دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 357-512 
تجربه شادی در زندگی روزمره دانش آموزی

صفحه 423-445

10.22059/jisr.2014.53148

سید ضیا هاشمی؛ محمد رضایی؛ سپیده اکبرپوران