دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 433-668 
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی در کتابخانۀ ملی ایران

صفحه 513-531

10.22059/jisr.2019.264839.736

آرزو باباشمس؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


توسعه و جرم در ایران

صفحه 581-608

10.22059/jisr.2019.263386.726

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی