جامعه‌شناسی زمانمندی زندگی روزمره در گروه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و دانش‌آموختة دکتری گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش پیش‌رو دربارة زمان و زمانمندی در زندگی روزمره است که به تبیین تفاوت‌های موجود در زمانمندی گروه‌های طبقاتی و سنی می‌پردازد. برای تحلیل این تفاوت‌ها از روش‌شناسی دیالکتیکی گورویچ در تحلیل مقیاس‌های زمانی طبقات اجتماعی و نظریة شکاف نسلی کارل مانهایم استفاده شد. روش پژوهش، از نوع پیمایشی است که طی آن 586 نفر از شهروندان 20 تا 55 سالة اصفهانی بررسی شدند. برای انتخاب جامعة نمونه، از دو شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای (تفکیک طبقاتی مناطق و محله‌های شهر) و نمونه‌گیری سهمیه‌ای استفاده شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌ای صورت گرفت که نگارندگان تهیه کردند. گروه‌های طبقاتی و سنی در 19 بعد زمانی و سپس در 2 گونة عمدة زمانی (زمانمندی توسعه‌مدار و زمانمندی توسعه‌ستیز) مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهد میانگین زمانمندی توسعه‌مدار با ویژگی‌هایی چون حرکت پیوسته، سرعت متعادل، قطعیت در تعیین هدف‌ها و مسیر زندگی و جهت‌گیری معطوف‌به‌آینده، در طبقات بالا و متوسط، بیشتر از طبقات پایین و در نسل میانسال، بیشتر از جوانان است. قشرهای پایین جامعه و جوانان به‌دلیل تجربة ناامنی‌های اقتصادی، بیش از دیگر گروه‌ها در معرض گسستگی‌ها و بی‌نظمی‌های زمانی (زمانمندی توسعه‌ستیز)‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociology of Everyday Life Timing in Social Groups (Case Study: Citizens of Isfahan)

نویسندگان [English]

 • Zahra Zakeri Nasrabadi 1
 • Mohammad Javad Zahedi 2
 • Vahid Ghasemi 3
 • Amir Maleki 4
1 Instructor of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Professor of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Associate Professor of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is to study timing and scheduling in everyday life to explain the existing differences in social groups temporality. In order to analyze these differences, Gurvich's dialectical methodology is applied to analyze the time scales of social classes with Karl Mannheim generation gap theory. The research method is based on survey in which 586 citizens of Isfahan aged 20-55 years old were examined. To select the sample population, we used two methods of cluster sampling (class separation of urban area and neighborhoods) and quota sampling.  The data collection method is a researcher-made questionnaire. Class and age groups were compared in 19 dimensions of time and then in two major types of temporality: "development-oriented and "development- confronted” temporality. Results show that the mean values of development-oriented temporality with traits such as continuous movement, balanced speed, certainty in goal setting and way of life, and the orientation towards the future in upper and middle classes are higher than lower classes and in the middle age they are more than young people. The lower classes of society and young people are more exposed to temporal ruptures and irregularities (development- confronted temporality) than other groups due to the experience of economic insecurity.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • time
 • development-oriented temporality
 • development-confronted temporality
 • social class
 • age groups
 • آنسل‌پیرسون، کیث و مولرکی، جان (1389)، فلسفة برگسن، ترجمة محمدجواد پیرمرادی، تهران: انتشارات سمت.
 • آوتویت، ویلیام و باتامور، تام (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
 • آزادارمکی، تقی و ملکی، امیر (1386)، «رابطة ارزش‌های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان»، نامة علوم اجتماعی، شمارة 30: 97-121.
 •  آزادارمکی، تقی (1393)، جامعه‌شناسی خانوادة ایرانی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
 •  انصاری، ابراهیم (1378)، نظریه‌های قشربندی اجتماعی و ساختار تاریخی آن در ایران، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
 • تاجیک، محمدرضا (1383)، شکاف یا گسست نسلی در ایران امروز: تحلیل‌ها، تخمین‌ها و تدبیرها، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک.
 • تنهایی، حسین ابوالحسن (1391)، بازشناسی تحلیلی نظریه‌های درون جامعه‌شناسی مدرنیتة در گذار: نسل دوم (1918-1960)، تهران: نشر علم.
 • توکل، محمد و قاضی‌نژاد، مریم (1385)، «شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه‌شناسی: بررسی و نقد رهیافت‌های نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو»، نامة علوم اجتماعی. شمارة 27: 95-124.
 • دانش، پروانه و دیگران (1393)، «تحلیل جامعه‌شناختی شکاف نسلی در ایران»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شمارة 3: 1-31.
 • دورکیم، امیل (1383)، صور بنیانی حیات دینی، ترجمة باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
 • ذاکری نصرآبادی، زهرا (1384)، «بررسی و شناخت تأثیر طبقة اجتماعی بر نگرش افراد نسبت به جریان نوگرایی (مطالعة موردی: شهر اصفهان)»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان.
 • رحمانی، جبار (1396)، «فرهنگ و شخصیت در اصفهان: مطالعه‌ای انسان‌شناختی در باب یک گونة شخصیتی در شهر اصفهان»، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، شمارة 1: 7-29.
 • زاهدی مازندرانی، محمد‌جواد (1386)، توسعه و نابرابری، تهران: نشر مازیار.
 • ساروخانی، باقر و صداقتی‌فرد، مجتبی (1388)، «شکاف نسلی در خانوادة ایرانی: دیدگاه‌ها و بینش‌ها»، نامة علوم اجتماعی، سال سوم، شمارة 4: 7-31.
 • قدرتی، حسین و دیگران (1392)، «جهت‌گیری‌های عاطفی افراد دو نسل نسبت به والدین و تعیین‌کننده‌های آن در شهر شیراز»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة پیاپی (51)، شمارة 3: 97-114.
