الله راسخ، تهران: نشر نی.
 • گرنفل، مایکل (1389)، مفاهیم کلیدی بوردیو، ترجمة محمدمهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.
 • لش، اسکات (1383)، جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم، ترجمة شاپور بهیان، تهران: نشر ققنوس.
 • محمدپور، احمد (1389)، روش در روش؛ دربارة ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • نوابخش، مهرداد و امین کرمی (1395)، «مطالعة موقعیت میدان روشنفکری ایران و موضع آن در قبال فرایند دموکراتیک‌شدن فرهنگ انقلاب اسلامی»، مطالعات جامعه‌شناختی، شمارة 1: 143-164.
 • نیومن، ویلیام لاورنس (1389)، شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، ترجمة حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: مؤسسة کتاب مهربان نشر، جلد اول.
 • واکووانت، لوئیک (1383)، پی‌یر بوردیو، در راب استونز، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمة مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
  • Bottero, W., and Crossley, N. (2011), “Worlds, Fields and Network: Becker, Bourdieu, and Sructures of Social Relations”, Cultural Sociology, Vol. 5, No. 1: 99-119.
  • Bourdieu, P., and Wacquant, Loic J. D (1992), An Invitation to Reflexive Sociology, Trans. UK: Polity Press, Vol. 3.
  • Dumais, S. (2002), “Cultural Capital, Gender, and School Success: The Role of Habitus”, Sociology of Education, Vol. 75, No. 1: 44-68.
  • Engstrom, S., and Carlhed, C. (2014), “Different Strategies in Teaching Physics? Relationshipes Between Teachers’ Social Economic and Cultural Capital and Stratigices in Teaching Physics in Upper Secondary School”, Cultural Studies of Science Education, Vol. 9 , No. 3: 699- 728.
  • Evert, J., Neu, D., Rahman, A., and Maharaj, G. (2015), “Praxis, Doxa and Research Methods: Reconsideing Critical Accounting”, Critical Perspective and Accounting, No. 32: 37-44.
  • Grenfell, M. (1996), “Bourdieu and Initial Teacher Education a Post-Structuralist Approach”, British Educational Researchjournal, Vol. 22, No. 3: 287- 305.
  • Grenfell, M. (2009), “Applying Bourdieu’s Field Theory: The Case of Social Capital and Education”, Education, Knowledge and Economy, Vol. 3, No. 1: 17- 34.
  • Grenfell, M., and James, D. (1998), Bourdieu and Education; Acts of Practical Theory, London: Falmer Press, Taylor and Francies.
  • Kitchen, P. J., and Howe, D. (2013), “How Can the Social Theory of Pierre Bourdieu Assist Sport Management Research?” Sport Management Review, No 16: 123- 134.
  • Lessard, C., Contandriopoulos, A. P., Beaulian, D. (2010), “The Role (Or Note) of Economic Evaluation At the Micro Level: Can Bourdieus Theory Provide Away Forward for Clinical Decision –Making?”  Social Science and Mediciene, 70: 1984-1956.
  • Savage, M., and Siva, E. B. (2013), “Field Analysis in Cultural Sociology”, Cultural Sociology, Vol. 7, No. 2: 111- 126.
  • Sieweke, J. (2014), “Pierre Bourdiue and Organization Studies- A Citation Context Analysis and Discussion of Contributious”, Scandinavian Journal of Management, No. 30: 532-543.
  • Thomas, L. (2002), “Student Retention in Higher Education”, J. Education Police, Vol. 17, No. 4: 424- 442.
  • Wang, H., and Wang, J. (2017), “The Effect of Habitus and Capital on Adoption Behavior of E-Commerce Information System: An Investigation of Digital Immigrants”, Open Journal of Social Sciences, No. 5: 110- 159.
  • Zrim Martinjak, N. (2015), “Influnce of Habitus and Practical Education on the Teachears Pedagogical Praxis”, Croatian Journal of Education, Vol. 17, No. 2: 191-204.