مطالعۀ جنسیتی احساس غم دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله درصدد است تا از منظری جامعه‌شناختی به موضوع عواطف و جنسیت بپردازد. عواطف و جنسیت سازه‌ای اجتماعی و فرهنگی‌اند و متغیرهای اجتماعی–فرهنگی، در سطوح خرد و کلان، سهم بسزایی در برساخت جنسیت و کنش‌های عاطفی مثبت و منفی کنشگران اجتماعی دارند. اهمیت این موضوع زمینه‌ساز نگارش این مقاله شد و در فرایند تکوین از میان صور گوناگون عواطف، بر احساس غم تأکید شد. به‌منظور بررسی وضعیت احساس غم بین دو جنس، نخست چارچوب نظری منبعث از رویکردهای نظری جامعه‌شناسی عواطف و جنسیت تدوین و برپایة آن، پرسش‌ها و فرضیه‌هایی طراحی شد. کنشگران این بررسی، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودند که به‌شیوة نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با حجم نمونة 381 نفر انتخاب شدند. نتایج نشان داد که احساس غم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد بیش از دیگر مقاطع و نیز در بین دانشجویان با پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط، بیش از دیگران است. در بین متغیرهای جامعه‌شناختی اثرگذار بر احساس غم، ناتوانی در مدیریت عواطف، احساس بی‌قدرتی، ناهم‌نوایی و به ‌تأیید اجتماعی نرسیدن بر احساس غم دانشجویان دختر و پسر و بی‌اعتمادی، تنها بر احساس غم دانشجویان دختر تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Study of Students' Feeling of Unhappiness

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Amini 1
 • Mostafa Farzane 2
1 Assistant Professor of Sociology, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran
2 MA in Sociology, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to deal with emotions and gender from a sociological perspective. Emotions and gender are social and cultural components. Socio-cultural variables at the micro and macro levels play a crucial role in gender reconstruction as well as in positive and negative emotional actions of social actors. The importance of this matter configures the structure of this study. It emphasizes on the feeling of unhappiness in the process of development through numerous types of emotions. To investigate the feeling of unhappiness between the two sexes, a theoretical framework devised from the theoretical approaches of the sociology of emotions and gender to investigate questions and hypotheses. A survey methodology was used in order to answer the questions and examine the hypotheses. Subjects of this study were students of Allameh Tabataba’i University; they were selected by a survey methodology with a sample size of 381 people. The foremost vital results showed that the feeling of unhappiness was higher among MA students and among other students with a moderate socioeconomic base rather than students with other degrees. Among the effective sociological variables on the feeling of unhappiness, inability to manage emotions, feelings of powerlessness, nonconformity and social disapproval affect the unhappiness feeling of male and female students. It can be argued that place of residence is the effective variables affecting the unhappiness of female students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unhappiness feeling
 • emotion
 • powerlessness feeling
 • social trust
 • social disapproval and social status
 • اینگلهارت، رونالد (1372)، تحول فرهنگی در جامعة پیشرفتة صنعتی، ترجمة مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
 • آیزنک، مایکل دبلیو(1375)، روان‌شناسی شادی، ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، تهران: نشر کامران.
 • بیدل، پریناز و محمودزاده، علی‌اکبر (1391)، «بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعة ایران و رابطة آن با اعتماد اجتماعی و فرد‌گرایی (مطالعة موردی: شهر مشهد)»، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، دورة پنجم، شمارة 2: 31-63.
 • ترنر، جاناتان (1393)، نظریه‌های نوین جامعه‌شناختی، ترجمة علی‌اصغر مقدس و مریم سروش، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • داریاپور، زهرا (1381)، «بررسی رابطة اولویت‌های ارزشی شهروندان تهرانی با جنسیت»، نامة پژوهش فرهنگی، سال هفتم، دورة جدید، شمارة 3: 83-106.
 • راس، آلن (1383)، روان‌شناسی شخصیت (نظریه‌ها و فرایندها)، ترجمة سیاوش جمال‌فر، تهران: نشر روان.
 • رایس، فیلیپ (1387)، رشد انسان؛ روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمة مهشید فروغان، تهران: انتشارات ارجمند.
 • ریو، جان مارشال (1393)، انگیزش و هیجان، ترجمة یحیی سید‌محمد، تهران: نشر ویرایش.
 • سفیری، خدیجه و صدفی، ذبیح‌الله (1391)، «فراتحلیل مطالعات و تحقیقات جنسیت و سرمایة اجتماعی»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، شمارة 3: 37-74.
 • سهرابی، فرامرز و کریمی، یوسف و سبزیکاری، مرضیه (1389)، «بررسی تأثیر هم‌نوایی در تخلف از چراغ راهنمایی عابر پیاده توسط عابرین در شهر تهران»، فصلنامة علوم اجتماعی، شمارة 56: 255-282.
 • شمسایی، محمد‌مهدی و دیگران (1388)، «هم‌نوایی: همبسته‌های آن با پنج عامل بزرگ شخصیت، جنس و وضعیت تأهل»، فصلنامة روان‌شناسی کاربردی، سال سوم، شمارة 1 (9): 67-82.
