بررسی نقش سرمایة فرهنگی و اجتماعی در ورود به بخش اشتغال غیررسمی (مورد مطالعه: شاگرد مکانیک‌های چاپارخانة همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

یکی از فعالیت‌های که در همة شهرهای ایران به‌وفور مشهود است، خدمات مربوط به خودروست. این خدمات در تقسیم‌بندی‌های اقتصادی جزء بخش غیررسمی است و هزاران نفر در این حوزه مشغول فعالیت‌اند. این فضای شهری میدان عمل نیروهای فعال در آن عمل می‌کند. همچنین، بخش یاد شده دارای فرهنگ ویژة خود است که واردشوندگان به این ساختار غیررسمی باید قواعد آن را پذیرا باشند و از آن تبعیت کنند. محلة چاپارخانة همدان دربرگیرندة بخش قابل‌توجهی از مشاغل مرتبط با خدمات ماشین (مکانیکی، صافکار، نقاش و...) است. این بستر خرده‌فرهنگ و قوانین نانوشته‌ای دارد که فقط افراد دارای ویژگی‌های خاص توان ورود به آن را دارند. این تحقیق با هدف مطالعة نظام ورود به این فضای شهری با استفاده از روش‌های کیفی مبتنی بر نظریة زمینه‌ای، چگونگی ورود به آن را مطالعه می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد دو الگو و سبک کلی «اختیاری» و «اجباری» برای ورود به این سیستم وجود دارد. الگوی اجباری برآمده از بستری است که در آن افراد از سرمایة فرهنگی پایینی در زمینة آگاهی از مشاغل مختلف برخودارند و فاقد مهارت قبلی در زمینة این‌گونه مشاغل‌اند. این افراد برای ورود به بازار کار از سرمایة اجتماعی فامیلی- قومی بهره می‌گیرند. الگوی «اختیاری» نیز مبتنی بر بستر سرمایة فرهنگی همچون آگاهی از مشاغل موجود در جامعه است و با داشتن مهارت قبلی در زمینة شغلی مورد نظر از سرمایة اجتماعی خانوادگی بهره می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and cultural capital impact to entrance to informal employment sector (Case Study: Hamedans Chaparkhaneh trainer’s)

نویسندگان [English]

  • asadollah naghdi 1
  • alireza taherinia 2
  • Soleiman Pakseresht 3
  • Saeed Isazadeh 4
1 Assosiate Prof., Urban and Development Sociology, Buali Sina University, Iran
2 M.A.,Social Research, Buali Sina University, Iran
3 Asistant Prof., Sociology, Buali Sina University, Iran
4 Assosiate Prof., Economics, Buali Sina University, Iran
چکیده [English]

One of the activities that can be found in all cities of Iran is auto-related services. Normally, this part of economic is the informal sector that includes of thousands of people working in this field. The urban space plays roles as a field for active forces. The above section has its own particular culture. Those who enter into the informal sector must accept its rules and follow. The neighborhood of Hamadan’s Chaparkhaneh contains a significant proportion of the jobs associated with car services (mechanical, smoother, etc.). With the unwritten rules and the subculture of the context, only people with certain characteristics can enter it. Then our study base on grounded theory with using of quantitative methods try entering into the urban space. The findings indicate that the two models of “optional” and “mandatory” to enter the system, mandatory to admit that the pattern of low cultural capital in the field of conscious individuals from various professions were deemed and the previous in the context of these jobs are unskilled. These individuals enter the labor market, family-ethnic social capital benefit. Pattern "optional" based on the context of cultural capital such as awareness of available jobs in the society and the previous skills relevant to employment in the field of social capital benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaparkhane of Hamedan
  • Cultural Capital
  • Grounded theory
  • Informal sector
  • Social capital