دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-191 
تبیین جامعه‌شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

صفحه 1-31

10.22059/jisr.2014.52461

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمدعلی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی‌یگانه