شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی در کتابخانۀ ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توسعة فرهنگی برای کتابخانة ملی ایران بوده است. این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نوع داده‌ها، تلفیقی (کمی و کیفی) و ازنظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش، همة مدیران میانی و ارشد کتابخانة ملی ایران بودند که به‌صورت هدفمند، 5 نفر برای مصاحبة حضوری و 32 نفر از آنها برای پاسخ به پرسشنامه انتخاب شدند. ابعاد و مؤلفه‌های اولیة توسعة فرهنگی براساس مطالعات کتابخانه‌ای و مبانی نظری (نظریه‌ها، روش‌ها و الگو‌ها)، مصاحبه و مطالعة پیشینة پژوهش در ایران و جهان در 3 بعد و 23 مؤلفه (9 مؤلفة آزادی فرهنگی، 8 مؤلفة خلاقیت فرهنگی و 6 مؤلفة گفت‌وگوی فرهنگی) استخراج شد و برای تأیید در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. نتیجة تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های الگوی توسعة فرهنگی کتابخانة ملی ایران نشان داد که از بین 23 مؤلفة شناسایی‌شده، 2 مؤلفه با بار عاملی کمتر از 4/0 از الگو حذف و 21 مؤلفة دیگر تأیید شده‌اند. همچنین، مؤلفة «شناسایی و معرفی مفاخر فرهنگی مشترک با دیگر کشورها»، مؤلفة «تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد» و «گفت‌وگوی بین تمدن‌ها» دارای بیشترین اهمیت بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of Cultural Development in the National Library of Iran

نویسندگان [English]

 • Arezou Baba Shams 1
 • Sayed Reza Salehi Amiri 2
 • Fatemeh Azizabadi Farahani 2
1 PhD Student in Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this research is to identify the dimensions and components of cultural development for the National Library of Iran. This research is a purposeful applied study with quantitative and qualitative data compilation using a survey for collecting data. The statistical population of the study is all middle and senior managers of the National Library of Iran. Five people were interviewed and 32 were selected purposefully to answer the questionnaire. The main dimensions and components of cultural development is based on library studies and theoretical foundations (theories, methods and models), interviewing and studying the research background in 3 dimensions and 23 components presented to the respondents for confirmation. The results of the confirmatory factor analysis of the dimensions and components of the cultural development model of the National Library of Iran shows that among 23 identified components, 2 components with factor load less than 0.4 were removed from the template and 21 other components were approved. Also, the components could identify and introduce common cultural thoughts with other countries. The components of "strengthening organizations of the public institutions" and "dialogue between civilizations" are the most important among others.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cultural development
 • National Library of Iran
 • senior managers
 • common cultural thoughts
 • بابایی‌فرد، اسداله (1389)، »توسعة فرهنگی و توسعة اجتماعی در ایران«، فصلنامة رفاه اجتماعی، شمارة 37: 7-56.
 • پارکه، بیکهو و دیگران (1393)، »قدرت فرهنگ-جهانی‌سازی و چالش‌های سدة بیست و یکم«، ضیاء تاج‌الدین، تهران: اداره‌‌‌کل پژوهش‌های سیما.
 • توسلی، غلامعباس (1373)، »جامعیّت مفهوم توسعه و رابطه با فرهنگ«، مجموعه‌مقالات سمینار جامعه‌شناسی توسعه، تهران، انتشارات سمت، شمارة 15: 24-33.
 • حضرتی لیلان، اکرم (1393)، طراحی الگوی توسعة فرهنگی با تأکید بر بهره‌مندی از فناوری‌های نوین ارتباطی در کلان‌شهر تبریز، دکتری در رشتة مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران، (1386) قانون اساسنامة سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.
 • عبدی، مصطفی و کاووسی، اسماعیل. (1393)، »طراحی و ارائة الگوی سنجش توسعة فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریة داده‌بنیاد«، مطالعات توسعة اجتماعی ایران، شمارة 1 (مسلسل 25): 93-110.
 • فاضلی، نعمت‌‌‌الله (1376)، فرهنگ و توسعه، تهران: سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • فراهانی، فاطمه (1379)، شاخص‌های فرهنگی توسعه، فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز، تهران: نشر دال.
 • فراهانی، فاطمه (1389)، توسعة فرهنگی و رسانة ملی طراحی مدل اندازه‌گیری تأثیر رسانة ملی در توسعة فرهنگی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم‫.
 • ·       مرادی، نورالله (1385) کتابخانة ملی ایران، دایرة‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. ج 2. تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.
 • وثوقی، منصور، آرام، هاشم و سلمانی، گودرز (1391)، »بررسی موانع ساختاری در جهت شکل‌گیری و ارتقای توسعة فرهنگی در ایران، چالش‌ها و راهکارها«، مجلةمطالعاتتوسعةاجتماعیایران، شمارة 3: 81-96.
  • Adomi, E. (2006) , «Application of Information and Communication Technologies (ICTs) in Nigerian High Schools», Warri: Nigerian Library Association, Delta State Chapter. AGM
  • Anderson, johnna (2010) A Malawian school library: culture, literacy and reader development, Aslib proceeding, vol. 62. Iss:6.
  • Brown  A.  (2012)Cross-Cultural Interaction Theories in Classical Archaeology» ,  Suffolk County Council Archaeological Service, Bury St. Edmunds, Suffolk, UK.
  • Gorman, Michael.(2002), « The value and values of libraries' in A talk given at the Celebration of Libraries in Oxford» .http://mg.csufresno.edu/papers/Value and Values of libraries.
  • Kathlin L. Ray, (2001), “«The Postmodern Library in an age of Assessment», paper presented in ACRL 10th National Conference, March 15-18, 2001, Denver, Colorado.
  • Pan, C., Sivo, S., & Brophy, J. (2003) , Students attitude in a web-enhanced hybrid course: a structural equation modeling inquiry, Journal of educational media and library sciences, 41(2), PP.181-194.
  • Strauss A.L & Corbin J. (1998) , « Basics of Qualitative research techniques and Procedures for Developing Gerounded Theory» USA sage.
  • Turner, Richard ( 2006) , «The management of independent school libraries in England and Weles»: A literature review. New library world, vol. 107.Iss:11/12.