 • کوزر، لوئیس (1373)، زندگی و اندیشة بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 • مانهایم، کارل (1380)، ایدئولوژی و اوتوپیا (مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت)، ترجمة فریبرز مجیدی. تهران: انتشارات سمت.
 • معیدفر، سعید (1383). «شکاف نسلی یا گسست فرهنگی»، نامة علوم اجتماعی، شمارة 24: 55-80.     
  • Adam, Barbara (2003), “Reflexive Modernization Temporalized”, Theory, Culture & Society, Vol. 20(2): 59–78
  • Armagan, et al. (2006), “Temporality in Negotiations: A Cultural Perspective”, Research on managing groups and teams, Vol.9: 117–147.
  • Bergman, Warner (1992), “The problem of time in sociology: An overview of the literature on the state of theory and research on the “sociology of time”, 1900-1982”. Time & society, Vol.1(1): 81-134.
  • Bourdieu, Pierre (2000), In: Nice R (trans) Pascalian Meditations. Cambridge: Polity Press.
  • Boyd, J.N. and Zimbardo, Philip.G. (2005). “Time perspective, health and risk taking”. In Understanding behavior in the context of time, Lawrence Erlbaum, Mahwah: 85–107.
  • Cookو Julia (2015), “Young people’s strategies for coping with parallel imaginings of the future. Time & Society, 25(3): 700–717.
  • Cuzzocrea, Valentina. (2018), “Moratorium or waithood? Forms of time-taking and the changing shape of youth”. Time & society, 0(0): 1-20
  • D’Alessio, Marisa, et al. (2003), “Testing Zimbardo’s Stanford Time Perspective Inventory (STPI) -Short Form: An Italian Study”. Time & Society, 12(2): 333–347.
  • Erikson, E. H. (1968), Identity, Youth and Crisis: NewYork.
  • Fitzpatrick, Tony (2004), “Social Policy and Time”, Time & Society, 13(2–3): 197–219.
  • Game, Ann (1997), “Time unhinged”, Time & society, Vol. 6. No 2-3: 115-129.
  • Güell, Pedro and Yopo, Martina (2016), “The subjective texture of time: An exploratory and empirical approach to time perspectives in Chile”, Time & Society, 25(2): 295–319.
  • Gurvitch, George (1964), The spectrum of social time, Translated by Myrtle Korenbaum. Assisted by Philip Bosserman. Holland, Dordrecht: D. Reidel publishing company.
  • Hammer, Epsen (2011), philosophy and temporality from Kant to critical theory, Newyork: combridge university press.
  • Hodges, Matt (2011), “Review of Hoy’s book: The time of our lives (A critical history of temporality)” In The authors (2011), “Time’s many live”. Time & Society. 20(2): 274-281.
  • Hoy, David Couzens (2009), The time of our lives (A critical history of temporality), Cambridge: Massachusetts Institute of Thechnology (MIT) Press.
  • Incylopaedia Iranic (2007), “The Pahlavi period and the post-revolution era”. Vol. XIV. Face.1. 15 December: 1-6.
  • Katovich, Michael. A (1987), “Durkheims macrofundations of time: An assessment and critique”, The sociological quarterly, Volume 28, No.3: 367-38.
  • Keniston, K (1968), Young Radicals, Notes on Committed Youth: New York.
  • Keniston, K (1971), Youth and Dissent. The Rise of a New Opposition: New York.
  • Kharas, Homi (2011), The Emerging Middle Class in Developing Countries, Brookings Institution. Worldbank.org.
  • Kraus, Michael, et al. (2012), “Social Class, Solipsism, and Contextualism: How the rich are different from the poor”, American Phsycological Association, 119(3): 546–572.
  • Larson, Elizabeth. A (2004), “The Time of Our Lives: The experience of temporality in occupation”, Issue published February 1, Volume 71. Issue 1: 24-35.
  • Leccardi, Carmen (2012), “Young people’s representations of future and the acceleration of time: agenerational approach”, Diskurs kindh eits-und jugendfor schung, 7.1: 59-73.
  • Longo. M. Eugeni (2015), “Youth temporalities and uncertainty: Understanding variations in young Argentinians’ professional careers”, Time & Society, 0(0): 1-26.
  • Meyer-Sahling, Jan-Hinrik (2007), “Time and European Governance: An Inventory”, Paper presented at the Biennial Conference of the European Union Studies Association, Panel “The temporality of Europeanisation and Enlargement”, Montreal/Canada, 17 – 20 May: 1–21.
  • Mullr, Philipp and Svenja, Schafer (2017), “Latent Mean (Comparison)”. The International Encyclopedia of Communication Research Methods. Published by John Wiley & Sons, Inc: 1-7.
  • Paulsson, Alexander (2010), “Review of the time of our lives”, Foucault studies, No.10. November 2010: 182-185.
  • Rosa, Hartmut (2013), Social acceleration: A new theory of modernity, Translated by and Trejo-Mathys. J., Columbia University Press.
  • Sarraf, M. (2010), “Vestiges of urban spirit (Isfahan’s urban fabric through socio-spatial transformation)”, Licentiate’s thesis, KTH., Royal institute of technology, School of architecture & the built environment, Stockholm.
  • Sommer, Brandon. (2019) “A generational analysis of Chinese workers responding to social dislocation”, Time & Society, 0(0): 1-19
  • Vostal, F. (2014), “Thematizing speed: Between critical theory and cultural analysis”, European Journal of social theory, vol 17(1): 95-114.
  • Zerubavel, Eviatar (1981), Hidden rhythms: Schedules and calendars in social life, Chicago/London: University of Chicago Press.