دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 433-668 
5. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی در کتابخانۀ ملی ایران

صفحه 513-531

آرزو باباشمس؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


8. توسعه و جرم در ایران

صفحه 581-608

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 669-918 پاییز 1398، صفحه 433-668 تابستان 1398، صفحه 223-432 بهار 1398، صفحه 1-222