دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 223-432 
تحلیل فضایی الگوی ازدواج جمعیت معلول ایران

صفحه 329-352

10.22059/jisr.2019.246387.593

حسنعلی فرجی سبکبار؛ احمد ایرانخواه کوخالو؛ حسن مومنی


تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان: مطالعۀ تجربی

صفحه 411-432

10.22059/jisr.2019.250144.624

سیدهادی حسینی؛ رضاعلی محسنی؛ علی‌اصغر فیروزجائیان