تجربه شادی در زندگی روزمره دانش آموزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این پژوهش، بیان توصیفی ژرف از زندگی روزمرۀ دانش‌آموزی و تجربۀ شادی آنهاست. پرسش اصلی پژوهش را بر همین مبنا «چگونگی تجربۀ شادی در زندگی روزمرۀ دانش‌آموزی» انتخاب کردیم. برای پاسخ‌ به این پرسش، پژوهش میدانی در دو دبیرستان دخترانۀ منطقۀ 6 تهران انجام دادیم. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبۀ نیم‌ساخت‌یافته‌ استفاده کردیم. سپس نتایج را براساس روش تماتیک  (مفهومی) تحلیل و چهار مفهوم را برای پاسخ به پرسش اصلی خود برگزیدیم. کارناولیزه شدن مدرسه، دوستی روزمره، قدرت تحقق خود و خودی از آنِ خود، چهار مفهوم به‌دست‌آمده از این پژوهش است که با اتکا به آنها تجارب شادمانۀ دانش‌آموزان درک‌پذیر خواهد شد. منظور از کارناولیزه شدن مدرسه، شکاف در نظم حاکم و ایجاد فرصتی برای بروز و ظهور عناصر جهان غیررسمی است. دوستی روزمره، مفهومی است که بر شبکۀ روابط و دوستی‌های بین دانش‌آموزان اشاره دارد. قدرت تحقق خود، ناظر بر تسلط دانش‌آموزان بر زمان/مکان‌های رسمی و دستیابی به فرصت برای بروز خود واقعی آنهاست. خودی از آنِ خود، عمیق‌ترین مفهوم این پژوهش است که فراتر از زمان/مکان بر تسلط دانش‌آموز بر خویشتن آنها اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experience of Happiness in Students' Daily Lives

نویسندگان [English]

 • Seiid Zia Hashemy 1
 • Mohamad Rezaii 2
 • sepideh akbarpouran 3
1 Assistant Professor Department of Sociology University of Tehran
2 Assistant Professor Department of Sociology Tarbiat Modares University
3 MA in Sociology
چکیده [English]

This research is an effort in deep description of everyday life of students and their experience of happiness. The main question of this research is “how students will experience happiness in their everyday life.” .In order to answer this question we started to have a field research in two of the girls high schools in area six of Tehran. We have used participant observation and semi_structured interview methods for collecting our data. For analyzation of collected data, we have used thematic analysis method. During that we have abstracted 4 essential concepts for answering our main question.1- Carnivalization of school 2- The daily friendship 3- Power of self_realization 4- Self_belonging. Based on these 4 concepts we could have better understanding experience of happiness among students. The meaning behind carnivalization of school is students interest to creating a gap in stablish orders and making an opportunity for bringing informal elements. The daily friendship is point out network of relation and friendship between students. Power of self_realization is overseeing students confident in an official places and creating the opportunity for being themselves. Self_belonging it is the deepest concepts of this research which is beyond the time and places pointing out students self_controls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Daily Lives
 • Student
 • Experience of happiness
 • Power of self_realization
 • Self_belonging
 • آرگایل، مارکل (1382)، روان‌شناسی شادی، ترجمۀ مسعود گوهری، حمید طاهر نشاط‌دوست، حسن پالاهنگ و فاطمه بهرامی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
 • استراوس، انسلم؛ جولیت، کوربین (1391)، مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.  
 • اکبرپوران، سپیده (1392)، برسی تجربۀ شادی در زندگی روزمرۀ دانش‌آموزی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم اجتماعی.
 • آل‌یاسین، میترا (1380)، «شادی و نشاط در محیط مدرسه»، تربیت، شمارة 1.
 • باختین، میخائیل (1380)، سودای مکالمه، خنده، آزادی، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران: نشر چشمه.
 • بیکر، ترز (1388)، نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
 • ­ذکائی، محمدسعید (1381)، «نظریه و روش در تحقیقات کیفی«، فصلنامة علوم اجتماعی، شمارة 17:41-69.
 • ربانی خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود (1388)، «جامعه‌شناسی احساسات»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 2: 35-64.
 • رضایی، محمد (1387)، ناسازه‌های گفتمان مدرسه: تحلیلی از زندگی روزمرۀ دانش‌آموزی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
 • زمانی، مهدی (1387)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط: مطالعة موردی شهر همدان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم اجتماعی.
 • شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ نجاتی، عصمت و احمدی، ساره (1390)، «پیش‌بینی مؤلفه‌های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی»، زن در فرهنگ و هنر، شمارة 1: 39-54.
 • عابدی، احمد و میزائی، پریوش (1385)، «مقایسۀ اثربخشی روش شناختی‌ـ رفتاری فورادیس و روش آموزش مهارت‌های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش‌آموزان دبیرستان‌های اصفهان»، اندیشه‌های نوین تربیتی، شمارة 3 و 4: 59-71.
 • فدرستون، مایک (1380)، «زندگی قهرمانی و زندگی روزمره»، ترجمۀ هاله لاجوردی، نشریه ارغنون، شمارة 19: 159-168.
 • فلیک، اووه (1391)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 • کاظمی، عباس (1388)، پرسه‌زنی و زندگی روزمرۀ ایرانی، تهران: انتشارات آشتیان.
 • کُرُمی نوری، رضا؛ مکری، آذرخش؛ محمدی‌فر، محمد و یزدانی، اسماعیل (1381)، «مطالعۀ عوامل مؤثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران»، مجلۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، شمارة 1:3-41.
 • کوهستانی، نفیسه (1389)، دینداری و تجربۀ شادی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة علوم اجتماعی.
 • کیانپور، مسعود (1385)، بررسیارتباطبینکیفیتزندگیواحساساتاجتماعیدرشهراصفهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.
 • لاجوردی، هاله (1388)، زندگی روزه‌مره در ایران مدرن: با تأمل بر سینمای ایران ، تهران: ثالث.
 • مزین، فرشته (1390)، بررسی چگونگی خوانش دانش‌آموزان دختر از کدهای اخلاقی پوشش در مدارس تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • مقدس، علی اصغر و قدرتی، شفیعه (1390)، «بررسی نقادانه نظریه‌های جامعه‌شناسی عواطف جاناتان ترنر، تئودور کمپر و ادوارد لاور»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة2: 143-166.
 • هزارجریبی، جعفر و استین، افشان (1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان تهران)»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 1: 119-146.
 

 

 • Braun, Virginia and Clarke, Victoria (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology,No. 3: 77-101. 
 • Hall, S. (1980), “Encoding/Decoding”, in: Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe and Paul Willis (eds.), Culture, media, language, London: Unwin Hyman: 34-67.   
 • Veenhoven, R. (1994), Correlates of Happiness: 7832 findings from 603 studies in 69 nations, 1911-1994, RISBO, Erasmus University Rotterdam.