واکاوی موانع گردشگری روستایی برای رسیدن به توسعۀ پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینانه (مورد مطالعه: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعة کارآفرینی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 استادیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی و احصای مسائل و موانع گردشگری روستایی و بررسی جایگاه آن در توسعة پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان کیار با تأکید بر کارآفرینی پرداخته است. روش پژوهش، اسنادی و پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش، افراد ساکن در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان کیار، مسئولان و کارشناسان در استان چهارمحال و بختیاری بودند. از افراد ساکن در روستاهای شهرستان کیار، 380 نفر، از بین کارشناسان با توجه به نوع ارتباط آنان با روستاهای منطقة کیار و تخصص و شناخت آنان نسبت به این روستاها، 120 نفر و از بین مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و صاحب‌نظر، 83 نفر برای حجم نمونه درنظر گرفته شد. همچنین، 24 مؤلفه‌ای که بر گردشگری سکونتگاه‌های روستایی با نگاه کارآفرینی تأثیر دارد، از نظر وجود مسئله، شدت و میزان اعتقاد به شدت مورد‌ارزیابی و پس از آن، با استفاده از روش بار عاملی، نظرهای هر گروه محاسبه و شدت تلفیقی به روش تحلیل عاملی محاسبه شد. براساس نتایج این پژوهش، ضعف دسترسی به امکانات زیرساختی و خدمات اجتماعی برای توسعة گردشگری، قوانین دست‌و‌پا گیر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای گردشگر‌محور، ضعف فرهنگی، ضعف مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، ضعف در تأمین منابع مالی مشاغل گردشگر‌محور، بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و مدیران برای اقدام به فعالیت‌های کارآفرینانة گردشگری، بی‌اطلاعی از مشاغل حوزة گردشگری، نبود نهادهای مشاوره‌ای، خطرپذیری کم مردم برای ورود به فعالیت‌های گردشگری و قوانین محیط‌زیستی سختگیرانه، به‌ترتیب اولویت‌های اول تا دهم موانع تحقق گردشگری روستایی در شهرستان کیارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Barriers of Rural Tourism to Achieve Sustainable Economic Development with an Entrepreneurial Approach, (Case ‎Study: Kiar County; Chaharmahal va Bakhtiari Province)

نویسندگان [English]

 • Sayed Morteza Hoseini 1
 • Rahmatollah Monshizadeh 2
 • Mohammadtaghi Razavian 3
 • Pegah Moridsadat 4
1 PhD Student in Rural Entrepreneurship Development Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Human Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor of Human Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Human Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines rural tourism and its role in sustainable economic development of rural settlements in Kiyar Township with emphasis on entrepreneurship. The research method in this study is documentary and survey. The statistical population of this study is the people living in rural settlements of Kiar and experts in Chaharmahal and Bakhtiari province. Of the villagers, 380 people were interviewed by experts according to their relationship with the villages of the Kiyar region, and their knowledge of the villages with 120 people and 83 experts as sample. Also, 24 factors affecting the tourism of rural settlements in terms of entrepreneurship, severity and beliefs were strongly evaluated, and then using the factor load method, the opinions of each group were calculated and the combined intensity was calculated by the method of factor analysis. According to the results of this study, weak access to infrastructure and social service facilities for tourism development, the cumbersome rules in launching a tourism oriented business , cultural weakness, weak participation of people in economic activities, weakness in financing tourism-oriented businesses, public distrust to officials and managers for entrepreneurial tourism activities, no information about tourism jobs, no consulting bodies, the low risk taking of people entering into tourism activities, and strict environmental laws are considered among the top ten barriers to the realization of rural tourism in the county of Kiyar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Tourism
 • Entrepreneurship
 • sustainable economic development
 • Kiyar county
 • اردستانی، محسن (1387)، مبانی گردشگری روستایی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.
 • ازکیا، مصطفی و کامور، نجمه ( 1392)، توسعة پایدار گردشگری روستایی در روستای چاشم شهرستان مهدی‌شهر، مجلة مطالعات توسعة اجتماعی ایران، شمارة 2: 107- 122.
 • اکرمی، غلامرضا ( 1383)، طراحی و بازسازی روستاهای بم با نگاه به توسعة پایدار، مجموعه‌مقالات کارگاه تخصصی تدوین منشور توسعة پایدار بم، وزارت مسکن و شهر‌سازی، تهران: نشر انشا.
 • بهزادیان‌نژاد، قربان (1380)، ضرورت توجه به کارآفرینی و فناوری‌های‌ پیشرفته، مجموعه‌مقالات کار‌آفرینی و فناوری پیشرفته.
 • جمشیدی، علیرضا و جمینی، داوود و قنبری، یوسف و طوسی، رمضان و پسرکلو، موسی (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت، مجلة آمایش جغرافیای فضا، شمارة 15.
 • راسق قزلباش، سلیمان (1388)، گردشگری روستایی و لزوم توجه به آن در برنامه‌های توسعه و آبادانی روستاها، فصلنامة مسکن و محیط روستا، 10-12.