 • گیدنز، آنتونی (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
  • Beall, A. E. (1994), “Gender and the Perception and Expression of Emotion(Doctoral Dissertation) ” ,Yale University, Retrieved from www.proquest.com.
  • Bradburn, N., Caplovitz, D.( 1965), “Reports on Happiness”, Chicago: Aldine.
  •  Campbell, A., and Converse, P. E., and Rodgers, W. L. (1976), The Quality of American Life. New York: Russell Sage Found.
  • Doan,L. (2016), “How do radical and gender beliefs affect emotions (Doctoral Dissertation) ”, Indiana University, Retrieved from www.proquest.com.
  • Eisenberg, N., and Lennon, R. (1983), “Sex differ-ences in empathy and related capacities”, Psychol. Bull. 94:100-31.
  • Friedman, H. S., Prince, L. M., Riggio, R E., and DiMatteo, M. R. (1980), “Understanding and assessing nonverbal communication of emotion: The Affective Communication Test”, Journal of Personality and Social Psychology, No.39: 333-351.
  • Hackenbracht, Joy and Tamir, Maya.(2010), “Preferences for sadness when eliciting help:Instrumental motives in sadness regulation”. Motiv Emot (2010) 34:306–315.
  • Hall, J. A., Carter, J. D., and Horgan, T. G. (2000), “Gender differences in nonverbal communication of emotion. In A. H. Fischer (Ed.) Gender and emotion: Social psychological perspectives”, Cambridge, England: Cambridge University Press (pp. 97-117).
  • Haller, M and Hadler, M.(2006), “How social relations and structures can produce happiness and unhappiness: An international comparative analysis”, Social Indicators Research, Springer.
  • Hess,U. etal(2000), “Emotional expressivity in men and women: Stereotypes and self-perceptions”, Cognition and emotion, 14 (5): 609–642.
  • Hochschild, A. R. (1975), “The sociology of feeling and emotion: Selected possibilities. In Another Voice: Feminist Perspectives on Social Life and Social Science”, ed. M. Mill-man, R. M. Kanter,( pp. 280-307).
  • Hochschild, A. R. (1979), “Emotion work, feeling rules, and social structure”. Am. J. Sociol. 85:551-75.
  • Hochschild, Arlie Russell. (1981), “Attending To, Codifying and Managing Feelings: Sex Differences in Love. in Feminist Frontiers: Rethinking Sex, Gender, and Society”, edited by L Richardson and V Taylor. Reading, MA: Addison-Wesley, (Pp. 62–225).
  • King, L. A., and Emmons, R A. (1990), “Conflict over emotional expression: Psychological and physical correlates”, Journal of Personality and Social Psychology,No. 58: 864-877.
  • LaFrance, M., and Hecht, M. A. (2000), “Gender and smiling: A meta-analysis. In A. H. Fischer (Ed.) Gender and emotion: Social psychological perspectives”, Cambridge, England: Cambridge University Press, (pp. 118-142).
  • Larsen, R. J., & Diener, E. (1987). Affect intensity as an individual difference characteristic: A review. Journal of Research in Personality.No. 2 1: . 1-39
  • Lively, Kathryn J., and David R. Heise. (2014), “Emotions in Affect Control Theory.” in Handbook of the Sociology of Emotions: Volume II, edited by JE Stets and JH Turner. Springer Netherlands, (Pp. 51–75).
  • Macarty,M.k. (2011), “Concealing the counter –stereotypic: social presence moderates gender differences in emotional expression (Doctoral Dissertation)”, Purdue University. Retrieved from www.proquest.com.
  • Moghadam ,F.M. (1998), “social Psychology/exploring universals across cultures” ,New York : W.H Freeman and Company.
  • Moor,G. (1990), “Structural Determinants of men’s and women’s personal network” ,American sociological Review ,vol. 55: 726-735. 
  • Myers, J. K., Weissman, M. M., Tischler, G. L., et al (1984), “Six-month prevalence of psychiatric disorders in three communities. Arch. Gen. Psychiatr”. 41:959-67.
  • Peggy.A thoits (1989), The sociology of emotion, Annual Review of Sociology, Vol. 15: 317-342.
  • Penniston, K. (2011), “A Grounded Theory Study Investigating Young Peoples Constructs Of Happiness(Doctoral Dissertation)”, East London university .Retrieved from www.proquest.com.
  • Rula Bayrakdar Garside,R.D, and Bonnie ,K. D. (2002), “Socialization of discrete negative emotions: Gender difference and links with psychological distress. Sex Roles; 47, 3/4”, ProQuest Central. pg. 115.
  • Schwart,shalom.H and Etta prince- Gibson (1998), “Value priorities and gender”, social psychology Quarterly. Vol61.No1.
  • Shott,S. (1979), “Emotion and social life: A Symbolic Interactionist Analysis”. American Journal Of Sociology, Vol 84, No 6.
  • Sloan, Melissa Marie (2005), “There is no happiness at work: emotion management, inauthenticity, and psychological distress in the workplace (Doctoral dissertation)”, Retrieved from www.proquest.com.
  • -Thoits،PA.(1989). The sociology of emotions. Annual Review of Sociology. (15) : 317-342.
  • Turner, JH and Stets, JE. (2006), “sociological theories of humans emotions”, Annu. Rev. Sociol. 2006. 32:25–52