دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 193-355