رابطة متغیر‌های دانشگاهی و نگرش دانشجویان به دین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی، مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

3 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله سنجش رابطة میان تعدادی از متغیرهای دانشگاهی و نگرش دانشجویان به دین است. این پژوهش تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ گوید که آیا رابطة معناداری میان پاره‌ای از متغیرهای زمینه‌ای دانشگاهی و نگرش دانشجویان به دین وجود دارد؟ تعاریف متعددی برای نگرش هست اما در اغلب آن‌ها نگرش دارای اجزای شناخت، عاطفه و رفتار معرفی شده است. بر همین اساس نگرش به دین در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری سنجیده شده است. از میان متغیرهای زمینه‏ای دانشگاهی نیز به نوع دانشگاه، نوع سکونت دانشجویان، رشتة تحصیلی و تعداد ترم‌های حضور در دانشگاه توجه شده است. این پژوهش به شیوة پیمایشی با جامعة آماری 2555 نفره از دانشجویان سراسر کشور انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد میان نوع دانشگاه و نوع سکونت در زمان تحصیل و همة ابعاد نگرش به دین رابطة معنادار وجود دارد. در مقابل، رابطة معناداری میان نگرش به دین و رشتة تحصیلی وجود ندارد. اما میان بعد رفتاری نگرش به دین و رشتة تحصیلی رابطه وجود دارد. نمرة بعد رفتاری نگرش به دین در میان دانشجویان علوم انسانی بالاتر از سایر رشته‏هاست. بدین ترتیب، نتایج تصور رایج در فضای سیاسی کشور را رد می‏کند مبنی بر اینکه دانشجویان رشته‏های علوم انسانی نسبت به سایر رشته‏ها نگرش نامطلوب‏تری به دین دارند و تحصیل در علوم انسانی به سکولار شدن دانشجویان می‏انجامد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که هرچند میان ترم‌های حضور در دانشگاه و نگرش به دین رابطه وجود دارد، این رابطه عموماً بسیار ضعیف است. از این‌رو، نمی‏توان دانشگاه در ایران را نهادی در مسیر کاهش نگرش دانشجویان به دین تفسیر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of University Variables and Students Attitude towards the Religion

نویسندگان [English]

  • Younes Nourbakhsh 1
  • hamed talebian 2
  • Mohammad Mahdi Mowlaei 3
1 Assistance Professor,Sociology, University of Tehran, Iran
2 Lecturer of Communication Studies in Culture, Art & Communications Institute, Iran
3 Former Ph.D Student, Futures Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The goal of this article is the measure of relation between some university variables and attitude towards the religion. It has tried to answer this question whether there is a significant relation between several university contextual variables and attitude towards the religion. There are plenty of definition for attitude whereas in most of them attitude is presented with having the components of cognition, sympathy and behavior. By this basis, it is measured by three dimensions of cognitive, sympathetic and behavioral. Among the university contextual variables is also considered to “type of university”, “type of students’ residence”, “field of study” and “the number of semester attendance in university’. With statistical community of 2555, research is done with survey method. The findings have indicated there is a significant relation among all dimensions of attitude towards the religion, type of university and type of residence in study period. In contrast, there is no significant relation between field of study and attitude towards the religion. The behavioral dimension score of attitude towards the religion among the humanities students is higher than others. Thus, the results of this research refuse the dominance current notion in political sphere of Iran country that studying in humanities points students in the direction of secularization. Findings also indicate although there is the relation between the attitude toward the religion and the number of semester attendance, this relation generally is so weak, hence, it could not be interpreted university in Iran as an institute in direction of reducing the student attitude towards the religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude towards the religion
  • student religiosity
  • students’ field of study
  • university variables