 • رضوانی، محمد‌رضا (1383)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعة روستایی در ایران، تهران: نشر قومس.
 • رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و قادری، اسماعیل (1381)، نقش گردشگری روستایی در توسعة روستایی (نقد و تحلیل چارچوب‌های نظریه‌ای)، شمارۀ 3.
 • سعیدی، عباس ( 1389)، مبانی جغرافیای روستایی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی.
 • شفقت، ا و درویش، ه و علی‌آبادی، نامدار و ع. غلامی (1390)، ارائة الگوی کارآفرینی روستایی در توسعة اقتصادی و اجتماعی در مجموعه‌مقالات همایش ملی توسعة پایدار روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی، 270-280.
 • طالب، مهدی و بخشی‌زاده، حسن و میرزایی، حسین (1387)، مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه‌ریزی گردشگری روستایی در ایران، فصلنامة روستا و توسعه، شمارة 4: 24-26.
 • طالب، مهدی و حسین میرزایی و حسن بخشی‌زاده (1389)، برنامه‌ریزی تعاملی گردشگری روستایی با رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی؛ مورد مطالعه: روستای وکیل‌آباد «سردابه». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارة 71: 19-34.
 • کرمی دهکردی، مهدی و کلانتری، خلیل و خراسانی، محمدامین (1395)، واکاوی کیفی مشکلات گردشگری روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نظریة مبنایی با تأکید بر روستای دیمه شهرستان کوهرنگ، مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، شمارة 19: 193-195.
 • کیوانی‌زاده، الهام و عارفی، ایمان (1394)، نقش گردشگری در کارآفرینی روستایی با تأکید بر توسعة روستایی: مطالعة موردی: دهستان شیرکوه یزد، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم کشاورزی و محیط‌زیست، 12-14.
 • گراهام هافتون، دیوید کانسل (1386)، منطقه، راهبردهای فضایی و توسعة پایدار، ترجمة عارف اقوامی‌مقدم، تهران: انتشارات آذرخش.
 • منشی‌زاده، رحمت‌الله و خالدی، شهریار (1390)، امکان‌سنجی جاذبه‌های توریستی–اگرواکوتوریستی در توسعة روستایی با تأکید بر باغات گیلاس و استفاده از مدلswot ، مورد مطالعه: دهستان لواسانات کوچک. نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارة 20: 23.
 • ·       هیسریچ، رابرت دی.، و مایکل پی. پیترز.(1383)، کارآفرینی، ترجمة سید‌علیرضا فیض‌بخش و حمیدرضا تقی‌یاری. تهران: مؤسسۀ انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
  • Baoren, Su. (2011), Rural tourism in China. Tourism Management. No 32: 1438-1441.
  • IFAD. (2015), Rural Entrepreneurship Support Project, Latin America and Caribbean Division Programme Management Department.
  • Lanea, B., “What Is Rural Tourism?”, In B. Bramwell and B. Lane (Eds.), Rural Tourism and Sustainable Rural Development, Clevedon. Channel View Publication, 1994 a. 
  • Macao J.R. Brent Ritchie Charlotte M., SOCIAL CAPITAL AND TOURISM ENTREPRENEURSHIP 2011, Echtner University of Calgary, Canada
   Weibing Zhao Institute for Tourism Studies.
  • Mcintyre, Sustainalble Tourism Development: Guide for Local Planners., Madrid, W. T. O., 1993, p. 67. 
  • Morag M.; and Hall D. Rural Tourism as Sustainable Business: Key Themes and Issues in Rural Tourism and Sustainable Business, In Rural Tourism and Sustainable Business, Edited by Hall D., Kirkpatrick I. and Morag M., Eds. Channel View Publications, Toronto, 2004; pp. 3-16.
  • Price, Andrew. (2012). Developments in Transport Policy: The New Approach to the Appraisal of Road Projects in England. Journal of Transport Economics and Policy. Vol 33. Part 2. 221-6.
  • Sharpley, Richard, and Sharpley Julia, Rural Tourism: An Introduction, I. T. P., London, 1997, pp. 7-8, 17-18, 22-30, 60-71.
  • Sharpley, Richard, and Sharpley Julia, Rural Tourism: An Introduction, I. T. P., London, 1997, pp. 7-8, 17-18, 22-30, 60-71.
  • Todaro, Michael P, and Stephen C. Smith. (2015). Economic development. translation by Shahnam Taheri, [In Persian], Tehran: Hastan Publication.
  • Todaro, Michael. (1985). Economic development in the Third World. Translation by Gholamali Farajadi, [In Persian], Tehran: Ministry of Planning and Budget, Center for Economic, Social and Publications.
  • 29. Weibing Zhao, J.R., Brent, R. and Charlotte M.E. (2011). Social capital and tourism entrepreneurship, Annals of Tourism Research, 38(4): 1570-1593.