تقسیم فضایی استان خراسان و گسست‌های فرهنگی (مطالعة موردی: شهرستان‌های قوچان و فاروج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

تأمین امنیت ملی و ادارة سرزمین مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصل هر نظام سیاسی است. در این راستا، تقسیمات فضایی عالی‌ترین راهکار جهت ادارة سرزمین و حفظ یکپارچگی و تقویت همبستگی درونی و نهایتاً افزایش ضریب امنیت ملی است. توجه به اصل همگنی فرهنگی در بحث تقسیمات فضا تأثیر شگرفی بر بهبود کارکرد منطقه‌بندی فضایی دارد. در صورت عدم رعایت این اصل در یک منطقة همگن فرهنگی، نظام سیاسی باید شاهد وقوع گسست فرهنگی و نسلی در قلمرو خود باشد. تحقیق حاضر را به لحاظ روش‌شناسی می‌توان در زمرة تحقیقات توصیفی و همبستگی طبقه‌بندی کرد، زیرا از یکسو به دنبال بررسی و توصیف وضعیت موجود بودیم و از سوی دیگر به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر تقسیمات فضایی و گسست فرهنگی. با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه‌ای، فیش‌برداری، سایت‌های اینترنتی) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مردم منطقه) و بهره‌گیری از بستة نرم‌افزاری آمار استنباطی SPSS اطلاعات جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش مشخص کرد که عدم رعایت شاخص‌ها در فرایند تقسیمات فضایی منجر به انفکاک و گسست فرهنگی می‌شود که رابطة مستقیم و باواسطه‌ای بین تقسیمات فضا و گسست فرهنگی وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون One-Sample Test نشان‌دهندة این مطلب بود که تقسیمات فضایی با ایجاد انفکاک فرهنگی، گسست فرهنگی را در پی داشته که این امر در شهر فاروج از شدت بیشتری برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial division of khorasan and cultural ruptures (Case study: Ghuchan and Faruj cities)

نویسندگان [English]

  • Hassan Saadati Jafarabadi 1
  • Seyed Ebrahim Gholizadeh 2
1 PhD Candidate, Political Geography, t kharazmi university ,Tehran, Iran
2 Associate Professor, Human Geography, University Imam Hossein (A.S), Tehran, Iran.
چکیده [English]

National security and territorial administration, the most basic principle of any political system. In this regard, the divisions of the territorial office of the most excellent strategy for space and maintain the integrity and strengthening internal solidarity and ultimately increase the coefficient of national security. According to the principle of cultural similar in discussing the dramatic impact space divisions can have on improving the operation of spatial zoning it.  In the event of failure to observe this principle in a homogeneous cultural area of the political system should control the occurrence of a cultural break with the generation is in its territory.  The present research in terms of the methodology can be used in descriptive and correlational research among its classification, because on one hand to follow the investigation and describes the existing situation, and on the other hand are looking for the relationship between the two variables and spatial separation of the cultural divisions that using two methods of documentation (libraries, Internet sites, download Jack) track and field (see interviews with people in the area) and utilizing the SPSS statistical inference software package action To collect and analyze information has been. After analyzing the findings of the study indicated that non-compliance indicators in the process of spatial divisions leading to segregation and cultural separation, which is a direct and mediated relationship between space and there is a separation of the cultural divisions and the results of the test One-Sample Test indicates this entry which has been created with spatial segregation and cultural divisions, the cultural split that this is in the town of faruj was more severity, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The divisions of the space
  • the cultural separation
  • Segregation
  • Khorasan،ghuchan