دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 223-432 
6. تحلیل فضایی الگوی ازدواج جمعیت معلول ایران

صفحه 329-352

حسنعلی فرجی سبکبار؛ احمد ایرانخواه کوخالو؛ حسن مومنی


9. تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان: مطالعۀ تجربی

صفحه 411-432

سیدهادی حسینی؛ رضاعلی محسنی؛ علی‌اصغر فیروزجائیان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 669-918 پاییز 1398، صفحه 433-668 تابستان 1398، صفحه 223-432 بهار 1398، صفحه 1-222